Luova Eurooppa teemasivun bannerikuva

Tervetuloa tutustumaan Luova Eurooppa -yhteistyöhankkeiden painopisteisiin!


EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee Kulttuurin alaohjelman kautta eurooppalaisia yhteistyöhankkeita, jotka liittyvät vähintään yhteen ohjelman painopisteistä. Näitä ovat ohjelmakaudella 2021-2027 sosiaalinen inkluusio, digitaalisuus, yleisötyö, kansainväliset valmiudet ja kestävä kehitys. Tältä sivulta löydät näihin liittyviä inspiroivia hanke-esimerkkejä, tietoresursseja sekä EU-rahoitteisen toiminnan myötä syntyneitä hyviä käytäntöjä, oppaita ja malleja.

Sosiaalinen inkluusio

Sosiaalinen inkluusio

alt-text (optional, uses title if not set)

Agents of Change (2020 - 2022)

memagents.eu

Agents of Change: Mediating Minorities tutkii taiteen voimaa inklusiivisemman ja avoimemman yhteiskunnan luojana. Siinä viisi kulttuurialan toimijaa Suomesta, Latviasta, Virosta ja Ruotsista hyödyntää art mediation -lähestymistapaa kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa osallisuuden edistämiseksi taiteen keinoin.

alt-text (optional, uses title if not set)

INTERNATIONAL SIGN (2019 - 2021)

www.disabilityartsinternational.org

INTERNATIONAL SIGN - Connecting Deaf Performing Arts vahvistaa viiden maan voimin viittomakielistä esittävää taidetta. Hanke laajentaa viittomankielisen kulttuurisisällön tarjontaa Euroopassa ja kääntää viisi kansallista teosta kansainväliselle viittomankielelle.

alt-text (optional, uses title if not set)

Open Up (2019 - 2023)

openupeu.com

Open Up on suuri yhteistyöhanke, jossa aliedustetut taiteilijat saavat tukea kehittää omaa osaamistaan. Samalla kehitetään toimivampia luovan alan liiketoimintamalleja. Hanke kehittää kulttuurienvälistä dialogia ja yhteenkuuluvuutta jakolinjojen ja vastakkainasettelun värittämänä aikana.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kuinka inklusiivinen toimija tai venue olette?

www.live-dma.eu

Live DMA on kehittänyt työkalun, jolla etenkin musiikkiala voi arvioida käytänteitään sukupuolten yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen inkluusion näkökulmasta.

alt-text (optional, uses title if not set)

EU-raportti sosiaalisesta inkluusiosta

op.europa.eu

EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvan OMC-työryhmän raportti From social inclusion to social cohesion tuo esiin kulttuurin roolia sosiaalisessa inkluusiossa.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

alt-text (optional, uses title if not set)

Green Revisited (2019 - 2022)

green.rixc.org

Hankkeessa rakennetaan uutta diskurssia ympäristökulttuurille worklabien, näyttelyjen ja konferenssien avulla. Tavoitteena on lisätä taiteellista väliintuloa ja kriittistä keskustelua, jotta voimme ylittää ihmisen ja ympäristön välille syntyvät haasteet. Hankkeessa on yhteensä seitsemän toimijaa kuudesta Euroopan maasta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Material Designers

materialdesigners.org

There is no such thing as trash! MaDe rakentaa positiivista muutosta tukemalla muotoilijoiden tuomaa panosta kiertotalouden, eli ympäristön kantokyvyn kestävän talouden kehittämiseksi. Hanke perustuu eri luovien alojen toimijoiden ja materiaalien tuomille potentiaaleille kestävän ja ympäristöystävällisen talouden muodostamiseksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

ACT — Art, Climate, Transition (2019 - 2023)

artclimatetransition.eu

ACT: Art, Climate, Transition käsittelee toivoa ilmastokriisin ja massasukupuuton aikakaudella. Sen tavoitteena on lisätä taiteen roolia kriisitietoisuuden luojana ja paremman tulevaisuuden muokkaajana.

alt-text (optional, uses title if not set)

