Yhdysluokkaopetus

Valmistava opetus on yleensä aina yhdysluokkaopetusta. Oman lisänsä moninaisuuteen tuo se, että oppilaat tulevat ryhmään eri aikaan. Uusia oppilaita voi tulla kautta vuoden. Oppilaat ovat suomen oppijoina eri vaiheissa ja myös opiskelevat eri oppiaineita tulevasta luokkatasostaan riippuen.
Yhdysluokan opettamiseen ei ole yhtä oikeaa mallia. Opettajan kannattaa kokeilla ja kehittää itselleen ja kulloisellekin oppilasryhmälleen sopivat tavat. Eka suomi on oppikirja, joka on laadittu nimenomaan yhdysluokan opettamiseen. Periaatteena ei ole vuoroluku, vaan jokainen oppilas etenee oman kehitystasonsa mukaisesti ryhmän jäsenenä.

Oppiaines on porrastettu määrällisesti ja taidollisesti. Alkuopetusikäiset ja vähän kieltä taitavat lukutaidottomat opiskelevat perusteellisesti punaiset sivut ja tarvitsevat eniten opettajan ohjausta. Luokille 3-4 yleisopetukseen siirtyvät oppilaat opiskelevat punaiset ja siniset sivut. Luokille 5-6 siirtyvien kanssa tavoitteena on käydä läpi koko kirja alusta alkaen. He joutuvat työskentelemään tiiviiseen tahtiin, mutta mikäli alkutaidot ovat hallussa, he pystyvät jokseenkin itsenäisesti tekemään samantyyppisinä toistuvia alkuvaiheen tehtäviä. Sen sijaan esim. 6-luokkalainen lukutaidoton aloittaa ryhmään tullessaan aapisen ja punaisten sivujen opiskelulla ja siirtyy vasta perustaidot hallitessaan vähitellen sinisille sivuille. Valmistavan vuotensa loppupuolella hän toivottavasti pystyy jo opiskelemaan joitakin keltaisten sivujen tekstejä sisältöineen ja harjoituksineen.

Eka suomi mahdollistaa yhteisen aihepiiriopiskelun, koska samasta aihekokonaisuudesta on tarjolla eri vaikeustason tekstejä oppikirjassa sekä eri vaikeustason harjoituksia. Samaa aineistoa voi käyttää frontaaliopetuksessa, yksilötyöskentelyn materiaalina, parityöskentelyssä sekä ryhmätyömateriaalina. Aihealueesta toiseen samoina toistuvat tehtävätyypit helpottavat työskentelyä. Jokainen harjoittelee ainesta oman kielenkehityksensä mukaan edeten yhdessä toisten kanssa. Tämä tukee oppilaan itsetuntoa, kokemusta itsestään kykenevänä oppijana sekä ryhmän jäsenenä. Yhdysluokka mahdollistaa sosiaalisen toisilta oppimisen sekä toisille opettamisen luonnollisella tavalla.

Oppilas pystyy usein itse arvioimaan suoriutuuko hän jostakin tehtävästä. Opettajaa tarvitaan rohkaisemaan arkaa oppilasta uskaltautumaan vähän haastavampien tehtävien pariin. Frontaaliopetuksessa kannattaa käyttää heijastettavia tehtäviä oppimisstrategioiden opettamiseen. Miten aloitan tehtävän? Miten etenen tehtävän tekemisessä? Miten käytän oppikirjaa apuna? Miten teen yhteistyötä parin kanssa? Miten toimin ryhmässä?

On ryhmä sitten miten heterogeeninen tahansa, on suositeltavaa, että oppitunneilla on selkeä rakenne. Tunnit pyritään aloittamaan ja lopettamaan yhteisesti. Välillä työskennellään itsenäisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Tämä harjoittaa itsenäisempään työskentelyyn myös oppilaita, joille suomalaisen peruskoulun omatoimisuus on vierasta. Tunnin lopussa on hyvä yhdessä todeta, mitä on opittu.

Yhdysluokassa oppilaat oppivat työskentelemään niin, että he eivät ole koko ajan riippuvaisia opettajasta. Tämä mahdollistaa sen, että opettaja voi asettua vaihtelevan pituisiksi ajoiksi tiiviimpään ohjaustilanteeseen yksittäisen oppilaan kanssa. Jatkuva arviointi hoidetaan näin dynaamisesti ilman stressaavia koetilanteita.