Digiajan koulu on kuin kaikkialle ulottuva kohtauspaikka, joka tarvitsee turvakseen yhteiset sosiaalisen median toimintamallit ja ohjeet siitä, miten opettajat, oppilaat, opiskelijat ja muut toimijat voivat monipuolisesti hyödyntää medioita, ilmaista itseään ja oppia turvallisesti, yhteisöllisesti ja vastuullisesti. Koulun digitaalinen näkyvyys luodaan yhdessä käyttöön otetuilla sosiaalisen median palveluilla ja koulun omalla verkkosivustolla. Yhteinen tavoite auttaa koulun kaikkia toimijoita ymmärtämään sosiaalisen median merkityksen opetuksessa, jolloin uusia toimintamalleja päästään kehittämään yhdessä.

Materiaalit on tehty tukemaan rehtoreiden, opettajien ja oppijoiden sosiaalisen median opetuskäyttöä. Materiaalit tukevat sosiaalisen median suosituksissa esille nostettujen toimintatapojen kehittämistyötä ja antavat konkreettisia malleja ja linkkejä.

Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset tukevat koulun pedagogista kehittämistä ja opetussuunnitelman toteutumista ja linjausta. Suositusten konkretisointia opetukseen, oppimiseen ja oppimisympäristön kehittämiseen tukevat ja ohjaavat tietostrategiaan kirjatut tavoitteet ja niiden mukaan tehdyt linjaukset sekä toimintamallit, Niiden avulla voidaan luoda oppiainerajat ylittäviä yhtenäisiä tapoja toimia, jotka mahdollistavat opettajien välisen yhteistyön, oppijoiden yhteistoiminnalliset oppimisprosessit, toimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa ja antavat mahdollisuuksien mukaan myös luovuudelle tilaa.

Sosiaalisen median opetuskäytön tavoitteena on oppimisympäristön ja -menetelmien monipuolistaminen, vaikka toimijoiden tiedot, taidot ja kiinnostus vaihtelisivat.

Vanhojen ja uusien työntekijöiden perehdytykseen sisällytetään yhteisesti kehitetyt toimintamallit ja pelisäännöt, samoin tiedot käytössä olevista sosiaalisen median palveluista.

Tehtäessä sosiaalisen median toimintamalleja on keskustelu ja kaikkien toimijoiden kuuleminen tärkeää, niin että mielipiteet ja asenteet olisivat sosiaaliselle medialle ja sen opetuskäytölle myönteisiä ennen kuin yhdessä päätetään uusista toimintamalleista.