Horošo 1-2

Opettajan materiaali

Eila Kilpelä

Työkirjan (1) Luen venäjää -jakso aloittaa opiskelunyhdessä opettajan antaman suullisen ”sana ja fraasisuihkun” kanssa. Varsinaiseen oppikirjaan oppilas siirtyy suunnistustehtävien kautta (s.29).

Oppikirjassa pallolla merkityt osiot sisältävät ydinaineksen A2 kielen opiskelijoille. Työkirjassatehtäviä ei ole suoranaisesti eroteltu, mutta opettajan lienee helppo valita ryhmälleen sopivat.Työkirjan kertausjaksot voivat olla myös puhtaasti lisämateriaalia, jota ei ole pakko käydä läpi.

Tuntityöskentelyn painopiste on kaikenaikaa pidettävä suullisen kielitaidon kehittämisessä.Oppikirjan skeemojen ja kaavojen pitäisi auttaa tekstin sisällön mieleen painamisessa. Kun niitä esitetään pieninä draamoina oppitunnilla, ujoinkin oppilas uskaltaa esiintyä roolihahmonsa turvin.

Kielipelit, -leikit ja laulut palvelevat oppilaan aktiviteetinja kielenoppimisen tarpeita ja auttavat hyvän oppimisilmapiirin ja motivaation ylläpitämisessä.

Pariharjoittelun huomattava osuus vaatii opettajalta virheiden sietokykyä; kaikkea kun ei voieikä tarvitse korjata. Työkirjan kieliopin ”termeillä”ei ole ollut tarkoitus säikyttää tai erityisesti painottaa kielioppia, vaan antaa työkaluja asioiden selvittämiseen. Ainahan on ryhmässä myösniitä oppilaita, joilla on kyky ja luontainen tarve ymmärtää kielen rakennetta. Samaa päämäärää palvelevat vertailut äidinkieleen ja ns. omat tutkimukset.

Keskeiset sanat ja ns. hyödylliset sanonnat on poimittu esiin. Oppikirjan lopussa olevat sanakirjat sisältävät myös työkirjoissa esiintyneitä sanoja. Näiden sanakirjojen käyttöä pitäisikin harjoitella mahdollisimman varhain, jotta oppilaan omien tuotosten teko helpottuisi.

Lasten mekaanista muistia opettajan kannattaa hyödyntää erityisesti ennakoivassa opetuksessa.Luettelot kuten viikonpäivät, lukusanat, verbien preesenstaivutukset yms. ovat tähän omiaan.

Kielipassi on Työkirjan lopussa. Eri vuosien kielipasseista syntyy oppilaan opiskeluhistoria ja itsearvioinnin salkku varsinkin, jos sen sivut leikataan ja siirretään omaan kansioonsa. Tarkoitus on opettaa samalla oman työn, oman kehityksenja omien saavutusten arvostamista.Työkirjan lopusta löytyvät myös tekstien suomennokset. Kovin harvalla oppilaalla on nykyään kotonaan venäjäntaitoista tukijoukkoa, johon poissaolon sattuessa voisi turvautua.Oppikirjan laulujen nuotit ja sanat ovat myös Työkirjan liitteenä. Soittotaitoiset voivat opetella piano- tai kitarasäestyksen mahdollisia esiintymisiä silmälläpitäen.

Toivotan kaikille tämän oppimateriaalin avulla puurtaville opettajille luovaa ja iloista mieltä tärkeässä opetustyössään pienten oppilaittensa parissa. Samalla kiitän saamistani ohjeista ja neuvoista lausuntojenantajia ja muita avustajia erityisesti Sari Juutia. Kiitos venäjänkielisten tekstien tarkistamisesta kuuluu pedagogi Larisa Kunitsinalle (Pietari).

Eila Kilpelä
eila.kilpela(at)kolumbus.fi

Vinkkejä

Liite