Lapsen fyysisellä rajoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi kiinnipitämistä. Lapsen fyysinen rajoittaminen voi tulla kyseeseen vain viimesijaisena toimenpiteenä, jos lapsi voi olla vaaraksi itselleen, toiselle henkilölle tai omaisuudelle. Tällä sivulla kuvataan niitä toimenpiteitä, joihin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöllä on oikeus ryhtyä viimesijaisena toimenpiteenä, jos tilanne edellyttää välitöntä puuttumista, eikä lapsen vaaraa aiheuttavan toiminnan estäminen muilla keinoilla ole mahdollista.

Tämä tukimateriaali koskee niin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa kuin avoimessa varhaiskasvatuksessa järjestettävää varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä kouluissa järjestettävää esiopetusta. Seuraavissa luvuissa lapsen fyysistä rajoittamista tarkastellaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2022) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) kuvataan tarkemmin pedagogisia toimintatapoja ja toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita.