Tavoitteet

Terveystieto ei ole vuosiluokilla 1–4 oma oppiaineensa, vaan se on integroitu biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian kanssa. Yhdessä ne muodostavat oppiaineen nimeltä ympäristö- ja luonnontieto. Seuraavat terveystiedon tavoitteet, sisällöt ja hyvän osaamisen kuvaus on poimittu Opetushallituksen tekemistä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2004 oppiaineelle ympäristö- ja luonnontieto, vuosiluokat 1–4. Ihmisterveysopin tavoitteissa on otettu huomioon perusopetuksen tuntijakoasetuksessa mainitut tavoitteet tasa-arvon edistämisestä. Asetuksen neljännessä pykälässä mainitaan, että ”opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Opetuksessa otetaan erityisesti huomioon tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet sekä kasvun ja kehityksen erot” (Terveystieto ja uudet opetussuunnitelman perusteet 21.1.2003. Opetushallitus).

Terveystiedon sosioemotionaaliset tavoitteet luokkatasoilla 1–4

Oppilas oppii

 • psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista
 • terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen liittyviä käsitteitä, sanastoa ja toimintatapoja
 • tekemään terveyttä edistäviä valintoja.

Terveystiedon sisällöt

 • Ihmisen keho sekä kasvun ja kehityksen vaiheet pääpiirteissään.
 • Omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset.
 • Perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle.
 • Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen.
 • Sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen, toisen omaisuuden kunnioittaminen.

Terveystiedon hyvän osaamisen kuvaus

Oppilas

 • Osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita.
 • Osaa nimetä ihmisen tärkeimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja.
 • Tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia.
 • Osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita ja tietää, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä.
 • Osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot; hän tietää, miten voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä auttavat koulussa tai lähiyhteisössä.
 • Tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei.

(Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, Opetushallitus.)

Ihmisterveysopin tavoitteet luokkatasoilla 1–4

 • Oppilas oppii arvostamaan omaa kehoaan ja ottamaan vastuuta omasta terveydestään.
 • Oppilas tutustuu ihmisen kehitykseen ja elämänvaiheisiin.
 • Oppilaan itsetunto, minäkuva ja tunteiden hallinta vahvistuvat.
 • Oppilas rohkaistuu käyttämään omaa pohdintaa ja tekemään itsenäisiä päätöksiä.
 • Oppilaan suvaitsevaisuus ja tasa-arvoinen asenne vahvistuvat.
 • Oppilas tutustuu murrosiän tuomiin muutoksiin.
 • Oppilas osaa tehdä terveellisiä valintoja elämässään ja osaa sanoa ei päihteille.
 • Kodin ja koulun yhteistyötä lisätään.

Ihmisterveysopin sisällöt

 • Tarjotaan lapselle iän mukaiseen tarpeeseen vastaava kokonaisuus ihmiskehosta ja sen toiminnasta.
 • Puhutaan terveellisistä elämäntavoista ja viisaista ravitsemusvaihtoehdoista.
 • Kerrotaan, mitä on itsemääräämisoikeus ja miten tapaturmia voi ehkäistä ennalta.
 • Annetaan asiallista tietoa murrosiästä ja seksuaalisuudesta kaveripiirin myyttisen, median yltäkylläisen ja uutisotsikoiden pelottavan tiedon vastapainoksi ja jäsentämiseksi.
 • Kerrotaan ihmisyyden monimuotoisuudesta.
 • Puhutaan tyttöjen ja poikien tasa-arvosta ja rooleista.
 • Luodaan toiminnallisia oppimiskokemuksia ja sitä kautta terveyskäyttäytymistä edistäviä elämyksiä ja oivalluksia keskustelun, kokeellisten tehtävien, draaman ja havainnoinnin kautta.
 • Tarjotaan opettajille malleja työskennellä yhdessä oppilaan huoltajien kanssa.

Ihmisterveysopin hyvän osaamisen kuvaus

Oppilas

 • Tietää kehityksen ja elämänkulun eri vaiheita.
 • Tietää oikeuden koskemattomuuteen ja sopivan ja ei-sopivan kosketuksen erot ja noudattaa niitä.
 • Tietää, mikä on eduksi ja mikä vaaraksi terveydelle.
 • Tunnistaa terveelliset elämäntavat.
 • Tunnistaa ihmisten yksilölliset erot ja arvostaa niitä.
 • Osaa suhtautua tyttöjen ja poikien erilaisuuteen ja pärjää sen kanssa.   

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto