Peruskoulufoorumin seurantaryhmä on valinnut neljä keskeisintä tavoitetta ja konkreettista tekoa tasa-arvoisen peruskoulun vahvistamisen tueksi. Tavoitteiden laadinnassa ovat olleet mukana kaikki perusopetuksen tasot ja toimijat: lasten ja nuorten kasvuyhteisö, koulut ja oppilaat, opetuksen järjestäjät sekä kansallisen tason toimijat.

Priorisoidut tavoitteet

Priorisointi auttaa peruskoulun tasa-arvon edistämisen kannalta tärkeimpien tavoitteiden konkretisoimista käytännön työhön ja tukee mahdollisuuksia kehittää koulun ympäröivän yhteisön kanssa. Tarkoitus on, että tavoitteet tukisivat pidemmällä aikavälillä ja kestävällä tavalla peruskoulun tasa-arvoa. Niiden toteutumisen lähtökohtana on pitkäjänteinen ja samansuuntainen kehittämistyö kansallisesti ja paikallisesti.

Johtaminen ja osaamisen kehittäminen

Johtamisen ja osaamisen kehittäminen pitää sisällään tavoitteen siitä, että koulujen johtamisjärjestelmää kehittämällä mahdollistetaan yhdessäohjautuvat asiantuntijaorganisaatiot. Johtamisen kehittäminen on erityisen tärkeää, sillä johtamisella luodaan hyvät ja tasapuoliset edellytykset oppimiselle ja hyvinvoinnille kouluyhteisössä.

Pitkäjänteinen kehittäminen, rahoitus sekä OPS-toimeenpanon tuki

Peruskoulun kehittämisen tulee perustua pitkäjänteiseen sekä kansallisen ja paikallisen tason väliseen jatkuvaan vuoropuheluun. Rahoituksen keskittäminen isompien ja helpompien kokonaisuuksien yhteyteen auttaa koulujen henkilökuntaa kohdentamaan resursseja opetustyöhön ja varsinaiseen kehittämiseen hankehallinnon sijaan.

Hyvin toimivien mallien, kuten tutoropettajatoiminnan jalostuminen ja juurtuminen valtaosaan kouluista kertoo tarpeesta vertaistukeen ja opettajien keskinäiseen mentorointiin.

Oppimisen tuki, yksilölliset oppimispolut ja joustavampi perusopetus

Oppimisen tuki, yksilölliset oppimispolut sekä joustavampi perusopetus takaavat tasavertaiset mahdollisuudet lähtökohdista riippumatta. Vaikka suomalainen peruskoulu pystyy edelleen tasoittamaan oppilaiden taustoista johtuvia eroja, ovat oppimistulosten erot kuitenkin kasvussa. Myös perusopetuksen tulisi taata jokaiselle mahdollisuus kasvaa potentiaaliinsa.

Koulu hyvinvoinnin edistäjänä

Hyvinvoinnilla on oppimisen kannalta yllättävän suuri merkitys. Hyvinvoiva lapsi oppii ja oppiva lapsi voi yleensä hyvin. Myös opettajien ja koko kouluyhteisön hyvinvointiin on syytä kiinnittää huomiota.

Peruskoulufoorumi laati kansallisen, opetuksen järjestäjän, opettajan ja oppilaan sekä kasvuyhteisön näkökulmat yhdistävät linjaukset. Niiden pohjalta peruskoulufoorumin seurantaryhmä on priorisoinut tavoitteet, joita eri toimijoiden yhteistyössä edistetään. Tehdyt linjaukset tukevat opetusuunnitelman perusteiden toteutumista, edistävät oppimista ja vahvistavat hyvinvointia.