Oppilaita luokassa tutkimassa tabletteja

Tekoälyä hyödyntäviin sovelluksiin tutustuminen kouluissa ja oppilaitoksissa  

Tekoälyä hyödyntävien sovellusten nopea lisääntyminen ja kehitys on tärkeä ja mielenkiintoinen tutustumisen, keskustelun ja kokeilun aihe eri koulutusasteilla. Koneälyyn perustuvia, valtavia tietomääriä analysoivia ja muun muassa tekstiä, kuvaa, videoita ja musiikkia tuottavia sovelluksia kehitetään todella nopeasti. Uudet sovellukset avaavat mielenkiintoisia näkymiä tiedon hakuun ja prosessointiin sekä luovaan tuottamiseen tulevaisuudessa. Uusien sovellusten käyttöön liittyy myös merkittäviä eettisiä ja juridisia kysymyksiä, joista laajimpia ratkotaan kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Lainsäädännön ja kunkin koulun ja oppilaitoksen omien sääntöjen mukainen, vastuullinen toiminta on tärkeää kaikessa digilaitteiden ja sovellusten käytössä, niin myös tekoälyyn tutustuttaessa. Tekoälyyn liittyvä osaaminen on osa tämän päivän ja tulevaisuuden yleissivistystä ja kuuluu kaikille oppijoille.

Tekoälyä hyödyntävät sovellukset ovat jo pitempään olleet meidän kaikkien arkea. Tuttuja hyödyntämisen kohteita ovat esimerkiksi kohteliaat chatbotit erilaisissa digitaalisissa palveluissa, nopeat eri kieliä kääntävät sovellukset sekä upeat animaatioelokuvat. Tekoälyllä ei ole yhtä tai yhtenäistä määritelmää, sillä uudet innovaatiot muuttavat käsitystämme jatkuvasti. Tässä tekstissä käytämme yksikkömuotoa tekoäly, vaikka tekoälysovelluksia on useita:

  • kielimalleihin perustuvia, tekstiä hakevia ja tuottavia
  • kuvantamiseen perustuvia, kuvia ja ääntä tunnistavia ja tuottavia sekä
  • numeerista dataa louhivia ja analysoivia sovelluksia.

Tekoälysovelluksia voidaan luokitella myös reaktiivisiksi, ennustaviksi ja uutta luoviksi (generatiivinen tekoäly). Tavanomaisista vain tiettyyn käyttöön ohjelmoiduista ohjelmista tekoälysovellukset poikkeavat siinä, että ne kykenevät parantamaan tarkkuuttaan tai toimintamalliaan käyttämänsä datan ja palautteen perusteella. 

Tekoäly ei itsessään ole uusi keksintö, mutta sen laajamittainen hyödyntäminen eri aloilla on tullut mahdolliseksi pilvipalvelujen laskentatehon kasvettua. Tekoälystä puhuttaessa on tärkeää ymmärtää, mitä tekoäly oikeasti on ja mitä tekoälyllä keskusteluissa tarkoitetaan. Käyttäjän kannalta tekoälyä voivat olla kaikki sovellutukset, jotka osallistuvat ihmisille tyypillisiin, älykkäisiin toimintoihin kuten päätöksen tekoon, puheen ymmärtämiseen tai uusien kuvien ja sävellysten luomiseen.

Teknisessä mielessä tekoäly voidaan yksinkertaistaen määritellä tietokonesovellusten kyvyksi muodostaa uusia, ennalta ohjelmoimattomia ratkaisuja tai päättelysääntöjä. Kun perinteiset tietokoneohjelmistot pohjautuvat ihmisen ennalta tietokoneelle ohjelmoituihin päättelysääntöihin ja toimintaohjeisiin, tekoälysovelluksissa taas tietokone muodostaa päättelysääntöjä pohjautuen sille syötettyyn dataan. Tekoälysovellusten voidaan siis katsoa jossain mielessä oppivan datasta. Tällöin usein puhutaankin koneoppimisesta.

Tekoälyn mahdollisuuksien tunteminen on osa tämän päivän ja tulevaisuuden yleissivistystä ja ammatillista osaamista. Tekoälyä käytetään jatkossa merkittävästi eri työtehtävissä. Se muuttaa työnkuvia, tehostaa työtä ja tuottaa kokonaan uudenlaisia ratkaisuja. Tämä ei kuitenkaan korvaa tarvetta perustaitojen sekä oppimaan oppimisen taitojen opetukselle. Tekoälysovellusten laajentuminen haastaa erityisesti kriittistä lukutaitoa, mikä puolestaan perustuu yleissivistykseen. Tekoälyyn tutustuminen edistää teknologista osaamista ja tukee monipuolisen lukutaidon kehittymistä. Tekoälyn periaatteiden pohtiminen on tärkeää, jotta oppija voi tunnistaa ja arvioida, mikä on mahdollisesti tekoälyn tuottamaa informaatiota tai disinformaatiota ja että tekoälyä käytetään myös päätöksenteossa. 

Tekoälyyn liittyvä keskustelu on vilkasta eri sosiaalisen median kanavilla. On tärkeää, että keskustelua käydään myös ammatillisesti opetusalan työyhteisöissä. Ajatuksia ja kokemuksia on hyvä jakaa koko työyhteisölle. Nopea kehitys on kiinnostavaa ja tekoälysovellukset avaavat lupaavia pedagogisia mahdollisuuksia, ja samalla herättävät eettisiä ja säännöksiin liittyviä kysymyksiä. Uudistuvassa tilanteessa opetuksen ja koulutuksen järjestäjät voivat tarvittaessa tarkentaa paikallisia digiosaamiseen ja sovellusten käyttöön liittyviä suunnitelmiaan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden linjausten mukaisesti.  Perusopetuksessa Digitaalisen osaamisen kuvaukset konkretisoivat osaamisen kehittämisen tavoitteita. Myös koulujen ja oppilaitosten järjestyssääntöjä voi tarkentaa.

Tekoälyyn liittyvää keskustelua on tärkeää käydä avoimesti myös oppijoiden kanssa. Heillä voi olla merkittävää tekoälyn hyödyntämiseen liittyvää osaamista, mikä on hyvä tuoda näkyväksi. Oppijoilla voi olla myös oppimista edistäviä aloitteita, joita on hyvä kuunnella ja jakaa. On tärkeää, että oppijoille on selvää, mitkä ovat yhteisesti sovitut tavat käyttää tekoälysovelluksia oppimisessa ja osaamisen osoittamisessa. Koulutuksessa kannustamme oppijoita kehittyvien teknologioiden pariin ja urapoluille.