Sosiaalisessa mediassa olennaista on yhteisöllisyys, vuorovaikutus ja osallistuminen. Sosiaalisen median ympäristöissä korostuvat erityisesti materiaalien ja erilaisten mediatuotosten luominen, keskeneräisyyden sietäminen, asioiden jakaminen, toisten tuotosten kommentointi, neuvojen kysyminen ja toisten auttaminen. Nämä toimintatavat avaavat opettajille ja oppijoille uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja yhteisöllisiin toimintatapoihin.

Sosiaalisen median käyttäminen opetuksessa vaatii sekä oppijoilta että opettajalta tietokoneen perus-käyttötaitoja. Toimiminen on tehokasta ja monipuolista, jos oppijat osaavat entuudestaan käyttää selainta, tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia, kameraa, videokameraa tai muita oheislaitteita.

Sosiaalisen median palveluita kannattaa ottaa rohkeasti mukaan opetukseen. Niillä voi monipuolistaa opetusmenetelmiä, avartaa oppilaiden ja opiskelijoiden mahdollisuuksia luovuuteen ja erilaiseen oppimiseen. Niillä voidaan lisätä motivaatiota, aktiivisuutta ja osallistumistaan sekä luoda kontakteja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Miten päästä alkuun?

Opettajan kannattaa itse kokeilla sosiaalisen median palveluita, opetella niiden käyttöä ja tutustua käyttöehtoihin. Mikäli koulutuksen järjestäjän tai koulun tasolla on määritelty käytössä olevat palvelut, on syytä aloittaa niistä ja keskustella avoimesti mahdollisista muista tarpeista ja mahdollisuuksista. Käyttöehdot antavat palveluiden opetuskäytölle selkeät reunaehdot, kuten ikärajat, joita on noudatettava ja se, luovutetaanko palvelun käytön yhteydessä tekijänoikeuksia. Useissa palveluissa on tarjolla käyttäjälle maksuton versio, jossa käyttäjille esitetään kohdennettuja mainoksia.

Sosiaalisen median käyttäminen opetuksessa kannatta aloittaa pienin askelin. Jos koulussa on käytössä oppimisalusta tai vastaava palvelu, voi sosiaalisen median toimintatapojen harjoittelun aloittaa siellä, suljetussa ja helpommin hallittavissa olevassa ympäristössä. Oppimisprosessista kannattaa valita aluksi suppea alue, johon sosiaalinen media luontaisesti soveltuu, esimerkiksi keskustelu verkossa tai tarinan suunnittelu ja kirjoittaminen yhdessä. Toimintoja ja palveluita voidaan lisätä vähitellen osaamisen ja varmuuden kehittyessä.

Vertaistuki on osaamisen kehittymisen kannalta tärkeää. Kannattaa verkostoitua rohkeasti oman koulun ja kunnan sisällä ja etsiä vertaistukea kansallisista verkostoista. Yhteisöllisyys ja jakamisen kulttuuri muuttavat opettajien ja oppijoiden toimintatapoja ja luovat uudenlaisia oppimistilanteita. Kollegoiden kanssa voi jakaa hyviä käytänteitä ja oppimismateriaaleja tai työstää niitä yhdessä jo valmisteluvaiheessa. Yhteisöllisesti voidaan kehittää ja jakaa niitä edelleen esimerkiksi avoimilla Creative Commons -lisensseillä.