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

ec.europa.eu

Hankkeissa on pohdittava myös sitä, kuinka kulttuuri ja luovat alat voivat omalta osaltaan vaikuttaa EU:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vihreän kehityksen ohjelma (Green deal) listaa EU:n pyrkimykset vihreän kehityksen osalta.

alt-text (optional, uses title if not set)

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet - Agenda 2030

www.ykliitto.fi

YK on asettanut 17 tavoitetta, joilla pyritään äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen. Tutustu Suomen YK-liiton materiaalipankkkiin aiheesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kulttuuri ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

voicesofculture.eu

EU:n ja eurooppalaisen kulttuurikentän vuoropuhelua käyvä Voices of Culture on työstänyt brainstorming-raportin kulttuurin mahdollisuuksista ja haasteista YK:n kesätävän kehityksen ohjelman edistämiseksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Julie’s Bicycle

juliesbicycle.com

Julie’s Bicycle on brittiläinen järjestö, joka pyrkii saamaan taiteen ja kulttuurin toimijat toimimaan ilmasto- ja ympäristöasioiden puolesta. Sen sivuilta löydät runsaasti kulttuuriin ja kestävään kehitykseen liittyvää tietoa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Towards Sustainable Arts

www.boekman.nl

Julkaisu käsittelee taiteen ja kulttuurin roolia vihreän ja kestävän kehityksen edistäjänä. Se tarjoaa inspiroivia esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä seitsemästä maasta taiteilijoille, kulttuurijärjestöille ja poliittisille päättäjille. Suomesta raportin laatimiseen on osallistunut Cupore.

Yleisötyö

Yleisötyö

alt-text (optional, uses title if not set)

Urban Heat (2015 - 2018)

ec.europa.eu

Urban Heat oli Festival in Transition -verkoston hanke, joka tutki kaupunkien muutosta ja murrosta. Hanke keskittyi uusien yleisöryhmien osallistamiseen ja esittävän taiteen uuden tekijäsukupolven osaamisen vahvistamiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Shape It (2019 - 2021)

www.theplace.org.uk

Shape It laajentaa nykytanssin yleisöpohjaa testaamalla, miten aikuisille toteutettuja tanssiesityksiä voidaan muokata pienin muutoksin sopiviksi myös nuoremmille yleisöille laajentaakseen eurooppalaisen nykytanssin yleisöä nuorempiin sukupolviin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Festivallinks (2018 - 2020)

www.festivallinks.eu

Festivallinks -hanke toi yhteen viisi pieni- ja keskikokoista musiikkifestivaalia Euroopan eri kolkista. Hankkeessa festivaalipartnerit tekivät yhteistyötä saadakseen toimintansa entistä kävijäkeskeisemmäksi, kestävämmäksi ja yleisöpohjaltaan monimuotoisemmaksi. Suomessa hankkeeseen osallistui Kittilässä järjestettävä Hiljaisuus-festivaali.

alt-text (optional, uses title if not set)

Adeste Plus

www.adesteplus.eu

Laaja Adeste Plus -hanke luo uusia hallintomalleja yleisötyöhön keskittyville kulttuurialan organisaatioille. Sen verkkosivuilta (Resources) löydät myös paljon eri aiheisiin liittyvää materiaalia yleisötyöstä.

alt-text (optional, uses title if not set)

EU-raportti yleisötyöstä

ec.europa.eu

Euroopan komissiolle laadittu tutkimus How to place audiences at the centre of cultural organisations tarjoaa välineitä ja esimerkkejä yleisöjä paremmin huomioivaan toimintaan.

Digitaalisuus

Digitaalisuus

alt-text (optional, uses title if not set)

