Koulutyössä tehdään jatkuvasti isoja ja pieniä ratkaisuja. Kaikki eivät ole oikean ja väärän kysymyksiä, mutta lasten ja nuorten kanssa työskennellessä eettinen ulottuvuus on jatkuvasti läsnä.

Kansainvälisyyteen liittyvällä toiminnalla rakennetaan globaaliosaamista. Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa. Unescon kestävän kehityksen tavoitteet 2030 edellyttävät, että oppilaat ja opiskelijat omaksuvat tietoja ja taitoja, jotka edistävät:

  • kestävää kehitystä ja kestävää elämäntapaa
  • ihmisoikeuksia
  • sukupuolten tasa-arvoa
  • rauhan ja väkivallattomuuden kulttuuria
  • maailmankansalaisuutta
  • kulttuurisen moninaisuuden ja kulttuurin merkityksen arvostamista kestävässä elämäntavassa

Kestävyys koostuu ekologisesta, taloudellisesta sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä.  

  • Ekologinen kestävyys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttämistä, ihmisen toiminnan sopeuttamista luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja oikeudenmukaista jakamista. 
  • Taloudellinen kestävyys koostuu siitä, että toiminta on sekä taloudellisesti tehokasta että ympäristöä säästävää ja kulutus on vastuullista. 
  • Sosiaalisessa kestävyydessä keskeistä on hyvinvoinnin edellytysten takaaminen myös tuleville sukupolville sekä kestävien elämäntapojen tavoittelu.
  • Kulttuurisen kestävyyden elementtejä ovat kulttuurien monimuotoisuuden säilyttäminen, kulttuurien keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen, kulttuurin tuntemus, arvostus ja kulttuurinen identiteetti sekä moniarvoisuus ja yhdenvertaisuus.