Tutkintovientiä eli tilauskoulutusta tai tutkintokoulutuksen järjestämistä Euroopan talousalueen ulkopuolelle suunnittelevat ammatillisen koulutuksen järjestäjät hakevat Opetushallitukselta päätöstä poiketa tutkinnon perusteista. Siinäkin tapauksessa, että koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei tutkintoviennissä olisi tarvetta poiketa perusteista, on Opetushallitukselta haettava lupaa tutkinnon perusteiden käyttöön.

Ammatillisten tutkintojen järjestämistä ohjaavat Opetushallituksen antamat tutkintojen perusteet. Koulutuksen järjestäjän tekemän hakemuksen pohjalta Opetushallitus kuitenkin voi antaa luvan poiketa tutkinnon perusteista. Lupa tutkinnon perusteista poikkeamiseen voidaan myöntää vain sellaiselle koulutuksen järjestäjälle, jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön määräämä järjestämislupa siihen tutkintoon, johon poikkeamislupaa haetaan.  

Tutkinnon perusteista voidaan poiketa vain silloin, kun se on tutkintoviennin kannalta välttämätöntä. Poikkeamaa saatetaan tarvita esimerkiksi silloin, kun ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin sisältyy kohtia Suomen lainsäädännöstä, kulttuurista tai muista Suomeen sidoksissa olevista olosuhteista. Tutkinnon perusteiden keskeisistä ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista ei kuitenkaan voida poiketa. 

Opetushallituksella on myös oikeus peruuttaa antamansa lupa, jos koulutusta järjestetään olennaisesti vastoin ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä.