Johdannoksi seksuaalikasvattajalle

Materiaalin ei ole tarkoitus kattaa koulun seksuaaliopetuksen koko opetussuunnitelmaa, vaan tukea koulun omaa, uuteen valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan perustuvaa terveysopetuksen opetussuunnitelman toteutusta. Opettajien arvio oppilaiden tiedon tarpeesta ja kehitystasosta on tärkeää tätäkin materiaalia käytettäessä. Oppituntien toteutustapaa tai sisältöä voi muokata ryhmän tarpeiden mukaan. Joissakin tuntiesimerkeissä on esitetty vaihtoehtoisia toteutustapoja. Terveyden ja seksuaaliterveyden edistäminen tulee ottaa huomioon varsinaisten oppituntien lisäksi myös koulun toiminnassa kokonaisuudessaan. Kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon sekä kotien ja sidosryhmien välinen yhteistyö voi omalta osaltaan tukea nuoren kehitystä ja terveyttä, samoin kuin yhteisten toimintasääntöjen ja oppilaiden ja henkilökunnan velvollisuuksien ja oikeuksien määrittäminen.

Tämän materiaalin oppituntisuunnitelmia on pilotoitu kuudessa peruskoulussa (seitsemänsillä, kahdeksansilla ja yhdeksänsillä luokilla) sekä muutamilla lukioluokilla. Oppilaat ja opettajat ovat arvioineet tuntien sisältöjä ja niiden toimivuutta ryhmäopetuksessa. Lisäksi oppitunteja on arvioitu moniammatillisissa työryhmissä seksuaalikasvatushankkeen koulutustilaisuuksien yhteydessä. Materiaalin suunnittelussa on hyödynnetty seksuaali- ja terveyskasvatukseen soveltuvia teorioita sekä kasvatuksen vaikuttavuuden arviointitutkimuksia sekä Share-materiaalin lisäksi muutamia muita julkaistuja seksuaalikasvatusmateriaaleja. Tuntien yhteydessä on mainittu käytetyt lähdeaineistot.

Haluamme kiittää kaikkia materiaalin kehittämiseen osallistuneita oppilaita, opettajia, terveydenhoitajia sekä oppilashuollon ja nuorisotoimen edustajia sekä hankkeessa kouluttajina toimineita eri alojen asiantuntijoita. Iso-Britanniassa kouluttajana ja työnohjaajana toimiva Hilary Dixon on tukenut hanketta ja materiaalin kehittämistä vankalla ammattitaidollaan. Hänelle osoitamme erityiset kiitokset avusta ja yhteistyöstä.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishankkeen työryhmä

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä