Elämänkatsomustiedon ja uskonnon opetuksesta säädetään perusopetuslain 13 §:ssä.

Perusopetuslain säädöksiä on avattu Opetushallituksen ohjeissa Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen esi- ja perusopetuksessa. Linkki ohjeeseen löytyy sivun alalaidasta.

Ketkä saavat opiskella elämänkatsomustietoa?

Opetukseen saavat osallistua oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan. Pelkkä väestörekisteriin kuuluminen ei takaa sitä, että ei kuulu johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan. Tämän lisäksi elämänkatsomustietoa saavat huoltajan pyynnöstä opiskella ne oppilaat, joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. (Kun omaa uskontoa opetetaan vain huoltajan pyynnöstä, niin jos huoltaja ei sitä pyydä niin sitä ei kyseiselle lapselle järjestetä, jolloin hän saa huoltajan niin pyytäessä tulla ET-opetukseen.) 
Uskonnollisia yhdyskuntia ovat evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä Suomessa rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat sekä eräät uskonnolliset yhdistykset, jotka on rinnastettu uskonnollisiin yhdyskuntiin.

Miksi opiskelija itse tai huoltaja ei saa valita jompaakumpaa, uskontoa tai ET:tä?

Kyse on perusopetus- ja lukiolaeista. Niissä sanotaan "Uskonnonopetuksesta vapautetulle vähintään kolmelle rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomalle opiskelijalle opetetaan elämänkatsomustietoa."

Saavatko lukiolaiset valita, kumpaa lukevat: uskontoa vai ET:tä?

ET:n pakollisia kursseja saavat käydä vain uskontokuntiin kuulumattomat. Tämä tarkoittaa, että opiskelija voi opiskella myös toisen katsomusaineen pakollisia kursseja, mutta hän ei voi käyttää niitä pakollisina opintoinaan. Toisen katsomusaineen pakolliset kurssit tulee hyväksilukea opiskelijalle esim soveltaviksi, jotta hän voi käyttää ne lukion pakolliseen kurssimäärään. Syventävät kurssit ovat kaikille avoimia. Uskontoa opiskeleva voi käyttää niitä tutkintoonsa soveltavina kursseina. Samoin ET-opiskelijat voivat käyttää uskonnon syventäviä tutkintoon kuuluvina soveltavina kursseina.

Miten oikea opetusryhmä määritellään?

Oikea opetusryhmä päätellään näin: Jokainen oppilas ohjataan viran puolesta oikeaan opetukseen, joko oman uskonnon opetukseen tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Ev.lut. seurakuntaan kuuluvat ev.lut opetukseen, ortodoksit omaan opetukseensa ja uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat oppilaat ET-opetukseen. Ev-lut opetus on avointa kaikille, eli kuka hyvänsä oppilas saa vaihtoehtoisesti huoltajan pyynnöstä osallistua siihen. Ensin ohjataan lain mukaiseen ensisijaiseen opetukseen.

Näiden perusvaihtoehtojen ulkopuolelle jäävät oppilaat on selvitettävä erikseen. He saavat osallistua ev.lut opetukseen kuten tähänkin asti. He saavat pyytää oman uskonnon opetusta, joka järjestetään, jos heitä on 3. Oman opetuksen puuttuessa (tai jos eivät sitä pyydä) he saavat pyytää ET-opetusta. Lisäksi he saavat mihinkään uskontoon kuulumatta pyytää sellaista oman uskonnon opetusta, joka kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella vastaa kodin katsomusta. He saavat myös olla pyytämättä mitään opetusta, jolloin järjestetään korvaavaa opetusta eli oppilaan pakollinen tuntimäärä täytetään jollakin mielekkäällä opetuksella (esim. suomi toisena kielenä, oma äidinkieli tms.) Korvaavan opetuksen voi myös korvata käymällä uskonnon opetuksessa omassa yhteisössä, mutta tällaisesta opetuksesta ei tule arvosanaa, se ainoastaan korvaa puuttuvat pakolliset tunnit.

Pitääkö ET-oppilaiden osallistua kirkkokäynteihin tai uskonnollisiin päivänavauksiin?

Ei pidä. Perustuslaki on tässä suhteessa yksiselitteinen (11§):

"Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen." Jumalanpalvelukset, virsien laulaminen ja uskonnolliset päivän avaukset ovat uskonnon harjoittamista. Sama laki koskee myös uskonnon opetuksessa olevia oppilaita, eli heidänkään ei tarvitse vastoin vakaumustaan osallistua uskonnon harjoittamiseen. Koulun tulee ilmoittaa koulun järjestämistä uskonnollisista tilaisuuksista. Yksittäinen virsi tms. uskonnonharjoittamisen elementti ei tee tilaisuudesta uskonnollista tilaisuutta, jolle on järjestettävä vastaavaa toiminta. Tällaiseen yksittäiseenkään uskonnonharjoittamistilanteeseen ei tarvitse osallistua.

Lue lisää Opetushallituksen ohjeistuksesta uskonnollisiin tilaisuuksiin, jonka löydät linkkinä tämän sivun lopusta.

Voiko peruskoulussa opettaa kaikille yhteisesti etiikkaa?

Voi, mutta vain valinnaisaineena. Nykyisen lainsäädännön mukaan peruskoulussa opetetaan uskontoa tai elämänkatsomustietoa ja molemmat ovat erillisiä itsenäisiä oppiaineita. Eri aineitten opetusta voidaan säädösten estämättä opettaa samalla tunnilla, mikäli opettaja on näihin kaikkiin aineisiin pätevä ja jokaisen oppilaan kohdalla noudatetaan hänelle kuuluvan aineen opetussuunnitelmaa tavoitteiden, sisältöjen ja arvioinnin osalta. Uutta yhteistä ainetta ei voida luoda koulun tai opetuksen järjestäjän päätöksellä.

Ketkä saavat opettaa elämänkatsomustietoa?

Koulun tulisi aina pyrkiä löytämään pätevä opettaja. Pätevänä ET-opettajana voi toimia oppiaineen yliopisto-opinnot suorittanut opettaja uskontokunnasta riippumatta. Mikäli pätevää opettajaa ei ole saatavissa, tunnit joudutaan antamaan epäpätevälle opettajalle.

Saako uskonnonopettaja opettaa ET:tä?

Saa. ET-opettaja saa kuulua johonkin uskontokuntaan.

Saako ET-opettaja opettaa uskontoa?

Evankelisluterilaista ja ortodoksiuskontoa opettavan luokanopettajan opintoihin tulee kuulua uskonnon opinnot, tästä on erikseen säädetty lainmuutoksella. Kaikki pätevät opettajat saavat katsomuksellisesta järjestäytymisestään riippumatta opettaa kaikkia katsomusaineita. Kenenkään ei enää tarvitse kuulua siihen uskontokuntaan, jonka opin mukaista oman uskonnon opetusta antaa.

Pitääkö ET-opettajan osallistua kirkkokäynteihin tai pitää päivänavauksia?

Uskontokuntiin kuulumaton opettaja (riippumatta siitä, opettaako hän ET:tä vai ei) vapautetaan uskonnon harjoittamisesta (kirkkokäynnit, uskonnolliset päivänavaukset jne.), mutta ei itse pitämästä päivänavauksia.