Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa kaikkien pitää tuntea olonsa turvalliseksi ja voida hyvin. Kokonaisvaltainen turvallisuus syntyy kaikkien turvallisuuden osa-alueiden johtamisesta. EduSafe-hankkeessa kehitetyn kokonaisvaltaisen turvallisuuden mallin avulla turvallisuuden hallinnasta tulee systemaattisempaa, yhteisesti jaettua toimintaa, jolloin myös tulokset ovat pysyvämpiä verrattuna yksilölähtöiseen ja hajautuneeseen toimintaan.

Suomalaisissa oppilaitoksissa on viime vuosina tunnistettu runsaasti turvallisuushaasteita, vaikka oppilaitoksia pidetään yleisesti turvallisina työskentely-ympäristöinä. Äärimmäisiä turvallisuutta horjuttavia tapahtumia ovat olleet kouluhyökkäykset ja -uhkaukset. Lisäksi erilaiset lasten ja oppilaiden aiheuttamat väkivalta- ja uhkatilanteet ovat turvallisuusuhkia päiväkodeissa ja kouluissa.

Valtioneuvoston asettama Sisäisen turvallisuuden strategia (2017) nostaa vahvasti esiin koulujen ja oppilaitosten turvallisuuden. Strategian mukaan oppilaitosjohdolla kuten myös varhaiskasvatuksen johdolla ja heidän turvallisuusosaamisellaan on merkittävä sijansa yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämisessä. Strategia painottaa myös oppilaiden ja opiskelijoiden turvallisuustietojen ja -taitojen kehittämisen välttämättömyyttä.

Esimies ja johtaja ovat työnantajan ja opetuksen järjestäjän edustajana vastuussa sekä työyhteisönsä että oppilaittensa terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Turvallisuuskulttuurin rakentaminen ei ole kuitenkaan ainoastaan johdon tehtävä, vaan organisaatio tulee nähdä kokonaisuutena, jonka eri toiminnot ja elementit ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja siten kaikki organisaation työntekijät, myös muut kuin varsinaisia ydintoimintoja toteuttavat, voivat vaikuttaa turvallisuuteen.

Kokonaisvaltainen turvallisuus syntyy siitä, että päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa johdetaan turvallisuuden kaikkia osa-alueita. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston mukaan työpaikan turvallisuuden johtaminen on kokonaisvaltaista, niin lakisääteisen kuin omaehtoisen turvallisuuden hallintaa, jossa yhdistyy sekä menetelmien ja toimintatapojen että ihmisten johtaminen. Se pitää sisällään jatkuvan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämisen, jatkuvan turvallisuussuunnittelun sekä oppilaitoksen toiminnan jatkuvan seurannan.