Tässä opetuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta lukuvuotta 2020-2021 koskeviin taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetusjärjestelyihin, joihin koronavirusepidemia voi vaikuttaa.
Kuvituskuva, pensseleitä purkeissa

Päivitetty 13.4.2021.

Tartuntatautilain muutos tuli voimaan 22.2.2021. Lakiin sisältyvä väliaikainen 58 c §, jossa säädetään toimenpiteistä koronaepidemian leviämisen estämiseksi, asettaa velvoitteita myös koulutuksen järjestäjille. Pykälä on voimassa 30.6.2021 saakka.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat antaneet 2.2.2021 ohjeen lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 mukaisilla epidemiatasoilla. Valtioneuvosto antoi 26.1. periaatepäätöksen koronaepidemian hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä. Päätöksessä kuvataan kolme toimenpidetasoa epidemian kiihtymisen ja erityisesti virusmuunnosten leviämisen estämiseksi. OKM:n ja THL:n ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä koskee myös taiteen perusopetuksen järjestäjiä.

Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 mukaisilla epidemiatasoilla.

OKM:n ja THL:n 2.2. antama ohje on valmisteltu perustuen valtioneuvoston periaatepäätökseen koronaepidemian hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä. Periaatepäätöksen lähtökohtana on, että alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa ei rajoitettaisi. Toimintasuunnitelman täydennyksen mukaan lasten ja nuorten harrastustoimintaan, taiteen perusopetus mukaan lukien, sekä toimintakyvyltään rajoittuneiden väestöryhmien harrastustoimintaan kohdistettavien suositusten osalta on tärkeää harkita vakavasti niiden sosiaalisia ja sivistyksellisiä kielteisiä vaikutuksia. Sen perusteella tulee arvioida, millä vaihtoehtoisilla tai rajoitusten negatiivisia vaikutuksia lieventävillä keinoilla tilanteessa voidaan toimia.

Taiteen perusopetukseen sovelletaan yllä mainittua harrastusohjetta aiempien THL:n ja OKM:n 4.8.2020 antamien varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutusta koskevien suositusten sijasta.

Tässä tukimateriaalissa käytetään ryhmäharrastustoiminnan sijasta taiteen perusopetukseen soveltuvaa käsitettä ryhmäopetus. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös muussa kuin ryhmäopetuksena järjestetyssä taiteen perusopetuksessa. Ohjetta noudatetaan kaikissa taiteen perusopetuksen järjestämispaikoissa, kuten esimerkiksi vapaan sivistystyön oppilaitoksessa, ja eri toteuttamismuodoissa.

Valtioneuvosto (VN) on tehnyt 23.10.2020 periaatepäätöksen valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Päätöksen mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Päätöksen mukaiset toimet on jaettu koronaepidemiatilanteen mukaan perusvaiheen, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen tilanteisiin. Päätös sisältää suosituksia myös taiteen perusopetuksen opetusjärjestelyihin.  Lisäksi opetuksessa tulee noudattaa mahdollisia tartuntatautiviranomaisten tartuntatautilain nojalla tekemiä velvoittavia määräyksiä.

Lisäksi toimintaa järjestettäessä voidaan hyödyntää Työterveyslaitoksen 1.12.2020 antamaa henkilöstöä koskevaa ohjetta varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut ohjeistuksen ilmanvaihdosta. Ohjeistus on suunnattu tilojen ylläpidosta vastaavalle tekniselle henkilöstölle.

THL:  Ilmanvaihto-ohjeistus varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tilojen käytöstä vastaaville

Taiteen perusopetuksen järjestäjien on tärkeää aktiivisesti seurata epidemiatilanteen kehitystä ja toimia viranomaisten kulloistenkin määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Koulutuksen järjestäjä päättää normaaliolojen lainsäädännön ja edellä todettujen määräysten, ohjeiden ja suositusten perusteella opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä. Tarvittaessa taiteen perusopetusta voidaan antaa lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla.