Lasten oikeudet

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Luvussa oppilas perehtyy YK:n laatimaan lapsen oikeuksien sopimukseen. Oppilas saa tietoa, millaisia oikeuksia jokaisella lapsella tulisi olla. Oppilas pohtii, miksi lapsen oikeudet eivät toteudu kaikkialla.

Käsitteet

YK, huolenpito, turvallisuus, vapaa-aika, mielipide, syrjintä, hyväksikäytön ehkäisy

Lisätietoa opettajalle

Lasten oikeuksista löytyy paljon tietoa eri sivustoilta, muun muassa Unicefin, YK-liiton, Pelastakaa lapset -järjestön ja Lastensuojelun Keskusliiton sivuilta. Unicefin Youtube-kanavalla on myös videoita lasten oikeuksista.

Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Lapsen oikeuksien sopimuksen on ratifioinut 196 maata, ja se onkin maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus. Sopimuksen ulkopuolella ainoa maana on Yhdysvallat.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus määrittelee lapsen oikeudet neljän periaatteen mukaan:
1. Lasta ei saa syrjiä.
2. Lapsen etu pitää ottaa huomioon.
3. Lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen.
4. Lapsen näkemystä pitää kunnioittaa.

Suomessa lapsen oikeuksien toteutumista valvovat monet eri tahot. Kaksi erityisesti nimettyä tahoa ovat eduskunnan oikeusasiamies sekä lapsiasiavaltuutettu. Suomen lakiin on erikseen kirjattu lastensuojelulaki. Oikeusasiamies tutkii pyynnöstä tapauksia, joissa lapsen oikeuksia on rikottu. Oikeusasiamies tekee lisäksi tarkastuskäyntejä kouluihin, lastenkoteihin, nuorisokoteihin ja lasten hoitolaitoksiin.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää ja arvioida YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Lapsiasiavaltuutetun työn perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista.

Jeesukselle lapset olivat tärkeitä. Markuksen evankeliumissa kerrotaan, että kerran joukko äitejä toi lapsensa Jeesuksen luo. He toivoivat, että Jeesus siunaisi lapset. Opetuslapset kuitenkin moittivat äitejä. Heidän mielestään Jeesuksella oli tärkeämpää tekemistä. Jeesus suuttui opetuslapsille ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi hän ei sinne pääse.” Tämän jälkeen Jeesus otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Keskustelkaa, mihin lasten oikeuksia tarvitaan. Miksi ne on kirjattu ylös? Miksi melkein kaikki maailman maat ovat sitoutuneet toteuttamaan näitä oikeuksia? Mitkä oikeudet toteutuvat oppilaiden mielestä heidän elämässään hyvin, mitkä taas eivät niin hyvin? Oikeuteen käydä koulua voi esimerkiksi herätellä Kyangwalin lapset -dokumenttisarjan toisella osalla, jossa seurataan koulupäivää Länsi-Ugandan pakolaisasutusalueella. Video löytyy Youtubesta Suomen Pakolaisavun kanavalta sekä Yle Oppimisen sivuilta. Videon jälkeen oppilaat voivat pohtia, millä lailla pakolaislasten koulupäivä eroaa heidän omasta koulupäivästään. Kuinka hyvin oikeus koulutukseen toteutui leirillä?

Jokaiselle oppilaalle voi arpoa yhden tai useamman oikeuden. Tämän jälkeen oppilas piirtää oikeuteen liittyvän kuvan paperille. Lopuksi piirustukset kootaan yhteen ja koetetaan arvata yhdessä, mistä oikeudesta on kyse. Jos kappaletta käsittelee lähellä Lasten oikeuksien päivää (20.11), voi oikeuksista tehdä julisteita tai sarjakuvia, jotka ripustetaan seinälle muidenkin nähtäville. Julisteeseen tai sarjakuvaan voi tällöin kirjoittaa myös kyseessä olevan oikeuden.

Oikeuksia piirrettäviksi:

 • oikeus lepoon
 • oikeus leikkiin
 • oikeus vapaa-aikaan
 • oikeus siihen, ettei tarvitse tehdä työtä, josta on haittaa terveydelle
 • oikeus omaan kulttuuriin, kieleen ja uskontoon
 • oikeus nimeen
 • oikeus kansalaisuuteen
 • oikeus ilmaista mielipide itseä koskevissa asioissa
 • oikeus yksityiseen ja kirjesalaisuuteen
 • oikeus saada tietoa esim. television, radion ja lehtien välityksellä
 • oikeus saada suojelua kaikelta väkivallalta
 • oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa
 • oikeus elää turvassa
 • oikeus käydä koulua
 • oikeus saada suojelua kaikelta hyväksikäytöltä
 • oikeus siihen, että lasta ei voi värvätä armeijaan tai pakottaa sodankäyntiin
 • oikeus taide- ja kulttuurielämään

Kuvatehtävät

Katso sivun 129 kuvaa.
Mitä lasten puhekuplat tarkoittavat?
Miksi puhekuplissa olevat asiat ovat tärkeä osa lapsen elämää? Mitä jos näitä asioita ei olisi?

Katso kuvaa sivulla 131.
Mistä uskot tyttöjen olevan iloisia?
Miksi kuvassa on nimenomaan tyttöjä?
Mitä heillä on käsissään?
Katso Unicefin logoa lasten käsissä olevissa papereissa. Mitä logossa on? Mitä logossa esiintyvät asiat kuvaavat? (Unicefin tunnuksessa on maapallo, äiti ja lapsi sekä oliivipuun oksat. Vanhempi, lapsi ja maapallo kuvaavat Unicefin tehtävää puolustaa kaikkia maailman lapsia ja antaa toivoa, turvaa ja iloa kaikille perheille. Oliivipuun oksat tulkitaan useimmiten rauhan symbolina.)

Verkkotehtävät