Tältä sivulta löydät yleisimpiä Erasmus+ -ohjelmassa käytettäviä termejä. Huomaathan, että kaikki termit eivät koske kaikkia toimintoja. 

Akkreditointi (Accreditation)

Akkreditointi on osoitus organisaation sitoutumisesta Erasmus+ -ohjelman laatustandardeihin ja mahdollistaa säännöllisen vuosittaisen Erasmus+ -rahoituksen sekä suunnitelmallisen ja strategisen kansainvälisen liikkuvuuden. Organisaatiot hakevat akkreditointia kansalliselta toimistolta. 

Kun hanke päätetään rahoittaa, hakijasta tulee Erasmus+ -avustuksen edunsaaja. Edunsaaja allekirjoittaa avustussopimuksen hankkeen rahoittaneen kansallisen toimiston tai toimeenpanoviraston kanssa.

Ehdotuspyyntö (Call for Proposals)

Komission julkaisema hakukuulutus, jossa ilmoitetaan haettavissa olevat toiminnot ja niiden hakuajat.  

Ennakkomaksu (Prefinancing payment)

Hankkeen alussa maksettava ennakkomaksu, joka on yleensä joko 80 % tai 40 % koko myönnetystä avustussummasta. Ennakkomaksun tarkoituksena on tarjota edunsaajalle käteisvaroja hankkeen toteuttamista varten. 

EU Login -tunnus (EU Login)

EU Login on Euroopan komission tietojärjestelmien käyttäjien todennuspalvelu. Sen avulla voit kirjautua komission erilaisiin verkkopalveluihin kuten hakijoiden rekisteröintijärjestelmään, hakemusportaaliin sekä hankerahoituksen saatuasi hankehallinnon työkaluihin. 

Euroopan unionin jäsenvaltiot ja ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat  (European Union Member States and third countries associated to the Programme)

EU:n jäsenvaltiot ja EU:n ulkopuoliset maat (Islanti, Liechtenstein, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki), jotka osallistuvat täysimääräisesti Erasmus+ -ohjelmaan.   

Erasmus+ -ohjelmaan assosioitumattomat kolmannet maat  (Third countries not associated to the Programme)

Kaikki muut kuin edellä mainitut maat ovat ohjelmaan assosioitumattomia kolmansia maita. Nämä maat voivat osallistua osaan ohjelman toiminnoista.  

Vastaa kansallisella tasolla ohjelman toimeenpanosta EU-jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa. Kussakin maassa voi olla yksi tai useampi kansallinen toimisto. Suomessa kansallisena toimistona toimii Opetushallitus.  

Kansainvälinen (international) vs. transnationaalinen (transnational) 

Erasmus+ -ohjelman toiminnot ovat transnationaalisia, jos niihin osallistuu vähintään kaksi EU:n jäsenvaltiota ja ohjelmaan assosioitunutta kolmatta maata.  

Erasmus+ -ohjelman toiminnot ovat kansainvälisiä, jos niihin osallistuu ainakin yksi ohjelmaan assosioitumaton kolmas maa. Suomessa ohjelman kansainvälisistä toiminnoista käytetään toisinaan nimitystä “globaali” erotuksena Euroopan sisällä tapahtuvista rajat ylittävistä toiminnoista. 

Kertakorvaus (Lump sum) 

Yhteistyöhankkeissa (KA2) käytettävä rahoitusmalli, jossa avustus on jokin ennalta määritellyistä avustussummista, esimerkiksi 30 000 tai 250 000 euroa. 

Kielivalmennustuki (Linguistic support)

Kielikoulutus ja kielenopetusmateriaali, joilla tuetaan osallistujan liikkuvuusjakson aikana käyttämän kielen taitoa. 

Kielivalmennus verkossa (Online Language Support, OLS) 

Ohjelmassa tarjotaan liikkuvuustoimintoihin osallistuville kielivalmennustukea. Kielivalmennustukea annetaan ensisijaisesti Erasmus+ -kielivalmennusalustalla (Online Language Support, OLS). Erasmus+ -kielivalmennuksen avulla osallistujat voivat arvioida, harjoittaa ja parantaa kielitaitoaan. 

Konsortio  (Consortium)

Useamman osallistujaorganisaation ryhmittymä, joka yhdistää voimansa hankkeen valmistelua, toteutusta ja seurantaa varten.  

Koordinaattori / koordinoiva organisaatio (Coordinator / Coordinating Organisation)

Konsortiossa se organisaatio, joka hakee avustusta Erasmus+ -ohjelmasta ja hallinnoi hanketta kumppaniryhmän nimissä. 

Koordinaattori on usein myös se hankkeen yhteyshenkilö, jonka kanssa kansallinen toimisto on yhteydessä hankkeeseen liittyen.  

Kumppaniorganisaatio (Partner)

Organisaatio, joka on virallisesti mukana hankkeessa yhtenä edunsaajista, mutta ei koordinaattorin asemassa. 

Kurssimaksutuki (Course fees)

Henkilöstön täydennyskoulutusten osallistumismaksuista aiheutuvat kustannukset. 

Liitännäiskumppani (Associate Partner)

Liitännäiskumppanit ovat kumppaneita, jotka osallistuvat hankkeen tiettyjen tehtävien toteuttamiseen tai tukevat hankkeen tunnetuksi tekemistä ja tulosten levittämistä. Liitännäiskumppaneita ei kuitenkaan sopimushallinnollisesti pidetä edunsaajina eivätkä ne saa ohjelmasta rahoitusta osana hanketta.  

Loppusuoritus (Final payment)

Hankkeen loppuraportin tarkastamisen jälkeen maksettava loppumaksu, jonka suuruus määräytyy hankkeen raportoitujen kustannusten perusteella. Loppusuoritus voi myös olla lasku, jolla jo maksettua, mutta käyttämätöntä ennakkomaksua peritään takaisin. 

Lähettävä organisaatio (Sending organisation)

Osallistujaorganisaatio, joka lähettää yhden tai useamman osallistujan johonkin Erasmus+ -hankkeen toimintoon.  

Mandaatti (Mandate) 

Mandaateilla yhteistyöhankkeisiin (KA2) ja joihinkin liikkuvuustoimintoihin (KA1) osallistuvat partneriorganisaatiot antavat hankekoordinaattorille valtuuden hakea hankerahoitusta heidän nimissään. 

Matkatuki (Travel)

Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle. 

Monimuotoliikkuvuus (Blended mobility)

Monimuotoliikkuvuus on fyysisen liikkuvuuden ja virtuaalisen osion yhdistelmä, jolla edistetään yhteistoiminnallista verkko-oppimista tai ryhmätyötä.  

OID-koodi (Organisation Identity Code, OID)

Erasmus+ -ohjelmassa on kaksi rekisteröintikoodia, OID-koodi ja PIC-koodi. OID-koodia käytetään, kun haetaan rahoitusta Opetushallituksesta. OID-koodi yksilöi organisaation kaikkien muiden Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvien organisaatioiden joukossa. 

Organisaatio, joka osallistuu Erasmus+ -hankkeeseen joko koordinaattorina tai kumppanina.  Vaikka epävirallinen nuorten ryhmä ei ole rekisteröitynyt organisaatio, sitä käsitellään avustusten hallinnossa organisaatioiden tavoin.

Osallistujat, jolla on muita vähemmän mahdollisuuksia (Participants with fewer opportunities) 

Henkilöt, joilla on erilaisia esteitä ohjelmaan osallistumiseen. Tällaisia esteitä voivat olla esimerkiksi vammaisuus, terveysongelmat, sosiaaliset, taloudelliset tai maantieteelliset esteet tai syrjintään liittyvät tekijät. Ohjelmassa on tarjolla lisärahoitusta (osallisuustuki ja poikkeukselliset kulut) tällaisille osallistujille.

Osallisuustuki (Inclusion support)

Osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoiminnan järjestämiseen liittyvät kustannukset. Esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvan erityisjärjestelyt: invataksit, esteetön majoitus jne. 

PIC-koodi (Participant Identification Code) 

Erasmus+ -ohjelmassa on kaksi rekisteröintikoodia, OID-koodi ja PIC-koodi. PIC-koodia käytetään, kun haetaan rahoitusta Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastosta (EACEA) Brysselistä. Avustukset, jotka haetaan toimeenpanovirastosta, mainitaan aina hakuilmoituksissa erikseen. 

Poikkeukselliset kulut (Exceptional costs)

Todellisiin kustannuksiin perustuvat kulut, joita ei kateta muista kululuokista. Sisältää viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset ja korkeat matkakulut. 

Toiminto (Action)

Erasmus+ -ohjelman yksittäinen hanketyyppi. Rahoitussäännöt ja hakuohjeet eroavat toiminnoittain.  

Toinen ennakkomaksu

Väliraportin tarkastuksen jälkeen maksettava ennakkomaksu. Toinen ennakkomaksu on käytössä vain osassa toimintoja. 

Tukihenkilö (Support person)

Osallistujien (oppijoiden, henkilöstön jäsenten, nuorten tai nuorisotyöntekijöiden) mukana ulkomaanjaksolla oleva henkilö, joka tukee ja avustaa heitä sekä helpottaa tehokasta oppimista liikkuvuusjakson aikana. 

Tuki valmisteleviin vierailuihin (Preparatory visits) 

Valmistelevaan vierailuun osallistumisen matka- ja oleskelukustannukset. 

Yhteistyöhankkeessa (KA2) tehtävän työn osakokonaisuus. Se muodostuu joukosta hankeaktiviteetteja, joilla pyritään samoihin erityistavoitteisiin.  

Valaehtoinen vakuus (Declaration on Honour, DoH)

Osana hakudokumentteja hakijoiden on toimitettava allekirjoitettu valaehtoinen vakuus, jolla ne vahvistavat hakemuksen ja hakijaorganisaation tiedot todeksi. Valaehtoisen vakuuden allekirjoittaa organisaation laillinen edustaja.  

Valmisteleva vierailu (Preparatory visit)

Vierailut vastaanottavaan organisaatioon ennen liikkuvuustoimintojen aloittamista toiminnan valmistelemiseksi ja sen korkean laadun varmistamiseksi. 

Vastaanottava organisaatio (Receiving organisation)

Osallistujaorganisaatio, joka ottaa vastaan osallistujia ja järjestää toimintaa Erasmus+ -hankkeessa.  

Vihreä matkustaminen (Green travel)

Matkustaminen, jossa suurin osa matkasta tehdään vähäpäästöisillä kulkuneuvoilla, kuten linja-autolla, junalla tai kimppakyydillä.  

Yksikkökustannus (Unit cost)

Osa hankkeen budjetista perustuu komission valmiiksi määrittämiin summiin. Tällaisia ovat esimerkiksi matkatuki (perustuu lähtö- ja kohdepaikkakunnan välimatkaan) ja yksilötuki (perustuu liikkuvuuden kestoon ja kohdemaahan). 

Yksilötuki (Individual support)

Osallistujien ja tukihenkilöiden oleskelukustannukset toiminnon aikana; esimerkiksi majoitus ja ruokailut. 

Ylivoimainen este (Force majeure, FM)

Odottamaton ja poikkeuksellinen tilanne tai tapahtuma, joka johtaa hankkeeseen sisältyvän toiminnan tai aktiviteetin keskeyttämiseen tai peruuttamiseen.