Maailmanlaajuisen Unesco-kouluverkoston tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta. Viime vuosina erityisesti maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvatus sekä ilmastonmuutos ja ympäristön suojelu ovat nousseet tärkeään rooliin kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden turvaamisen ja suojelun kanssa.

UNESCO-kouluverkosto

Unesco-verkosto (UNESCO ASPnet – Associated Schools Network) on maailman suurin kouluverkosto. Siihen kuuluu tällä hetkellä 11 500 koulutusalan instituutiota, joiden toimialat vaihtelevat esiopetuksesta opettajankoulutukseen yli 180 maassa.

Verkosto aloitti toimintansa vuonna 1953. Suomi on ollut verkostossa mukana vuodesta 1959 ja nykyisin Suomen verkko kattaa  seitsemisenkymmentä oppilaitosta ala-asteista yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin. Verkoston toiminta näkyy koulujen  pedagogiikassa ja toimintakulttuurissa toimintana kestävän tulevaisuuden hyväksi. 

Verkoston toimintaperiaatteet

Toimimalla verkostossa koulut panevat käytäntöön YK:n ja Unescon ohjelmia ja linjauksia:

  • koulut edistävät toiminnallaan YK:n Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamista
  • koulut osallistuvat Unescon koulutusta, tiedettä, kulttuuria ja viestintää koskevien strategioiden ja ohjelmien toteutukseen
  • koulut toteuttavat ASPnet-kouluverkoston strategiaa 2014 - 2021

Koulut toimivat uusien ajatusten ja innovatiivisten lähestymistapojen testauspaikkoina opetuksensa, toimintakulttuurinsa ja toteuttamiensa hankkeiden kautta. Ne myös soveltavat opetuksessa Unescon aineistoja ja jakavat keskenään hyviä käytäntöjä. Unesco ASPNet -kouluverkoston avulla kouluissa voidaan reagoida globaaleihin kysymyksiin ja nostaa keskusteluun ajankohtaisia aiheita, jotta lapsilla ja nuorilla olisi paremmat lähtökohdat ymmärtää yhä monimutkaistuvaa keskinäisriippuvuuksien maailmaa.

Verkoston strategia 2014–2021

Unesco-kouluverkoston vuoteen 2021 ulottuvalla strategiakaudella keskitytään maailmankansalaisuuden (Global Citizenship Education, GCE) ja kestävän kehityksen (Education for Sustainable Development, ESD) kysymyksiin. Kouluverkoston strategia pohjautuu Unescon strategiaan (2014–2021). Erityisesti se tukee strategian toista tavoitetta, jonka mukaan Unesco pyrkii voimaannuttamaan oppijoita luoviksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi.

Maailmankansalaisuuskasvatuksella pyritään rohkaisemaan oppilaita tiedostaviksi ja vastuulliksi toimijoiksi paikallisesti ja globaalisti. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa ja toimivat aktiivisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kestävän kehityksen opetuksella annetaan jokaiselle mahdollisuus saavuttaa tarvittavat tiedot, taidot, asenteet ja arvot kestävän elämäntavan vaalimiseksi. Koulutuksella on ratkaiseva rooli ihmisten ajatusten ja toiminnan ohjaajana, joten sillä voidaan vaikuttaa tehokkaasti maailman kestokyvyn turvaamiseen.

Strategiakauden tavoitteet ovat:

  • Globaalikasvatus ja kestävä kehitys integroidaan koulujen opetussuunnitelmiin.
  • Globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksessa kokeillaan uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä.
  • Kokemusten, hyvien käytäntöjen ja ideoiden jakamista kehitetään ja vahvistetaan Unesco-koulujen kesken.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ASPnet korostaa verkostoitumista: oman koulun sisällä ja sen ympäristössä sekä koulujen välillä