Education Finland -ohjelman jäsenten toiminnan yhteisiä periaatteita ovat:

- Asiakaslähtöisyys
- Avoimuus ja toiminnan läpinäkyvyys
- Tutkimus- ja tietopohjaisuus
- Kestävä ja eettinen liiketoiminta
- Luottamukseen perustuva ekosysteemi/yhteistyöverkosto (sisäinen ulottuvuus)

Jokainen ohjelman jäsen on tutustunut, hyväksynyt ja sitoutunut alla tarkemmin kuvattuihin, ohjelman eettisen toiminnan periaatteisiin.

Asiakaslähtöisyys 

Koulutusvienti on ratkaisu- ja palveluliiketoimintaa, ja asiakaslähtöisyys on toimintaperiaatteemme. Toiminnassamme tavoittelemme ensisijaisesti asiakkaan etua ja vastaamme asiakkaan todelliseen tarpeeseen. Tässä onnistuaksemme meidän on tarpeen tuntea myös toistemme (jäsenyritykset ja -organisaatiot) osaaminen ja palveluvalikoima sekä mahdollisuutemme yhteistyöhön, mikäli asiakkaan etu sitä edellyttää. 

Avoimuus, läpinäkyvyys ja tietopohjaisuus 

Viestimme omasta toiminnastamme, tuotteistamme ja palveluistamme selkeästi ja totuudenmukaisesti. Emme käytä omassa toiminnassamme ja markkinoinnissamme harhaanjohtavaa tai helposti väärin ymmärrettävissä olevaa tietoa itsestämme, omasta toiminnastamme, ratkaisuistamme tai suomalaisen koulutusjärjestelmän perusperiaatteista. 

Viestimme avoimesti ja varmistettua tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, jotta emme anna katteettomia lupauksia tai virheellistä kuvaa esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten tai muiden toimijoiden rooleista, koulutuksen tuottamista pätevyyksistä, koulutukseen hakeutumisen väylistä, hallinnon toiminnasta tai julkisista palveluista. 

Kestävä ja eettinen liiketoiminta 

Noudatamme ja toteutamme kaikessa liiketoiminnassamme yhteisiä eettisen toiminnan periaatteita, sekä koulutuksen ja osaamisen toimialaa ohjaavaa suomalaista sekä kohdemaan lainsäädäntöä.  

Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakennettu yhdenvertaisuuden ja yhtäläisten oikeuksien perustalle. Tätä arvoperustaa haluamme työssämme ja kaikessa tekemisessämme myös vaalia. 

Sitoudumme kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja (mm. YK:n) ihmisoikeuksia toiminnassamme sekä edistämään niiden toteutumista. Toiminnassamme edistämme YK:n lapsen oikeuksien toteutumista koulutuksen saralla. Lisäksi kunnioitamme ja huomioimme paikallisen kulttuurin tapoja silloin kun ne eivät ole ristiriidassa omien arvojemme ja toimintaperiaatteidemme kanssa. 

Emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Huolehdimme, että toiminnassamme tapahtuva vieraanvaraisuus asiakkaille, henkilöstölle tai edustajille on Suomen ja/tai kohdemaan lakien ja määräyksien mukaista, eikä sitä voida kohtuudella pitää lahjuksina tai aikomuksena saada epäoikeudenmukaista etua.  

Vältämme eturistiriitatilanteita, emmekä hae omaa hyötyä käyttämällä väärin asemaamme. Edistämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä toiminnassamme. Emme riko toisten tekijän- ja omistusoikeuksia. 

Otamme toiminnassamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja tiedostamme, että olemme kaikki vastuussa ympäristöstä. Noudatamme ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja säädöksiä. 

Eettisyys ja vastuullisuus liittyvät myös alihankintaketjuihin. Tunnemme yhteistyökumppanimme, ja edellytämme, että myös he toimivat vastuullisesti ja lakia ja säädöksiä noudattaen. Varmistamme alihankkijoidemme toiminnan laadun ja palveluketjun niiltä osin kuin se on omilla toimillamme valvottavissa, ja tarpeen vaatiessa korjattavissa mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

Luottamukseen perustuva yhteistyö  

Olemme jäseninä keskenään yhdenvertaisia, vaikka organisaatioidemme ja toimintojemme luonteista johtuen palvelutarpeemme ovat erilaisia. Keskinäisen kilpailun sijasta edistämme asiakkaan edun huomioimiseksi laaja-alaista yhteistyötä keskinäisessä toiminnassamme ja vuorovaikutuksessa. 

Ohjaamme meille tulleita tarjouspyyntöjä ja tiedusteluita ohjelmatiimin kautta muille jäsenille ja avoimelle MarketOpps sivustolle, mikäli emme itse vastaa saamaamme tiedusteluun. Asiakkaan kanssa neuvottelun käynnistäneelle jäsenorganisaatiolle annamme neuvottelurauhan. 

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti 

Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietosuojalainsäädäntöä. Suunnittelemme henkilötietojen käsittelyn etukäteen ja keräämme henkilörekisteriin vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. 

Eettisen toiminnan periaatteiden rikkomisen seuraukset 

Mikäli ohjelman jäsen tai sen henkilöstö on rikkonut ohjelman eettisen toiminnan periaatteita, toimialaa koskevaa lainsäädäntöä, kotimaan tai kohdemaan lainsäädäntöä tai on jättänyt hoitamatta jäsenille määriteltyjä vastuita tai velvollisuuksia, on se peruste jäsenen irtisanomiselle ohjelmasta. 

Rikkeen vakavuudesta riippuen jäsen voidaan erottaa ohjelmasta kokonaan tai määräaikaisesti. Rikkeistä ilmoitetaan myös relevanteille viranomaisille. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta erottamisen yhteydessä, eikä jäsenellä ole oikeutta käyttää ohjelman palveluita. 

Jäsenlogon käytöstä on olemassa oma yleinen ohjeistus ohjelman jäsenoppaassa. Jäsenlogo on tarkoitettu vain jäsenyritysten omaan käyttöön, eikä ole annettavissa edelleen niiden alihankkijoiden tai asiakkaiden käyttöön. 

Miten varmistan, että toimin ohjelman eettisten periaatteiden mukaisesti? 

Jos et ole varma, toimitko sovittujen eettisen toiminnan periaatteiden mukaisesti vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

  • Onko liiketoimi, muu toiminta tai päätös lain tai viranomaissääntelyn mukainen? 
  • Onko liiketoimi, muu toiminta tai päätös ohjelman menettelytapojen, periaatteiden tai muun ohjeistuksen mukainen? 
  • Onko liiketoimi, muu toiminta tai päätös mielestäsi tehty oikein ja huomioiden ihmis-, sopimus- tai IPR-oikeudet? 
  • Näyttääkö liiketoimi, muu toiminta tai päätös ulospäin hyväksyttävältä ja eettiseltä? 
  • Mikäli tieto omasta, yhteistyökumppanin tai alihankkijan toiminnasta päätyisi sanomalehteen tai sosiaaliseen mediaan, saisiko se positiivisen vastaanoton? 

Jos vastasit KYLLÄ kaikkiin kysymyksiin, niin asia näyttäisi olevan linjassa ohjelman eettisen toiminnan periaatteiden kanssa. 

Jos vastasit EI yhteenkin kysymykseen, niin todennäköisesti asia ei ole ohjelman eettisen toiminnan periaatteiden mukainen ja se tulisi arvioida uudelleen. Tarvittaessa voit olla yhteydessä ohjelmatiimiin neuvontaa ja sparrausta varten.

Liite

Päivitetty