Syrjinnän ehkäisemisessä keskeistä on tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja käyttää johdonmukaisia toimintatapoja kiusaamis- ja väkivaltatilanteiden puuttumiseen ja seurantaan. 
Mies tekee töitä tietokoneen ääressä ja kirjoittaa samalla muistiinpanoja vihkoon.

Kiusaamista, väkivaltaa, häirintää, rasismia tai syrjintää ei hyväksytä, vaan niitä ennaltaehkäistään ja niihin puututaan. Turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa rakennetaan yhteisesti koulun johdon ja henkilöstön kesken oppilaita ja opiskelijoita laajasti ja yhdenvertaisesti mukaan ottaen. 

Kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstön pitää tunnistaa lasten ja nuorten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä ja puuttua niihin johdonmukaisesti. Henkilöstö ohjaa lapsia ja nuoria tekemään valintoja ilman sukupuoleen, etniseen taustaan tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakko-odotuksia. 

Yhteistyö yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä lasten ja nuorten perheiden kanssa on tärkeää. Myös huoltajien on tärkeää ymmärtää hyvien käytös- ja muita huomioivien toimintatapojen merkitys syrjinnän ehkäisyssä. 

Kasvatuksessa ja koulutuksessa syrjinnän ehkäisyä ovat:

 • hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon järjestelmällinen johtaminen ja turvallisuusjohtamisen käytännöt, sekä yhdessä sovitut toimintatavat ammattilaisten kesken syrjintätilanteiden selvittämiseksi ja niihin puuttumiseksi  

 • tiedolla johtaminen, kuten syrjintää koskevien tietojen kerääminen, tulosten analysointi ja johtopäätösten tekeminen kehittämistoimenpiteistä, sekä toimenpiteiden toteutus 

 • tasa-arvoinen, yhdenvertainen, oikeudenmukainen ja jokaista arvostava kohtelu oppimisyhteisössä. Järjestyssäännöt ja toimintamallit sekä -tavat, sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsitellään ja päätetään yhdessä.  

 • syrjinnän tunnistaminen kiusaamis- ja väkivaltateoissa, ja taustatekijöiden ymmärtäminen näissä tilanteissa 

 • jokaisen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen ja tuen huomioiminen työpäivän ja opetuksen rakenteissa ja opetuksessa, sekä vähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten huomiointi, kohtaaminen ja kuuleminen, sekä esimerkiksi vammaisen lapsen ja nuoren tarvittava positiivinen erityiskohtelu ja kohtuulliset mukautukset 

 • työrauhan tukeminen opetuksen järjestelyjä tarvittaessa muuttaen ja opetusryhmässä toimimisen ongelmiin varhainen ja lapsen edun mukainen puuttuminen 

 • opettajien ja muun henkilöstön, lasten/oppilaiden/opiskelijoiden sekä vanhempien/huoltajien ja heidän edustajiensa osallistuminen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävien ja syrjintää ehkäisevien toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen  

 • suunnitelmallinen henkilöstön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen, ja osaamisen kehittäminen syrjinnän ehkäisyssä, siihen puuttumisessa ja seurannassa 

 • henkilöstön perehdyttäminen ja sen toteutumisen seuranta

 • vuorovaikutteinen ja varhainen yhteistyö vanhempien/huoltajien ja heidän edustajien kanssa 

 • yhteistyö lasten ja nuorten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tukevien tahojen kanssa (neuvola- ja opiskeluhuoltopalvelut, terveydenhuolto, lastensuojelu ja muu sosiaalitoimi, poliisi, nuorisotoimi ja järjestöt) 

 • rakennuksen ja pihan suunnittelu sekä korjaaminen turvallisuutta edistäväksi ja häirintää ehkäiseväksi 

Syrjinnän ehkäisemistä tukee koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuspalvelujen turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävä johtaminen, toimintakulttuuri ja -tavat. Toimintakulttuurin kehittämisen kannalta on tärkeää, että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevista asenteista keskustellaan työyhteisössä. Lisäksi tulee pohtia, miten esimerkiksi kieleen, etnisyyteen, katsomukseen, vammaisuuteen, sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvät asenteet näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja toimintatavoissa. Vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä tavat toimia stereotyyppisten oletusten mukaisesti välittyvät lapsille ja nuorille myös kotona.  

Koulut, oppilaitokset ja varhaiskasvatuspalvelut edistävät yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Oikeudenmukaisuuden, turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen kokemukset luovat luottamusta ja edistävät työrauhaa.  

Jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa työskentelee opiskeluhuoltoryhmä. Tämä ryhmä vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista koulussa tai oppilaitoksessa. Ryhmään osallistuvat rehtorin ja johtajan, opettajien ja muun henkilöstön lisäksi ja oppilaiden ja opiskelijan edustajat, huoltajien edustajat sekä opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaiset. Koulutuksen ja opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmaan kuuluu suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimenpiteet oppilaiden ja opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.   

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi, niiden esiintyvyyden seuraamiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumiseksi sekä jälkiseurannan edellyttämät käytänteet. 

Miten voimme ehkäistä syrjintää ja vihapuhetta