Luokkahuone ja työskentelyilmapiirin luominen

Yhteistoiminnallinen työskentely sekä keskustelu ja sosiaalisten taitojen harjoittelu edellyttävät hyvää ja turvallista työskentelyilmapiiriä. Sekä oppilaat että opettajat pitivät pilotoitujen oppituntien palautteissa työrauhaa yhtenä tärkeimmistä oppituntien onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Opettajan rooli työrauhan turvaajana sekä se, että oppilaat tuntevat tulevansa kuulluiksi, ovat tärkeitä tekijöitä ilmapiirin rakentamisessa. Lisäksi tärkeätä on, että

  • oppilaat kokevat ilmapiirin luottamukselliseksi
  • jokaista oppilasta kunnioitetaan luokassa yksilönä
  • ollaan rehellisiä ja rohkaistaan toisia rehellisyyteen
  • ollaan avoimia erilaisille mielipiteille ja rohkaistaan ilmaisemaan erilaisia mielipiteitä
  • ollaan hyväksyviä, ei tuomitsevia
  • kuunnellaan oppilaita ja rohkaistaan heitä kuuntelemaan toisiaan
  • käsitellään paitsi tietoja myös tunteita, asenteita ja toimintataitoja
  • jokaisella on oikeus myös olla hiljaa – itsestään ja omista mielipiteistään voi kertoa toisille juuri sen verran kuin haluaa
  • mukana on iloa ja huumoria – niistä on varmasti apua.

Yhteistoiminnallinen työskentely ei hyvästä valmistautumisesta huolimatta aina toimi odotusten mukaan. Opettajan ei kannata lannistua, jos tunnit eivät toimi samalla tavalla kaikkien ryhmien kanssa. Työskentelyn ja oppimisen helpottamiseksi on hyvä luoda luokassa yhteiset toimintasäännöt. Materiaalin ensimmäinen tunti on suunniteltu tätä varten.

Mikäli mahdollista, luokkahuonetta kannattaa järjestää yhteistoiminnallista työskentelyä helpottavaksi. Esimerkiksi yhteiskeskustelua auttaa se, että oppilaat asettuvat kaarimuodostelmaan. Tätä varten voi esimerkiksi järjestää tuolit puoliympyrään ja jättää pulpetit luokkahuoneen reunoille. Pulpettien järjestäminen isommiksi työpöydiksi voi auttaa ryhmätyöskentelyssä. Vapaa tila luokan keskellä helpottaa toiminnallista toteutusta ja esimerkiksi leikkien tai toiminnallisten harjoitusten totuttamista.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä