Aksios 2

Tekstikirja

Tekstikirjassa on kolme tasoa: perusasiat tiivistelmänä, laajentava osa sujuvammin lukeville ja täydentävä lisä tiedonjanoisille. Kuvitus opettaa tulkitsemaan ortodoksista kuvamaailmaa sekä tukee aiheen kertausta ja itsearviointia. Kirja on suunnattu 2. vuosiluokalle, mutta sitä voi käyttää vuorokurssiperiaatteella myös 1. luokalla.

Onni ja Anni -kertomukset on tarkoitettu aiheiden käsittelyyn oppilaan näkökulmasta, hänen omassa koulu- tai kotiympäristössään tai perheessään. Kertomus voidaan kuunnella yhdessä tai kuuntelu voidaan antaa kotitehtäväksi. Kertomuksia voidaan käsitellä niistä keskustellen tai oppilaat voivat piirtää niihin liittyviä tilanteita. Vaihtoehtoisesti kertomuksia voidaan dramatisoida dialogeiksi etenkin silloin, kun niissä on vuoropuhelua. Miksi Anni tai Onni sanoi jotakin tai toimi jollakin tavalla? Mitähän voisi tapahtua seuraavaksi? Miten oppilas itse toimisi tai mitä hän sanoisi vastaavassa tilanteessa?

Harjoituskirja

Harjoituskirjan tehtävät perehdyttävät oppilasta tekstikirjan sisältöihin, ja hän oppii soveltamaan niitä myös oman arkipäivänsä tilanteisiin. Joka jakson lopussa oppilas arvioi omaa osaamistaan.
Tehtävät etenevät luku kerrallaan aukeamittain, ja niissä on huomioitu oppilaiden yksilöllinen kehitys. Luvun ensimmäiset tehtävät eivät edellytä sujuvaa luku- ja kirjoitustaitoa. Bonustehtävät on tarkoitettu niille oppilaille, jotka osaavat jo lukea sujuvasti ja hankkia tietoa itsenäisesti.
Lukemista, kirjoittamista ja ortodoksisen uskonnon peruskäsitteitä harjoitellaan myös kirjainkorttitehtävillä, joissa korteissa olevista kirjaimista muodostetaan sanoja ohjeen mukaan.
Harjoituskirjan tehtävät tukevat monipuolisesti oppilaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian osaamista ja monilukutaitoa. Tehtävien tueksi on laadittu myös muun muassa pelejä.

Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelma vuosiluokille 1–2

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Monilukutaito (L4)
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

Tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

T1 – herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa (S1, S2, S3, L2, L4)

T2 – ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin (S1, L1)

T3 – ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin (S1, L2, L7)
 
T4 – kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin (S2, L2, L3, L7)
 
T5 – rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan (S1, S3, L2, L6, L7)
 
T6 – ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia (S1, S2, S3, L2, L6, L7)

T7 – ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta (S3, L3, L7)

T8 – luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä (S1, S3, L1, L5, L6, L7)

Oppimääräkuvaukset vuosiluokilla 1–2

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yhteys ortodoksisuuteen ja muihin kirkkoihin tai katsomuksiin. Opetuksessa aloitetaan mysteerioiden tarkastelu osana perheen ja lapsen omaa elämää. Tutustutaan alustavasti oman uskonnon piirteisiin ja kirkon keskeisiin käsitteisiin, sanastoon ja symboleihin sekä erilaisiin jumalanpalveluksiin. Tutkitaan kirkkoa rakennuksena. Tutustutaan omaan seurakuntaan sekä ortodoksisen kirkkovuoden keskeisimpiin juhliin vuoden kristillisen juhlakierron mukaisesti. Tarkastelussa otetaan huomioon kirkkovuoden juhlien perinteet ja tavat sekä joitakin niihin liittyviä pyhiä ihmisiä. Tutustutaan oppilaan omaan nimikkopyhään.

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan oman luokan oppilaiden, koulun ja lähiympäristön uskontoihin, katsomuksiin ja uskonnottomuuteen koulun arjen tapahtumien ja juhlien yhteydessä. Opetuksessa huomioidaan juhlien sisällöissä tai kirkollisissa tapahtumissa mahdollinen ortodoksinen näkökulma. Tutustutaan oppilaan ortodoksiseen perinnetaustaan osana monikulttuurista ortodoksisuutta.

S3 Hyvä elämä: Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksiseen ihmiskäsitykseen liittyvä opetus vapaudesta ja vastuusta sekä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. Pyritään eläytymään toisen asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä, kuten toisesta välittäminen, anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, rakkaus niin perheessä kuin kouluyhteisössäkin. Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. Tarkastellaan elämää ja kuolemaa sekä eettisiä kysymyksiä Vanhan ja Uuden testamentin kertomusten ja arjen esimerkkien avulla.


Julkaistu 2018