Kotitalousopetuksen tavoitteena on vahvistaa kuluttaja- ja talousosaamista osana kotitalouden taitojen oppimisen johdonmukaista jatkumoa. Kotitalousopetuksessa luodaan perusta kestävään asumiseen ja yhdessä elämiseen, ruokaosaamiseen sekä kuluttaja- ja talousosaamiseen kodissa. Oppilaat saavat käsityksen kodin kustannustietoisesta toiminnasta sekä teknologian ja palveluiden hyödyntämisestä kotitalouden toiminnassa. Opetuksessa kehitetään oppilaiden suunnittelu-, organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja.

Kuluttajuus ja talousosaaminen ovat arjessa vahvasti läsnä esimerkiksi ostamisessa, asumisessa ja liikkumisessa. Yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa tuotettu materiaali tukee kotitalousopetuksen sisältöalueen S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa käyttöönottoa. Aineisto on kuluttaja- ja talouskasvatuksen tukimateriaalia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön sisältäen ideoita ja aihioita monialaiseen opetukseen.

Lisätietoa saat aihetunnisteella #s3kuluttajajatalousosaaminenkodissa.

Kuvituskuva, tyttö jolla maapallo kainalossa

Kuluttajuuteen sisältyy laaja-alaisesti arjen toimintoja, joihin kuuluvat esimerkiksi asuminen, liikkuminen, sosiaalisten suhteiden hoitaminen sekä tavaroiden ja palveluiden ostaminen ja käyttö. Digitalisoitumisen seurauksena yhä useampi kodin kulutustoiminto, ostaminen ja asiointi on muuttunut itsepalveluksi kodin tiloissa ja siksi itseohjautuvuuden vähittäiseen kasvuun kiinnitetään opetuksen järjestämisessä huomiota. Toisaalta kuluttajan toimintaympäristö on nyt maailmanlaajuinen.

Kotitalouden kuluttaja- ja taloustaitojen opetuksessa edistetään ongelmanratkaisukykyä sekä taitoja tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Kestävyydellä tarkoitetaan sosiaalista, kulttuurista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua vastuullisiksi, omia oikeuksia ja vastuita tunteviksi kuluttajiksi. Kuluttajaosaamiseen kuuluvat kuluttajan medialukutaito, ympäristö- ja talousosaaminen sekä kyky tehdä ostoksia ja hankintoja. Rahankäytön osa-alueeseen sisältyy yksityistalouden hoitoa, kuten talouden suunnittelua ja seurantaa, käytännön taloudenpitoa, säästämistä, lainaamista ja ongelmatilanteiden läpikäyntiä; mitä tapahtuu, jos jättää laskun maksamatta ja mitä tehdään, jos on taloudellisia vaikeuksia.

Kotitalousopetuksessa taloudellisuutta ja rahankäytön suunnittelua voi sisältyä kaikkiin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin ja sisältöalueisiin. Kotitalouden sisällöt soveltuvat luontevasti monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Esimerkiksi hyvinvointi ja turvallinen arki, vastuu ympäristöstä sekä tulevaisuuteen suuntautuminen ovat kuluttaja- ja talousosaamista kokoavia teemoja. Talousosaamisen osalta on rakennettavissa myös oma kokonaisuutensa, jossa oppilaat seuraavat omia menojaan ja tekevät omia rahankäytön suunnitelmia tuttuihin arjen ilmiöihin kiinnittyen.

Kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatukseen keskittyvillä sisällöillä on yhtymäkohtia muihin oppiaineisiin, kuten yhteiskunnallisiin oppiaineisiin ja matematiikkaan sekä laaja-alaisen osaamisen teemoihin. Yhteistyömahdollisuudet ovat moninaiset ja menetelmiksi soveltuvat kotitalouden opetuksessa erityisesti tyypilliset toiminnalliset menetelmät. Kotitalousopetuksessa tiedon käyttöarvona on olla valintojen perusta, jolloin käytännön toimintaan keskittyvät opetusmenetelmät, pedagoginen draama tai projektit vahvistavat arjen ja taloudenhallinnan oppimista.

Tämä aineisto on tarkoitettu tukemaan paikallista opetussuunnitelmatyötä ja opettajien oman opetuksen suunnittelua erityisesti kuluttaja- ja taloustaitoihin liittyvien tavoitteiden ja kotitalousopetuksen S3-sisältöalueen osalta. Tekstin on laatinut Taina Mäntylä ja sitä on täydentänyt Marjaana Manninen.