1. Tutustun Raamattuun

Jakson tavoitteet

Jakson tavoitteena on perehtyä Raamattuun, sen kertomusten syntyyn ja Raamatun rakenteeseen. Lisäksi jaksossa pyritään hahmottamaan, mitä tarkoittaaa, että kirkon mukaan Raamattu välittää Jumalan sanan.

Tutustutaan Vanhan testamentin Nooan, Abrahamin ja Mooseksen kautta Raamattuun. Tuodaan esille Uuden testamentin keskeisin merkitys kertoa Jeesuksesta ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa. Jaksossa vahvistetaan oppilaan Raamatun tuntemusta ja käyttöä.

Tässä jaksossa toteutuvat a) opetussuunnitelman tavoitteet T1,T3 b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1,L2, L4 sekä c) sisältöalueista S1,S3.

Raamatun kirjat

Tavoitteet

Luvun tavoitteena on vahvistaa oppilaan Raamatun tuntemusta kirjan rakenteesta ja sisällöstä kirkon pyhänä kirjana.

Luvussa toteutuvat a) opetussuunnitelman tavoitteet T1,T3,T4 b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1,L2, L4,L5,L6 sekä c) sisältöalueista S1,S2,S3.

Käsitteet

Uusi testamentti, Vanha testamentti, lakikirjat, historialliset kirjat, viisaus eli opetuskirjat, profeetalliset kirjat, evankeliumit, historialliset kirjat, kirjeet.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

 1. Oppilaiden kanssa voi tutkia erilaisia Raamattuja (sarjakuva-, piirros-, lego-, manga- ja lastenraamattuja). Näitä löytyy varmasti myös koulun omasta kirjastosta. Tämän jälkeen voi keskustella siitä mikä näytti mielenkiintoiselta, ja millaisia piirteitä he Raamatusta huomasivat. Mitä nimiä Raamatussa esiintyy, entä millaiselta Raamatun maailma näytti kuvien perusteella?
   
 2. Jos on mahdollista saada kaikille oppilaille käyttöön sama Raamatun painos, oppilaat voivat parettain etsiä opettajan antamia Raamatun kirjoja. Tehtäväesimerkki: Ota sisällysluettelo esiin ja kerro, miltä sivulta alkaa Luukkaan evankeliumi? Kuka kuningas mainitaan 1.kuninkaiden kirjan alussa? Millä sanoilla alkaa Jobin kirja? Näin Raamatun kirjat ja sisällysluettelon käyttö tulevat tutuiksi. Myöhemmin voi harjoitella lukujen ja jakeiden etsimistä.
   
 3. Kappaleessa kerrotaan kuinka tarkkaa työtä Raamatun kopioiminen oli. Virheitä ei saanut tehdä. Oppilaiden kanssa voi jutella ja pohtia sitä millaisia virheitä kirjoittaessa voikaan tehdä: unohtaa kopioda jonkin sanan, lisää vahingossa väärän sanan, kirjain puuttuu tai lisää kirjaimen. Ja jos ei tykkää alkuperäisestä lauseesta, saattaa kirjoittaa lauseen ihan omasta päästä! Asian käsittelyyn sopii hyvin ”rikkinäinen puhelin” –leikki. Eli mennään rinkiin ja opettaja kuiskuttaa vieressä olevalle oppilaalle jonkin lauseen. Tämän oppilaan tulisi kuiskata lause seuraavalle mahdollisimman hiljaa, niin etteivät muut kuule. Ja lauseen kertominen jatkuu eteenpäin, niin pitkään kun vuoroon tulee viimeinen oppilas. Hän sanoo ääneen lauseen, jonka opettaja lähetti matkaan. Lause on todennäköisesti muuttunut matkalla, joten opettaja kertoo lopuksi minkä lauseen hän oikein lähetti matkaan. Tämän jälkeen voidaan keskustella siitä kuinka tärkeää oli, että Raamatun tekstit saatiin kirjoitettua ja kuinka tarkkaa kopiointi oli.
   
 4. Luokassa voi olla pöydällä 4-5 erityyppistä kirjaa. Oppilaat havainnoivat niiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Päädytään tekemään johtopäätökset millainen kirja Raamattu on ulkonaisesti. Myös sisältöä voidaan tarkastella ryhmän valmiuksien mukaan. Pyhä-käsitettä voidaan jäsentää esim. tarkastelemalla ikonia, tavallista kirjaa, ristiä, karkkipussia, Raamattua ja puhelinta pohtien mikä niistä kuuluu kirkkoon? Mikä on kirkkoon liittyen tärkeä asia?
   
 5. Luokan “Raamattu-puun” yhteyteen liitetään asioita Raamatun ominaisuuksista: Jumalan tahto, elämän ohjeita, jumalanpalvelus, eri kielet, kirjakäärö, pyhä.

Kuvatehtävä

Kirjan kuvaa Raamatun kirjastosta (s. 8-9) tarkastellaan oppilaiden kanssa. Mikä on kirjakokoelman yläotsikko? Lasketaan, kuinka monen erillisen kirjan otsikkoa he siitä löytävät. Oppilaiden kanssa voi keskustella kirjastosta. Miten sieltä löytyvät ne kirjat, joita etsii. On eri osastoja ja niiden alla eri luokkia. Kirkon kirja, Raamattu, on pieni kirjasto, johon voi tutustua oppikirjan kuvan avulla. Oppilaat voivat laskea kirjojen lukumäärän Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa. Kuinka monta lakikirjaa ja kuinka monta kirjettä jne.

Muita tehtäviä

Verkkotehtäviä Ortoboksissa

 

Lisätietoa opettajalle

Raamattu on kirjoitettu noin 2 000 vuotta sitten (VT vielä vanhempi, mutta lapsille varmaan riittää reilu pyöristys). Elämä oli tuolloin hyvin toisenlaista kuin nyt. Luku- ja kirjoitustaito oli harvinaista ja maailmaa tarkasteltiin uskonnon näkökulmasta, ei tieteellisesti. Profeetat, papit ja uskontoa tuntevat henkilöt toimivat samoin, kuin tiedemiehet, opettajat ja tutkijat tänä päivänä.

Myöhemmin Raamattu on painettu paperille. Raamattu on maailman käännetyin teos. Raamattua tai sen osia on käännetty 2400 kielelle (ei ihan tarkka lukumäärä, käännöksiä tulee jatkuvasti lisää).

Sana Raamattu tulee kreikankielisestä, kirjoituksia tarkoittavasta sanasta grammata (τα γράμματα). Raamattu on suullisesta perimätiedosta muodostunut kirjojen kokoelma. Raamattu on kaikkien kristittyjen yhtei Raamattu kanonisoitiin eli määriteltiin yhdeksi kokonaisuudeksi  300-luvun lopulla vastaamaan sisällöltään nykyistä Raamattua, kun päästiin yksimielisyyteen siitä, mitä kirjoja tulee sisältymään Uuteen testamenttiin.

Vanha testamentti perustuu hepreankieliseen kirjakokoelmaan. Siinä on 39  Uuden testamentin tekstit on kirjoitettu kreikaksi. Luterilaisen kirkkoraamatun Vanha testamentti käsittää 39 kirjaa ja Uusi testamentti 27 kirjaa.

Ortodoksisen ja katolisen kirkon käytössä oleva Vanha testamentti perustuu hepreankielisen tekstin kreikankieliseen käännökseen (Septuaginta). Se sisältää myös toissijaiset (deuterokanoniset) apokryfikirjat, joita on 11 kappaletta. Ortodoksinen kirkko Suomessa käyttää samaa, vuodelta 1992 peräisin olevaa Raamatun suomennosta luterilaisen kirkon kanssa.

Ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksissa käytettävä kirja ei ole Raamattu. Se on evankeliumikirja, jossa on Uudesta testamentista otetut Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumit.  Evankeliumikirja ei ole sama asia kuin Raamattu tai Uusi testamentti.