Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan tunnistamisessa ja tilanteisiin puuttumisessa kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten on tärkeää tehdä säännöllisesti yhteistyötä muiden paikallisten viranomaisten kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat hyvinvointialueiden opiskeluhuoltopalvelut ja neuvolapalvelut, sosiaalitoimi ja terveydenhuolto, sekä nuorisotoimi ja poliisi.

Kiusaavaa, muita syrjivää ja väkivaltaisesti käyttäytyvää lasta tai nuorta on autettava yhdessä viranomaisten kesken. Yhteistyön tulee olla välitöntä ja suoraa, sekä lapsen ja nuoren edun mukaista.  

Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan tilanteissa opettajan ja rehtorin tai johtajan on aina mahdollista konsultoida anonyymisti opiskeluhuoltoa, poliisia, lastensuojelua tai muuta sosiaalihuoltoa, terveydenhuoltoa ja neuvolapalveluja, sekä nuorisotoimea. 

Auta lasta viiveettä! – Yhteistyö viranomaisten kesken 

Viranomaisyhteistyössä on tärkeää tunnistaa lasten ja nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin haasteet. Lapsen edun täytyy olla ensisijainen periaate monialaisessa yhteistyössä. Yhteistyökäytännöt ja periaatteet sovitaan paikallisesti hyvinvointialueen lastenneuvolan, terveydenhuollon, kasvatus- ja perheneuvolan, sekä muiden sosiaalitoimen palvelujen, kuten lastensuojelun kanssa. 

Yksittäisen lapsen ja nuoren asioissa monialainen yhteistyö toteutetaan yleensä ensisijaisesti huoltajan suostumuksella. Yhteistyötä tehtäessä tulee noudattaa salassapitoa ja tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä. Eri viranomaisten väliseen yhteistyöhön kuuluu keskeisesti oikeus anonyymiin konsultointiin.  

Yhteistyö poliisin kanssa on etenkin lasten ja nuorten turvallisuustilanteen kehittymisen seurantaa, ja siihen liittyviä, yhdessä muiden toimijoiden kanssa sovittavia toimia. Poliisin lapsiin ja nuoriin kohdistuva toiminta liittyy poliisin ennalta estävän toiminnan työmuotoihin, kuten ankkuritoimintaan. Poliisi tutkii tapaukset itsenäisesti rikosilmoitusten perusteella. 

Myös palo- ja pelastusviranomaisten kanssa tulee tehdä varautumista ja turvallisuutta edistävää yhteistyötä. Koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuspalvelujen on varauduttava myös laajempiin väkivallan tekoihin.