Tässä vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta lukuvuotta 2020-2021 koskeviin vapaan sivistystyön oppilaitosten opetusjärjestelyihin, joihin koronavirusepidemia voi vaikuttaa.
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Teksti päivitetty 3.5.2021 lisäämällä tarkennus hygieniasuosituksesta.

Teksti päivitetty 25.3.2021 tarpeellisilta osin. Tekstiin lisätty mm. tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta, tartuntatautilain hygieniaa ja väljyyttä koskevista velvoittavista säännöksistä, tilojen siivouksesta sekä muusta toiminnasta oppilaitoksen tiloissa.

Teksti päivitetty 11.3.2021 vastaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön suositusta tilojen sulkemisesta ja lähiopetuksen keskeyttämisestä sekä tämän vaikutuksista asuntoloihin ja opiskelijoiden ruokailuun.

Teksti tarkistettu ja päivitetty tarpeellisilta osin 25.1.2021. Tekstiin lisätty tietoa tilojen sulkemisen päätöksenteosta.

Teksti tarkistettu ja päivitetty tarpeellisilta osin 21.12.2020. Tekstiin on lisätty mm. tietoa valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista. Lisäksi tekstiä on selkeytetty tarpeen mukaan.

Tässä vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta lukuvuotta 2020-2021 koskeviin vapaan sivistystyön oppilaitosten opetusjärjestelyihin, joihin koronavirusepidemia voi vaikuttaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittaa, että vapaan sivistystyön tilat koronaepidemian leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla suljetaan ajalle 8.– 28.3.2021 ja lähiopetus niissä keskeytetään. Lähiopetuksen sijaan on toivottavaa, että opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua ja erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja hyödyntäen.

Tartuntatautilain muutos tuli voimaan 22.2.2021. Lakiin sisältyvä väliaikainen 58 c §, jossa säädetään toimenpiteistä koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi, asettaa velvoitteita myös vapaan sivistystyön järjestäjille. Pykälä on voimassa 30.6.2021 saakka. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ovat 4.8.2020 antaneet suosituksia lähiopetukseen yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana, joita noudattamalla voidaan vähentää mahdollisia koronavirustartuntoja ja rajata altistumisia. Suositukset toimivat tukena, kun paikallisesti haetaan parhaita tapoja järjestää vapaata sivistystyötä turvallisesti ja sujuvasti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut ohjeistuksen ilmanvaihdosta. Ohjeistus on suunnattu tilojen ylläpidosta vastaavalle tekniselle henkilöstölle.

THL:n ilmanvaihto-ohjeistus varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tilojen käytöstä vastaaville

Valtioneuvosto (VN) on tehnyt 23.10.2020 periaatepäätöksen valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Päätöksen mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Päätöksen mukaiset toimet on jaettu koronaepidemiatilanteen mukaan perusvaiheen, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen tilanteisiin. Päätös sisältää suosituksia myös vapaan sivistystyön järjestämiseen. Lisäksi opetuksessa tulee noudattaa mahdollisia tartuntatautiviranomaisten tartuntatautilain nojalla antamia määräyksiä.

Lisäksi toimintaa järjestettäessä voidaan hyödyntää Työterveyslaitoksen 1.12.2020 antamaa ohjetta varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien on tärkeää aktiivisesti seurata epidemiatilanteen kehitystä ja toimia viranomaisten kulloistenkin määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Oppilaitosten ylläpitäjät päättävät normaaliolojen lainsäädännön ja edellä todettujen määräysten, ohjeiden ja suositusten perusteella opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä.

Oppilaitoksen ylläpitäjä päättää tarkoituksenmukaisista opetusjärjestelyistä tilanteensa, olosuhteiden ja resurssiensa mukaan. Oppilaitoksen ylläpitäjä voi ratkaisuja tehdessään arvioida resurssejaan esimerkiksi vaihtoehtoisten opetusjärjestelyjen hyödyntämiseen lähiopetuksen toteuttamisen rinnalla. Oppilaitoksen ylläpitäjän on tärkeää varautua siihen, että vapaassa sivistystyössä voidaan joutua järjestämään opetusta pikaisella aikataululla korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla epidemiatilanteen takia. Lisäksi oppilaitoksen ylläpitäjän on tärkeää varautua myös mahdollisiin vakaviin tilanteisiin, joissa esimerkiksi paljon henkilöstöä on poissa työstä ja opetuksen järjestäminen jouduttaisiin äkillisesti väliaikaisesti keskeyttämään.
 
Oppilaitosten järjestämiin yleisötilaisuuksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia yleisötilaisuuksia koskevia tartuntatautilain mukaisia määräyksiä sekä kokoontumisrajoituksia koskevia valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia.
 
Jos vapaan sivistystyön oppilaitos toteuttaa jotakin muuta kuin vapaan sivistystyön koulutusta, noudatetaan niitä määräyksiä, ohjeita ja suosituksia, jotka kyseisen koulutusmuodon osalta on annettu.