Tässä koulutuksen järjestäjille ja kouluille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta syyslukukauteen 2021, jos koronavirustilanne vaatii edelleen erityisiä järjestelyjä.
Kuvituskuva, pensseleitä purkeissa

Päivitetty 15.10.2021.

Samaan aikaan opetuksen järjestäjien ja koulujen on tarpeen suunnitella, miten voidaan paikata oppimis- ja hyvinvointivajetta, tukea oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä luoda tulevaisuususkoa. Löydät tätä työtä varten tukimateriaalia sivulta Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja koronatilanteesta palautuminen 1.8.2021 alkaen

Taiteen perusopetuksessa lähiopetus on suositeltavaa aina, kun se on mahdollista toteuttaa turvallisesti. Koulutuksen järjestäjän on seurattava koronatilannetta sekä annettuja määräyksiä, ohjeita ja suosituksia, sekä suunniteltava koulutuksen terveysturvallisuusmääräysten mukaisesti. Opiskelijoiden yksilöllinen tilanne on syytä huomioida syksyn opetuksessa.

Laki tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisesta (447/2021) on hyväksytty eduskunnassa 28.5.2021. Lainvoimassaoloaika on 1.7.2021–31.12.2021. Lakiin sisältyvä väliaikainen 58 c § vastaa sisällöltään keväällä 2021 voimassa ollutta. Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetään toimenpiteistä koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja se asettaa velvoitteita myös koulutuksen järjestäjille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ovat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa valmistelleet 30.8.2021 annetun suosituksen lasten ja nuorten terveysturvallisen harrastustoiminnan järjestämisestä. Suositus korvaa 2.2.2021 lasten ja nuorten harrastustoiminnasta annetun ohjeistuksen. OKM:n ja THL:n suositusta voidaan soveltaa myös taiteen perusopetuksen järjestämisessä. 

OKM ja THL: Suosituksia lasten ja nuorten terveysturvallisen harrastustoiminnan järjestämiseen

Suositus on hyvä huomioida soveltuvin osin myös muussa kuin ryhmäopetuksena järjestetyssä taiteen perusopetuksessa. Suositus soveltuu kaikkiin taiteen perusopetuksen järjestämispaikkoihin, kuten esimerkiksi vapaan sivistystyön oppilaitoksiin, ja eri toteuttamismuotoihin.

Valtioneuvosto (VN) on tehnyt 23.10.2020 periaatepäätöksen valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Päätöksen mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Päätöksen mukaiset toimet on jaettu koronaepidemiatilanteen mukaan perusvaiheen, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen tilanteisiin. Päätös sisältää suosituksia myös taiteen perusopetuksen opetusjärjestelyihin. Valtioneuvoston 9.9.2021 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti aiemmin alueellisiin epidemiavaiheisiin (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe) perustuneista rajoituksista ja suosituksista luovutaan, kun riittävä rokotuskattavuus on saavutettu. Lisäksi opetuksessa tulee noudattaa mahdollisia tartuntatautiviranomaisten tartuntatautilain nojalla tekemiä velvoittavia määräyksiä.

Työterveyslaitoksen ohjetta työpaikoille (Ohje varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi 1.12.2020) voidaan käyttää soveltuvin osin paikallisesti tai alueellisesti päätettävin tavoin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut ohjeistuksen ilmanvaihdosta. Ohjeistus on suunnattu tilojen ylläpidosta vastaavalle tekniselle henkilöstölle.

THL:  Ilmanvaihto-ohjeistus varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tilojen käytöstä vastaaville

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat antaneet ohjeen yleisötilaisuuksista. 

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksissa ja  yleisissä kokoontumisissa sekä eräiden tilojen käytössä 

Taiteen perusopetuksen järjestäjien on tärkeää aktiivisesti seurata epidemiatilanteen kehitystä ja toimia viranomaisten kulloistenkin määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Koulutuksen järjestäjä päättää normaaliolojen lainsäädännön ja edellä todettujen määräysten, ohjeiden ja suositusten perusteella opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä. Tarvittaessa taiteen perusopetusta voidaan antaa lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla.