Ohjeet korkeakouluille Ukrainasta pakenevien henkilöiden tukemiseksi: Erasmus+ KA1 -liikkuvuushankkeet

Päivitetty 11.5.2023

 Korkeakoulut voivat tukea Erasmus+ KA1-liikkuvuushankkeiden varoista Ukrainasta pakenevien korkeakouluopiskelijoiden ja korkeakoulujen henkilöstön liikkuvuusjaksoja suomalaisissa korkeakouluissa. Tämä mahdollisuus koskee vuosina 2021, 2022 ja 2023 rahoitettuja eurooppalaisen liikkuvuuden (KA131) hankkeita sekä vuosina 2020, 2022 ja 2023 rahoitettuja globaalin liikkuvuuden (KA107, KA171) hankkeita.  

Globaalin liikkuvuuden hankkeiden osalta mahdollisuus koskee vain sellaisia hankkeita, joissa Ukraina on valmiiksi mukana yhtenä hankkeen kumppanimaana. Näissä hankkeissa Ukrainasta pakenevien tukemiseksi voidaan siirtää varoja, jotka on myönnetty yhteistyöhön muiden ENI East –tukikorin maiden tai Venäjän kanssa. Muista tukikoreista tukea ei voi siirtää. 

 Eurooppalaisen liikkuvuuden hankkeissa tämä poikkeusjärjestely edellyttää rahoitussopimuksen muutosta. Opetushallitus valmistelee tarvittavat sopimusmuutokset.  

 Ukrainasta pakenevien henkilöiden liikkuvuusjaksoja toteutetaan pitkälti Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden vakiintuneiden reunaehtojen puitteissa. Tämä koskee esimerkiksi liikkuvuusjaksojen kestoja, apurahojen laskemista ja vaadittavia dokumentteja. Myös vaihtotyypit ovat samat: opiskelijavaihto, harjoittelijavaihto, opettajavaihto ja henkilökuntavaihto. 

Erasmus+ -kelpoisuusehdot

Kelpoisia Erasmus+ -ohjelman avustuksien saajia ovat henkilöt, jotka olivat paetessaan Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia 

 • Kirjoilla opiskelijana ukrainalaisessa korkeakoulussa (opiskelija- ja harjoittelijavaihto) 
 • Valmistuneet ukrainalaisesta korkeakoulusta 12 kuukauden sisällä ennen liikkuvuusjakson alkamista (koskee ainoastaan vastavalmistuneiden harjoittelua) 
 • Työsuhteessa ukrainalaiseen korkeakouluun (opettaja- ja henkilökuntavaihto) 

Henkilön kelpoisuus Erasmus+ -avustuksen saajaksi voidaan osoittaa esimerkiksi jollakin seuraavista dokumenteista: 

 • Opiskelijat: todistus kirjoilla olosta, opintorekisteriote, ukrainalaisen korkeakoulun tai muun relevantin ukrainalaisen tahon myöntämä todistus 
 • Henkilöstö: palkkakuitti, työsopimus, ukrainalaisen korkeakoulun tai muun relevantin ukrainalaisen tahon myöntämä todistus 

Vaihtojärjestelyt

Vastaanottava suomalainen korkeakoulu hoitaa liikkuvuusjärjestelyt ja maksaa apurahan Ukrainasta pakenevalle henkilölle. Lähettävän ukrainalaisen korkeakoulun osallistumista vaihtojärjestelyihin ei välttämättä vaadita, jos se ei sotatilan vuoksi ole mahdollista. On kuitenkin erittäin suositeltavaa tehdä liikkuvuusjärjestelyt yhdessä ukrainalaisen korkeakoulun kanssa, jos korkeakoulu on toimintakykyinen, jotta vaihdon hyväksiluku on helpompi toteuttaa. 

 Jos lähettävä ukrainalainen korkeakoulu ei ole toimintakykyinen, voidaan liikkuvuushankkeiden normaaleista käytännöistä poiketa seuraavasti:  

 • Korkeakoulujen välisiä IIA-sopimuksia (inter-institutional agreement) ei vaadita 
 • Vaihtosopimukset (Learning / mobility agreement) allekirjoitetaan osallistujan ja vastaanottavan korkeakoulun välillä (+ harjoitteluorganisaation, jos se on eri kuin korkeakoulu) 
 • Apurahasopimus (Grant agreement) allekirjoitetaan osallistujan ja vastaanottavan korkeakoulun välillä 

Korkeakoululla voi olla jatkuva haku Ukrainasta pakeneville henkilöille, mutta valintaperusteiden on oltava julkiset. 

Vastaanottava suomalainen korkeakoulu voi tarvittaessa ottaa hoitaakseen ukrainalaisen lähettävän korkeakoulun tehtävät, jotka liittyvät orientaation tarjoamiseen ja kaikkeen muuhun apuun ja tukeen, johon opiskelijat ovat Erasmus+ -peruskirjan mukaan oikeutettuja, mikäli lähettävä korkeakoulu ei pysty tätä ohjausta ja tukea opiskelijoille antamaan.  

Kielivalmennus

Ukrainasta pakenevilla henkilöillä on mahdollisuus osallistua kielivalmennukseen Online Language Support (OLS) –järjestelmässä. Kaikki voivat käyttää OLS:n avoimen pääsyn puolta, josta löytyy perustietoa ja alkeistason itseopiskelumateriaalia eurooppalaisissa kielissä. Erasmus+ -ohjelmasta apurahaa saavat voivat suorittaa tasotestejä ja tason mukaan räätälöityjä kielikursseja OLS:n rajoitetun pääsyn puolella. Rajoitetun pääsyn puolella on maaliskuussa 2023 tasotestit ja kielenopiskelufoorumit ja -yhteisöt 29 kielessä ja kielikursseja tasoilla A1 - B2 englannissa, ranskassa, saksassa, espanjassa ja italiassa. Alkeistason (A1 – A2) kielikurssit ovat saatavilla 24 kielessä, myös suomessa (3,5 tuntia) ja ruotsissa (14,5 tuntia). OLS-alustan kielenopiskelufoorumeilla ja -yhteisöissä äidinkielenään ao. kieltä puhuvat yhteisömanagerit ohjaavat ja neuvovat osallistujia kielenopiskelussa ja moderoivat keskusteluja. Ohjaus- ja keskustelukielenä on ao. kohdekielen lisäksi englanti. 

Apurahat korkeakouluopiskelijoille ja henkilöstölle

Apurahaa voidaan myöntää vain ajalle, jolloin opiskelu, harjoittelu tai opettaja- tai henkilökuntavaihto tapahtuu. Opiskelija voi saada Erasmus+ -apurahaa enintään 12 kuukautta yhtä tutkintosykliä kohti. 

 Erasmus+ globaalin liikkuvuuden (KA171) apurahaa maksettaessa on apurahaa maksettava koko vaihdon kestolle. Maksettaessa apurahaa Erasmus+ eurooppalaisen liikkuvuuden (KA131) varoista, voi poikkeustapauksissa maksaa apurahaa vain osalle vaihdon kestosta (esim. jos määräraha on loppumassa), mutta tämä ei saa vaarantaa osallistujan toimeentuloa. Tällöinkin apurahaa on maksettava vähintään vaihtojakson minimikeston ajalle eli 2 kk. 

 Apurahasummat ovat samat kuin Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden saapuville osallistujille maksettavat apurahat. Kaikki Ukrainasta saapuvat korkeakouluopiskelijat ovat lisäksi oikeutettuja korotettuun top-up –apurahaan (fewer opportunities / disadvantaged background). Top-up-tuki voidaan jättää maksamatta ainoastaan siinä tapauksessa, että opiskelija saa Erasmus+ -apurahan lisäksi myös jotain muuta rahallista tukea. Myös tällaiset osallistujat merkitään Beneficiary module -järjestelmään fewer opportunities -osallistujiksi.  

 Ukrainasta saapuville maksettavia apurahoja ei huomioida laskettaessa korkeakoulun eurooppalaisen liikkuvuuden budjetista käyttämää osuutta lähtevään liikkuvuuteen globaalin liikkuvuuden kumppanimaihin (enintään 20 % myönnetystä rahoituksesta). 

KA131 Eurooppalaisen liikkuvuuden hankkeista maksettavat apurahat Ukrainasta pakeneville 

 • Apurahat opiskelijoille: 1150 € / kk (900 € / kk + top-up 250 € / kk) + matkatuki 
 • Apurahat henkilöstölle: 180 € / pv (pv 1-14), 126 € / pv (pv 15-60) + matkatuki 

KA107 Globaalin liikkuvuuden hankkeista maksettavat apurahat Ukrainasta pakeneville 

 • Apurahat opiskelijoille: 1100 € / kk (900 € / kk + top-up 200 € / kk) + matkatuki 
 • Apurahat henkilöstölle: 180 € / pv (pv 1-14), 126 € / pv (pv 15-60) + matkatuki 

KA171 Globaalin liikkuvuuden hankkeista maksettavat apurahat Ukrainasta pakeneville 

 • Apurahat opiskelijoille: 1150 € / kk (900 € / kk + top-up 250 € / kk) + matkatuki 
 • Apurahat henkilöstölle: 180 € / pv (pv 1-14), 126 € / pv (pv 15-60) + matkatuki