Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Elämä ja evoluutio -osa sisältää laaja-alaisen osaamisen tavoitteista seuraavia:

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • Harjoitellaan rakentamaan tietoa havaintojen perusteella.
 • Harjoitellaan eliöiden rakenteiden vertailua ja luokittelua.
 • Tutkitaan eliöiden rakenteita ja sopeutumista ympäristöön.
 • Pohditaan luonnon monimuotoisuuden merkitystä
 • Pyritään ymmärtämään elämän kehittymisen vaiheita maapallolla.
 • Harjoitellaan tiedonhankintaa, tutkimuksentekoa ja raportointia.

3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

 • Harjoitellaan työskentelemistä ja retkeilyä luonnossa.
 • Opetellaan erilaisten laitteiden ja digisovellusten (esim. kompassi, karttasovellukset, reittioppaat, säätiedot) hyötykäyttöä.
 • Harjoitellaan erilaisia tutkimusmenetelmiä (esim. lajinkeruu, näytteenotto, havaintojen tallennus, vesinäytteet, mikroskopointi, preparointi, selkärangattomien keruutavat, lämpömittari, ilmapuntari, pH).

4. Monilukutaito

 • Käytetään tuttuja käsitteitä, kuten laji, eläin, kasvi, sieni, bakteeri, virus, kala, lintu, nisäkäs, sammakkoeläin ja matelija.
 • Harjoitellaan uusia käsitteitä

a) eliökunnasta: luokittelu, laji, suku, heimo, luokka ja kasvillisuusvyöhyke
b) luonnontieteellisestä ajattelusta: tutkimusongelma, hypoteesi, muuttuja, havainto, tutkimustulos ja johtopäätös
c) evoluutiosta: lisääntyminen, geeni, muuntelu, luonnonvalinta, elämän syntyteoria ja sukupuutto.

5. Tieto- ja viestintätekninen osaaminen sekä monilukutaito

 • Harjoitellaan käyttämään TVT-tekniikkaa havaintojen keruuseen ja tallennukseen, tietojen käsittelyyn sekä tutkimuksen suunnitteluun ja raportointiin.
 • Käytetään paikkatieto- ja lajintuntemusohjelmia (esimerkkejä alempana).
 • Opetellaan esittämään omia tutkimustuloksia graafisesti ja karttapohjilla.

6. Työelämätaidot ja yrittäjyys

 • Opitaan käytännön laboratoriotaitoja (esim. mikroskoopin käyttö ja leikkeen valmistus, vesinäytteen analysointi, bakteerien ja homeiden viljely, preparointitaidot).

7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 • Kannustetaan oppilasta aktiivisuuteen ja rakentavaan keskusteluun omista mahdollisuuksista vaikuttaa omaan ja muiden elämään.
 • Harjoitellaan toimimista erilaisissa ryhmissä.
 • Pyritään osallistumaan tapahtumaan tai järjestämään tapahtuma, jossa toimitaan kestävän tulevaisuuden puolesta (esim. aamunavaus, roskakampanja tai kirpputoritapahtuma).
 • Opitaan hahmottamaan elämän ylläpitämiselle välttämättömiä prosesseja.
 • Opetellaan ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden merkitystä.