Uskonnottomuus

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu uskonnottomuuteen liittyviin lähtökohtiin.

Käsitteet

katsomusopetus, uskonnonvapaus, elämänkatsomustieto

Lisätietoa opettajalle

Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa

Uskonnonvapauslaki 6.6.2003/452 3§

Jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan liittymällä sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen, tai eroamalla siitä.

Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. Jos tehtävien jaosta lapsen huoltajien kesken on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) nojalla sovittu sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella tai päätetty tuomioistuimen päätöksellä toisin, noudatetaan kuitenkin sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä. (8.2.2019/199)

Viisitoista vuotta täyttänyt lapsi voi kuitenkin huoltajien kirjallisella suostumuksella itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. Kaksitoista vuotta täyttänyt voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain omalla kirjallisella suostumuksellaan.

Evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa koskevassa lainsäädännössä voidaan säätää ja rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksessä määrätä yhdyskunnan jäsenyyden edellytyksistä. Jäsenyyden edellytykseksi voidaan tällöin säätää tai määrätä, ettei henkilö ole samanaikaisesti muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen.
 

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Perusopetuslaki 21.8.1998/628 13 § (6.6.2003/454)

Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta. Opetus järjestetään tällöin sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan oppilaiden enemmistö kuuluu. Tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen. Oppilas, joka ei kuulu tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi huoltajan ilmoitettua asiasta perusopetuksen järjestäjälle osallistua mainittuun uskonnonopetukseen.

Vähintään kolmelle evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai vähintään kolmelle ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle oppilaalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnon opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta.

Muuhun kuin 2 momentissa mainittuihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvalle vähintään kolmelle oppilaalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, jos heidän huoltajansa sitä pyytävät.

Jos oppilas kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan, oppilaan huoltaja päättää, minkä uskonnon opetukseen oppilas osallistuu.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle, joka ei osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatsomustietoa. Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään kolme.

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös sellaiseen perusopetuksen järjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.

Elämänkatsomusoppiaine tuli kouluihin uskonnonopetuksen rinnalle vuonna 1985.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Tunnin alussa voi palauttaa mieleen lapsen oikeuksia. Muistavatko oppilaat, että myös uskonto ja uskonnottomuus kuuluvat näihin oikeuksiin? Suomessa uskonnonvapaus toteutuu.

Oppilaiden luokilla on todennäköisesti elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuvia oppilaita. Tietävätkö oppilaat, ketkä saavat osallistua siihen? Entä tietävätkö oppilaat, mitä katsomuksia heidän koulussaan opetetaan?

Jos mahdollista, koululta voi lainata elämänkatsomustiedon oppikirjaa tunnille. Yhdessä voi tutkia, millaisia aiheita kirjassa on ja miten elämänkatsomustiedon oppikirja eroaa oman uskonnon oppikirjasta.

Oppilaiden kanssa voi suunnitella nimenantojuhlat. Millaista ohjelmaa ja ruokaa juhlissa olisi, tarvittaisiinko paikalle puhuja ja miten lapsen nimi julkistettaisiin? Oppilaat voivat hakea tietoa myös Prometheus-leiristä, joka vastaa kristinoppileiriä/rippileiriä.

Oppilaiden kanssa voi selvittää, minkä ikäisenä ihminen voi itse päättää kirkosta eroamisesta ja kirkkoon liittymisestä. Onko eri kirkoilla eri käytäntöjä?

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 177. Millaisia tunnetiloja liität kuvan nuoriin? Millaisia asioita nuoruuteen liittyy?

Verkkotehtävät