Hyppää pääsisältöön

Musiikki perusopetuksessa


Musiikin opetus edistää oppilaiden musiikillisia taitoja, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Musiikissa oppiminen tapahtuu ensisijaisesti toiminnan kautta. Musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustana ovat laulamisen, soittamisen, säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut kokemukset. Myönteinen musiikkisuhde luo pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle.

Musiikin opetus tukee kinesteettisen ja auditiivisen hahmottamiskyvyn, terveen äänenkäytön sekä musiikillisen ja taiteidenvälisen ilmaisun kehittymistä. Musiikissa oppiminen on toiminnallista. Luovaa ja esteettistä ajattelua oppilaat kehittävät suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Tällaisissa tehtävissä oppilaat voivat käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Oppilaat saavat tilaisuuksia myös musiikillisen monilukutaidon kehittämiseen, kun heitä ohjataan analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. Koko perusopetuksen ajan oppilaat saavat ohjausta musiikin oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä.