Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön.

Oppilaita istuvamassa luokkahuoneen lattialla.

Tekstiä päivitetty 7.6.2021. 

Tässä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjille suunnatussa materiaalissa kerrotaan varautumisesta syyslukukauden 2021 erityisiin järjestelyihin koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa. Lainsäädännön ja ohjeistuksen kannalta syksyn 2021 tilanne on samankaltainen kuin keväällä 2021.

Samaan aikaan opetuksen järjestäjien ja koulujen on tarpeen suunnitella, miten oppimis- ja hyvinvointivajetta voidaan paikata, tukea oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä luoda tulevaisuususkoa. Löydät perusopetuksen tukimateriaalia täältä.

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana lähiopetus

Lainsäädännön ja ohjeistuksen kannalta syksyn 2021 tilanne on samankaltainen kuin keväällä 2021.  Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 93/2021), jotka mahdollistavat nykyisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen jatkamisen lukuvuodeksi 2021-2022. Lakiehdotukset ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lakien ehdotettu voimassaoloaika on 1.8.2021-31.7.2022. Lait ovat pääosin samansisältöisiä kuin keväällä 2021 voimassa olleet lait. Lakien tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena.

Laki tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisesta (447/2021) on hyväksytty eduskunnassa 28.5.2021. Lainvoimassaoloaika on 1.7.2021–31.12.2021. Lakiinsisältyvä väliaikainen 58 c § vastaa sisällöltään keväällä 2021 voimassa ollutta. Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetään toimenpiteistä koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja se asettaa velvoitteita myös opetuksen järjestäjille.