Future Songwriting (2018 - 2020)

futuresongwriting.eu

Future Songwriting loi mahdollisuuksia monipuolisempaan musiikkikasvatukseen. Sen tavoitteena oli kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen uuden teknologian avulla. Samalla tuettiin uuden musiikintekijäsukupolvien kasvamista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Vibes - Connected Dance

www.oph.fi

Kolme eurooppalaista koreografeista, digitaalisista taiteilijoista ja muusikoista koostuvaa tiimiä rakentaa tanssin voimalla kollektiivista läsnäoloa käyttämällä hyväkseen teknologiaa ja sen luovaa hyödyntämistä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Beyond Matter (2019 - 2023)

beyondmatter.eu

BEYOND MATTER tuo kulttuuriperinnön virtuaaliseen todellisuuteen VR-näyttelykierrosten muodossa. Monialaisessa hankkeessa sekoittuvat teknologia, museologinen tutkimus ja innovatiiviset levitysmenetelmät. Tuloksena syntyy uusia tapoja tuoda esiin menneitä, nykyisiä ja tulevaisuuden kulttuuri- ja taidesisältöjä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Dance Me UP (2019 - 2022)

www.tuas.fi

DanceMe UP keskittyy nykytanssiin, tanssinopetukseen ja digitaaliseen mediaan. Se kehittää ja parantaa yhteistyömalleja tanssijoiden, yleisöjen ja kulttuurialan organisaatioiden välillä sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

alt-text (optional, uses title if not set)

EU:n digitaalistrategia

ec.europa.eu

EU:n digitaalistrategian tavoitteena on valjastaa digitalisaatio palvelemaan ihmisiä ja yrityksiä sekä tukemaan tavoitetta tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

alt-text (optional, uses title if not set)

AI ja luovat alat

digital-strategy.ec.europa.eu

Tutkimus tekoälytekniikoiden (AI) mahdollisuuksista ja haasteista kulttuuri- ja luovilla aloilla. Mukana case-esimerkkejä ja suosituksia mm. arkkitehtuurin, musiikin, kulttuuriperinnön ja esittävien taiteiden aloilta.

Kansainväliset valmiudet

Kansainvälisten valmiuksien vahvistaminen

alt-text (optional, uses title if not set)

European Music Managers Mentorship Activation (2019 - 2020)

emma.community

EMMMA oli ensimmäinen koko Euroopan laajuinen musiikkimanagereiden mentorointiprojekti. Kansainvälisyyden lisäämisen ja vahvistamisen lisäksi se keskittyi managereiden osaamisen kehittämiseen alati digitalisoituvalla musiikkialalla. Hankkeen koordinoijana toimi suomalainen Manager’s Forum Finland ry.

alt-text (optional, uses title if not set)

TransEurope (2017 - 2019)

transeuropephoto.eu

TransEurope edisti valokuvataiteilijoiden ja muiden alan ammattilaisten kansainvälistä verkostoitumista sekä tarjosi heille näkyvyyttä ja työskentelymahdollisuuksia. Hankkeessa valokuvataiteilijat saivat mahdollisuuden esitellä töitään kuraattoreille, kokeilemaan uusia tyylisuuntauksia ja luomaan itselleen kansainvälisiä verkostoja.

alt-text (optional, uses title if not set)

ULYSSES (2020 - 2024)

www.ulysses-network.eu

Antiikin Kreikan tarinankerronnasta tutun Odysseuksen matkaa mukailevassa hankkeessa nuoret musiikintekijät saavat kansainvälistä näkyvyyttä ja koulutusta alan johtavilta muusikoilta. Lisäksi hanke edistää yleisötyötä ja edistää nuorten muusikoiden urakehitystä jakamalla heidän töitään Ulysses-verkkoalustalla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Eurostrings

eurostrings.eu

Eurostrings auttoi nuoria klassisia kitaristeja osallistumaan mestarikursseille ja kansainvälisiin kilpailuihin, saamaan konsertointimahdollisuuksia sekä kehittymään ammatillisesti. Samalla se vahvisti Euroopan kitarafestivaaleja ja kitaramusiikin yleisöpohjaa.

Luova Eurooppa -yhteyspiste tukenasi


Opetushallituksen Luovan Euroopan kulttuurin alaohjelman asiantuntijoilta saat tukea hankkeen suunnitteluun, hankekumppaneiden löytämiseen ja rahoituksen hakemiseen. Lisäksi järjestämme erilaisia tilaisuuksia, joissa saat lisätietoa ohjelmasta ja neuvoja hakuprosessin eri vaiheisiin. Tilaa siis myös uutiskirjeemme ja seuraa sosiaalisen median kanaviamme!

Ota yhteyttä Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen