Sotkamon lukio haki Erasmus+-hanketukea, jotta voisi kehittää koululle tavoitteellisen ja koko koulun toimintaa ohjaavan kansainvälisyysstrategian. Lisäksi opettajien opetusmenetelmiä ja kielitaitoa haluttiin kehittää koulutuksen laadun takaamiseksi.

Sotkamon lukio on syrjäinen, kansainvälinen koulu, missä opiskelee IB-linjalla monia kansainvälisiä opiskelijoita ja lukiossa toimii myös urheiluakatemia. Erasmus+ -ohjelman hankkeen avulla kansainvälisyys haluttiin integroida osaksi kaikkea lukion toimintaa ja samalla vahvistaa opettajien ammattitaitoa. Yhteensä kuusitoista opettajaa osallistui liikkuvuuteen, joko ulkomailla tehtävän kurssin tai työseurannan muodossa. Opettajat pääsivät muun muassa tutustumaan eri maiden koulutusjärjestelmiin, laajensivat osaamistaan opetusteknologian käytöstä ja oppivat kansainvälisen toiminnan kehittämisestä.

Koulutuksien ja vierailujen myötä Sotkamon lukion opettajat tutustuivat muihin eurooppalaisiin opettajiin ja tätä kautta syntyneet kansainväliset kontaktit ovat helpottaneet kansainvälisyyskasvatusta ja vahvistaneet kansainvälisyyttä koulussa. Hankkeen koordinaattorin, Leena Korhosen mukaan yksi tärkeimmistä asioista olikin matkalla kohdatut ihmiset:

– Olemme saaneet eurooppalaisia kollegoita ja verkostoituneet uusien mielenkiintoisten henkilöiden kanssa.

Kursseilla tavatut opettajat ovat vierailleet Sotkamon lukiossa job shadowing -jaksoilla ja toveruudet ovat kehittyneet ystävyyksiksi. Hankkeen kautta löytyi myös uusi espanjalainen ystävyyssuhdekoulu, jonka kanssa kansainvälistymistä on jatkettu hankekauden jälkeenkin.

Yhteisöllisyyttä ja innovatiivisuutta

Yhteistyö ulkomaisten koulujen kanssa on rikastuttanut lukion arkea ja myös oppilaat saavat olla siinä aktiivisesti mukana. Opiskelijat ovat olleet mukana isännöimässä ulkomaalaisia job shadowing -vieraita ja osallistuneet näiden pitämille luennoille. Lukiossa on myös tarjolla kansainvälistymisopintojen opintokokonaisuus, jonka kautta opiskelijoita kannustetaan kielten opiskeluun, kontaktoimaan ulkomaalaisia opiskelijoita ja osallistumaan muuhunkin koulun kansainväliseen toimintaan. Erityisesti kiinnostus espanjan opiskeluun on kasvanut espanjalaisen ystävyyskoulun myötä. Opiskelijat olivat myös suunnittelemassa koulun kansainvälisyysstrategiaa. Sotkamon lukiossa pidetäänkin tärkeänä, että kaikki pääsevät mukaan kansainväliseen toimintaan.

Opettajat ovat hankkeen myötä päässeet vahvistamaan ammattitaitoaan ja kehittäneet erityisesti kielten ja kulttuurien tuntemusta. Yhteistyökoulujen kautta opettajat ovat lisänneet tietämystään monipuolisista opetusmenetelmistä ja oppimisympäristöistä sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukemisesta. Hankkeen kautta opettajat saivat myös uutta inspiraatiota ja intoa kehittää niin omaa työtään kuin koulun pitkäjänteistä kansainvälistä toimintaa. Erään liikkuvuuteen osallistuneen opettajan mukaan yhdessä tekeminen on lisännyt myös koulun yhteisöllisyyttä. Monet opettajat pitävät yhteyttä eurooppalaisiin kollegoihinsa ja kuuluvat erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.

– Kv-toiminta on juurtunut osaksi toimintakulttuuriamme. Koko opettajakunta pitää sitä tärkeänä osana kouluamme, kertoo Korhonen.

Kansainvälinen toiminta on nostettu myös kunnan koulutoimen painopisteaiheeksi – se on yhteisöllistä ja myös markkinoivaa toimintaa.

Kansainvälisyys arkipäivää

Erasmus+ KA1-liikkuvuushanke on juurruttanut kansainvälisyystoiminnan pysyväksi osaksi Sotkamon lukion arkea ja sekä henkilökunta että oppilaat suhtautuvat asiaan innolla. Tämän todistaa muun muassa se, että Sotkamon lukion uuteen, 2018 alkavaan KA1-hankkeeseen saatiin mukaan uusia opettajia ja tänä syksynä myös opiskelijoiden omaan kv-toimintaryhmään tuli enemmän opiskelijoita kuin koskaan aiemmin.

– KA1-hanke on ollut meille erittäin positiivinen kokemus ja sen kautta koulun kansainvälistyminen on tapahtunut myönteisten kokemusten siivittämänä, tiivistää Korhonen.

Koulu: Sotkamon lukio
Hankkeen nimi: Sotkamon lukion kansainvälisyysstrategian tekeminen ja opetuksen laadun kehittäminen
Aloitusvuosi: 2015

Teksti: Maarit Mesiniemi
Kuvat: Leena Korhonen, Sotkamon lukio