Hyppää pääsisältöön

Musiikki perusopetuksessa


Musiikin opetus edistää oppilaiden musiikillisia taitoja, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Musiikissa oppiminen tapahtuu ensisijaisesti toiminnan kautta. Musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustana ovat laulamisen, soittamisen, säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut kokemukset. Myönteinen musiikkisuhde luo pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle.

Musiikin opetus tukee kinesteettisen ja auditiivisen hahmottamiskyvyn, terveen äänenkäytön sekä musiikillisen ja taiteidenvälisen ilmaisun kehittymistä. Musiikissa oppiminen on toiminnallista. Luovaa ja esteettistä ajattelua oppilaat kehittävät suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Tällaisissa tehtävissä oppilaat voivat käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Oppilaat saavat tilaisuuksia myös musiikillisen monilukutaidon kehittämiseen, kun heitä ohjataan analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. Koko perusopetuksen ajan oppilaat saavat ohjausta musiikin oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä. 

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Musiikin kuuntelukasvatus

Musiikin kuuntelukasvatus on muutaman vuosikymmenen aikana kokenut suuria muutoksia. Nykyisin kuunnellaan enemmän ja vaihtelevampaa musiikkia kuin koskaan ennen. Tämä artikkeli kokoaa musiikin kuuntelukasvatuksen keskeiset ongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot.

alt-text (optional, uses title if not set)

Herkät korvat

herkatkorvat.tumblr.com

Herkkien korvien tehtäväkortit on kaksiosainen esiopetukseen ja perusopetuksen alaluokille suunnattu opetusmateriaali. Materiaali julkaistaan digitaalisessa muodossa, ja sitä on mahdollisuus käyttää ja levittää ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Tehtävien pedagogisena tavoitteena on herättää kiinnostusta ja uteliaisuutta ääniä ja audiovisuaalisuutta kohtaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

EMUTE-musiikkiteknologia

EMUTE-musiikkiteknologiasivusto esittelee uusia tapoja kuunnella, esittää, säveltää ja tuottaa musiikkia teknologian avulla. Sivuston oppimateriaalit soveltuvat käytettäväksi musiikkioppilaitosten, peruskoulujen ja lukioiden opetuksessa, opettajien täydennyskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä harrastajien ja ammattilaisten itsenäisessä opiskelussa. Sivusto on avoin ja maksuton.

alt-text (optional, uses title if not set)

Opus 1 - Sävellyspedagogiikan aineistopankki

www.opus1.fi

Kaikille säveltämisestä ja sävellyspedagogiikasta kiinnostuneille tarkoitettu Opus 1 –sävellyspedagogiikan aineistopankki tarjoaa monipuolisen valikoiman sävellystehtäviä eri ikäisille sekä inspiroivia näkökulmia säveltämisen alkuopetukseen.

Musiikin arviointi perusopetuksessa ja päättöarvioinnin tukimateriaali

alt-text (optional, uses title if not set)

Musiikin päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali

Päättöarvioinnin kriteerit ovat kuvauksia arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisen tasosta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan. Lisäksi sivulle on koottu tukimateriaalia musiikin opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Taide- ja taitoaineiden tuntijako ja oppimäärien arviointi

Kaikille oppilaille yhteisiä taide- ja taitoaineita ovat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous. Tutustu taide- ja taitoaineiden tuntijaon esimerkkeihin ja taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaiset aineet ovat eri asia kuin taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit.