Hyppää pääsisältöön

Kuvataide perusopetuksessa


Kuvataiteessa tutkitaan ja ilmaistaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen ovat opetuksen keskeisiä lähtökohtia. Ympäröivää visuaalista todellisuutta tutkitaan toiminnallisesti, moniaistisesti ja kokemuksellisesti, taiteelle ominaisen työskentelyn avulla.

Kuvataide on oppiaine, joka syventää oppilaan omakohtaista suhdetta visuaaliseen kulttuuriin. Opetuksella vahvistetaan oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä. Oppilaat havainnoivat, ilmaisevat, tulkitsevat ja tuottavat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria monipuolisesti. Opetus kehittää oppilaiden kriittistä ajattelua ja kannustaa vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteessa vahvistetaan oppilaiden kulttuuriperinnön tuntemusta ja tutustutaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksiin, museoihin ja kulttuurilaitoksiin. Kokonaisvaltainen taideoppiminen tarjoaa valmiuksia perusopetuksen jälkeisille opinnoille ja työelämälle.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Kuvataideopetuksen lähtökohtia

Kuvataideopetuksen lähtökohtia

Kuvataiteen perusopetuksen perusteissa lähdetään siitä, että oppilaita ohjataan tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Sivulla esitellään kuvataiteen oppiaineen tavoitteita, tuntijakoja sekä järjestämislähtökohtia.

Ohjaus, eriyttäminen ja koulunkäynnin tuki

Ohjaus, eriyttäminen ja koulunkäynnin tuki

Kuvataiteessa opetusta voidaan eriyttää tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Lue lisää ohjauksesta, eriyttämisestä ja tuesta perusopetuksessa.

Materiaaleja opetukseen

Materiaaleja opetukseen

Tältä sivulta löydät erilaisia materiaaleja ja verkostoja perusopetuksen kuvataiteen opetuksen tueksi. Tutustu sivuille kerättyihin linkkeihin!

Kuvataiteen arviointi perusopetuksessa ja päättöarvioinnin tukimateriaali

6. vuosiluokan lukuvuosiarviointi taide- ja taitoaineet

6. vuosiluokan lukuvuosiarviointi taide- ja taitoaineet

Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia kuvataiteen 6. vuosiluokan opetuksen ja lukuvuosiarvioinnin toteuttamisen tueksi.

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali

Päättöarvioinnin kriteerit ovat kuvauksia arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisen tasosta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan. Lisäksi sivulle on koottu tukimateriaalia kuvataiteen opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

Taide- ja taitoaineiden tuntijako ja oppimäärien arviointi

Taide- ja taitoaineiden tuntijako ja oppimäärien arviointi

Kaikille oppilaille yhteisiä taide- ja taitoaineita ovat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous. Tutustu taide- ja taitoaineiden tuntijaon esimerkkeihin ja taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointiin.

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaiset aineet ovat eri asia kuin taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit.

Artikkeleita kuvataiteesta

Virtaavaa leikillisyyttä kuvataiteeseen

Virtaavaa leikillisyyttä kuvataiteeseen

Kun opettaja tuntee oppilaiden valmiudet ja kiinnostuksen kohteet hyvin, voi tutkittava kuvataiteellinen ilmiö liittyä tuoreesti heidän elämäänsä. Sinikka Rusanen ja Riikka Mäkinen kertovat artikkelissaan leikillisyyden merkityksestä kuvataiteessa ja sen opetuksessa.

Visuaalisen kulttuurin monilukutaito

Visuaalisen kulttuurin monilukutaito

Kuvataiteen tunneilla tutkitaan ja opitaan ymmärtämään erilaisia kuvakulttuureja sekä opetellaan niihin liittyvää monilukutaitoa. Marjo Räsänen käsittelee artikkelissaan visuaalisen kulttuurin monilukutaitoa ja sen osuutta kuvataiteen oppiaineessa.

Visuaalinen kulttuuri perinteiden välittäjänä ja uudistajana

Visuaalinen kulttuuri perinteiden välittäjänä ja uudistajana

Kulttuurilla viitataan usein asuinpaikkaan, uskontoon, kieleen tai etnisyyteen. Kulttuuri-identiteetti muodostuu edellä mainittujen lisäksi myös sukupuolen, iän, kykyjen ja sosiaalisen aseman pohjalta. Marjo Räsänen käsittelee artikkelissaan visuaalista kulttuuria erityisesti perinteiden kannalta.

Taiteelle ominainen työskentely

Taiteelle ominainen työskentely

Taiteelle ominainen työskentely hyödyntää erilaisia tutkimisen, ilmaisemisen, esittämisen ja toiminnan tapoja. Mirja Hiltunen esittelee artikkelissaan taiteelle ominaista työskentelyä ja siihen vaikuttavia asioita.

Ilmiömäinen ilmiömäistä ilmiömäisesti

Ilmiömäinen ilmiömäistä ilmiömäisesti

Perusopetuksessa ilmiöoppiminen kytkeytyy laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin ja toimintakulttuuria ohjaaviin periaatteisiin. Marjo Räsänen esittelee ilmiöoppimisen toteutumiskeinoja kuvataiteessa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Kuvataiteessakin opettajan tehtävään kuuluu auttaa oppilaita tulemaan tietoiseksi vaikuttamisesta sekä siihen liittyvästä vastuusta. Mira Kallio-Tavin esittelee artikkelissaan ympäristön merkitystä oppilaiden osallisuuden herättelyssä.

Omat kuvakulttuurit ja visuaalinen kulttuurikasvatus

Omat kuvakulttuurit ja visuaalinen kulttuurikasvatus

Opettajan tehtävänä on kannustaa ja rohkaista oppilaita heille merkityksellisten visuaalisen kulttuurin teosten, tuotteiden ja ilmiöiden tutkimiseen. Mira Kallio-Tavin käsittelee artikkelissaan laajemmin visuaalista kulttuurikasvatusta.

Mediakulttuurit ja virtuaalimaailmat kuvataideopetuksessa

Mediakulttuurit ja virtuaalimaailmat kuvataideopetuksessa

Osallisuus digitaalisessa kulttuurissa on lapsille ja nuorille merkittävä osa arkea, ilmaisua, oppimista ja vertaissuhteiden muodostumista. Hanna Niinistö pohtii artikkelissaan digitaalisen kulttuurin uusia medioita ja niiden hyödyntämistä kuvataiteen opetuksessa.

Digitaalisuuden ykköset ja nollat

Digitaalisuuden ykköset ja nollat

Ohjelmointi tarjoaa uusia tapoja tuottaa omia kuvia, mutta se voi toimia myös eettisen pohdinnan ja kriittisen ajattelun käynnistäjänä. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkija Tomi Dufva kirjoittaa ohjelmoinnista kuvataideopetuksen näkökulmasta.