Arviointi

 Biologian opiskelussa tulisi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan korostua toiminnallinen oppiminen ja luonnontieteellisen ajattelun kehittyminen. Yksittäisten käsitteiden ulkoa oppimisen sijaan opetuksessa pyritään ymmärtämään luonnossa esiintyviä ilmiöitä ja selittämään niitä käsitteiden avulla.

Tärkeä osa biologian opetusta on pohtia luonnon tapahtumien ja muutosten syy-seuraussuhteita: esimerkiksi ympäristöolojen vaikutusta alueen luontoon, ihmisen vaikutusta ympäristöönsä tai perinnöllisyyden vaikutusta evoluutioon.

Ohessa on tulkintamme opetussuunnitelman 2014 mukaisista tavoitteista ja arvioinnista kirjasarjan mukaan opetettaville kursseille. Oppilaan arvioinnin on tärkeää olla monipuolista ja tasa-arvoista. Opettaja voi muokata arviointia omaan opetukseensa ja opetusryhmälleen parhaiten sopivaksi.

Sisältötavoitteiden arviointi

Jatkuvassa arvioinnissa perinteisten kokeiden osuus on pieni. Oppilaan tietoja voi testata helposti erilaisten pelien ja visojen (mm. kahoot, socrativet, ristikot) avulla. Tunnin aluksi tai lopuksi voi näyttää oppitunnin tavoitteeseen liittyvän kuvan ja pyytää oppilaita kertomaan tai kirjoittamaan, mitä he näkevät kuvassa. Heitä voi myös pyytää kirjoittamaan ylös asioita, joita he tietävät tunnin aiheesta. Käsitteitä voidaan selittää Alias-pelin tyyliin tunnin päätteeksi.

Näitä keinoja voi käyttää opitun asian testaamiseksi tunnin alussa tai lopussa. Niistä voi koostaa myös perinteisen kokeen itsenäisesti tai kotona opiskelevien oppilaiden käyttöön.

Arvioinnissa on hyvä korostaa työskentelyn ja aktiivisuuden osuutta. Niitä voi arvioida myös alla olevien lomakkeiden avulla. Opettaja voi muokata arviointipohjia tarpeitaan vastaaviksi.

Tuntityöskentelyn arviointi

Tuntityöskentely arviointi on perinteisesti keskittynyt omista tehtävistä huolehtimisen arviointiin: läksyjen tekoon ja työskentelyyn tunnilla ohjeiden mukaan. Näiden lisäksi arvioinnin kohteeksi on hyvä ottaa oppilaan ryhmässä toimiminen: osallistuminen, keskusteleminen ja muiden huomioon ottaminen.

Tutkimustaitojen osalta voidaan arvioida oppilaan omatoimisuutta, välineiden käyttöä, raportointia ja vaikkapa siivoustakin.

Osaamisen arviointi

Jokaisella oppilaalla on omat vahvuutensa. Sen vuoksi osaamisen arvioinnin tärkeää olla tarpeeksi laaja-alaista. Arvioinnin kohteeksi voidaan ottaa esimerkiksi

  • kirjoitelmat ja PowerPoint-esitykset (Tutkielman tai esityksen itse- tai pariarviointi)
  • ryhmän tutkimus ja sen esittäminen
  • lajintuntemustestit
  • vihkoon tai koneella tehdyt peruskysymykset
  • kirjan Tutki ja toimi -tehtävät
  • kirjan Tutkimuskorttien tekeminen ja niistä raportoiminen (Toiminnallisen tehtävän arviointi)
  • aktiivinen osallistuminen kestävää tulevaisuutta edistävään retkeen, tapahtumaan tai tilaisuuteen ja siitä raportoiminen (Kurssin tavoitteet sekä Itsearviointi kurssin päätteeksi).

Tavoitteen asettaminen koko kurssille tai sen osalle

Tavoitteet voi asettaa joko oppilas itse tai oppilas, opettaja ja huoltaja yhdessä. Tavoitteet voivat liittyä niin kurssilla opiskeltaviin aiheisiin, työskentelytaitoihin kuin opiskelutaitoihin. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan jatkuvan arvioinnin keinoin.

Tutkielman tai esityksen itsearviointi ja pariarviointi

Arviointilomake on tehty numeroarvioinnin tarpeisiin. Arvosanojen tilalle opettaja voi vaihtaa sanalliset osaamisen kuvaukset työstä riippuen. Oppilaan kanssa kannattaa tarkastella arviointilomaketta niin varhaisessa vaiheessa, että hän voi vielä vaikuttaa työhönsä.

Toiminnallisen tehtävän tai tutkimustehtävän arviointi

Arviointilomakkeen avulla voidaan arvioida oppilaan tutkimustyöskentelyä ja sen eri vaiheita.

Itsearviointi kurssin tai sen osan päätteeksi

Itsearviointilomaketta voi käyttää pohjana arviointikeskusteluissa.

Lomakkeet

Liite
Liite
Liite