Opettajalle

Testattu malli perusopetuksen alaluokille

Tämä opetuskokonaisuus sisältää ihmiseksi kasvamisen alkeet, tärkeimmät perustiedot lapsille ennen murrosikää – ja kokeillun mallin niiden opettamiseen. Ihmisterveysoppi on tarkoitettu peruskoulun luokkien 1–4 terveystiedon opetukseen. Aiheen käsittelytavat valitaan ikä- ja kehitystason mukaan.

Ihmisterveysopin avulla oppilas oppii tuntemaan, ymmärtämään ja arvostamaan itseään ihmisenä. Itsensä arvostus on edellytys sille, että oma terveys tulisi arvokkaaksi ja terveystietoa voisi hyödyntää. Itsen ja kehityksen ymmärtämisen kautta lähestytään oivallusta, että jokainen voi itse ottaa vastuuta ja vaikuttaa omaan terveyteensä. Näkökulmat monenlaisuuteen ja yksilöllisyyteen lisäävät turvallisuuden tunnetta ja oman erityisyyden tunnetta ja auttavat ymmärtämään tasa-arvoa ja yhteistä vastuuta.

Ihminen kasvaa ja kehittyy suhteessa toisiin. Kulttuurien ja hyvien tapojen kautta rakentuu suvaitseva näkemys, ja niiden kautta opitaan sosiaalisia taitoja. Poikien ja tyttöjen erilaiset tarpeet on otettu Ihmisterveysopissa huomioon. Tunneilla tutustutaan tunteiden hallintaan ja itsemääräämisoikeuteen ja tuetaan lapsen ongelmanratkaisukykyä.

Ihmisterveysoppi on kokonaisuus, jossa aloitetaan oman itsen havainnoimisesta ja laajennetaan vähitellen näkökulmaa ympäröivään maailmaan. Oppitunneilla pohditaan niin omien tekojen merkitystä itselle, läheisille ja yhteisölle kuin yhteisön vaikutuksia yksilöön. Samalla harjoitellaan sosiaalisten taitojen perusteita. Sosioemotionaalisia taitoja tarvitaan paitsi ihmisenä elämiseen ja ihmisiksi olemiseen, myös tulokselliseen koulunkäyntiin.

Käsittelytapa on kehittynyt kokeilun kautta. Se on vuorovaikutteinen ja keskusteleva, ja se sisältää paljon toiminnallisia ja elämyksellisiä osia. Draama- ja tanssiharjoituksia voi toteuttaa liikuntatunnilla, ja monet aiheet ja tehtävät sopivat eri oppiaineiden tunneille. Yhteistoiminta kodin kanssa vahvistaa lapsen ymmärrystä ja oppimista. Perhe kutsutaan mukaan opetukseen vanhempainillan, tiedotteiden, työkirjan ja kotitehtävien kautta. Tarkoituksena on antaa lapsen kehitysvaiheeseen sopiva pohja terveystiedosta ennen murrosiän muutosten alkua sekä vahvistaa hänen itsetuntoaan, identiteettiään ja selviytymiskykyään sekä positiivista kehonkuvaa. Näin tuetaan sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista kasvua ja kehitystä.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto