Materiaalin periaatteista ja arvoista

Opetus on tarkoitettu soveltuvaksi kaikille nuorille, riippumatta esimerkiksi siitä, onko heillä seurustelukokemuksia vai ei. On hyvä muistuttaa, että kaikki nuoret eivät vielä esimerkiksi yläasteen aikana seurustele lainkaan ja vain vähemmistö etenee intiimeihin suhteisiin (esimerkiksi yhdyntöihin). Seurustelu- ja ihmissuhteisiin liittyvien asioiden yhteistoiminnallinen käsittely ryhmässä auttaa nuoria saamaan oikeaa tietoa, kehittämään sosiaalisia taitojaan sekä muodostamaan omia käsityksiään ja mielipiteitään ennen kumppanin kanssa tapahtuvaa seurustelua. Sosiaalisissa taidoissa kehittyminen sekä omien käsitysten ja mielipiteiden muodostaminen on erittäin merkityksellistä. Tämä auttaa nuoria toimimaan tulevaisuudessa autonomisesti ja ottamaan huomioon niin omat kuin seurustelukumppaninsakin oikeudet ja velvollisuudet ihmissuhteissa. Materiaalin yksi keskeinen sanoma on, että seurustelussa edetään omaan tahtiin, sen mukaan, mihin itse tuntee olevansa valmis ja halukas. Kaikilla on myös velvollisuus kuunnella toisen osapuolen toiveita ja kunnioittaa hänen rajojaan.

Toinen seurustelussa etenemiseen liittyvä keskeinen sanoma on se, että yhdyntä on vain yksi seksuaalisuuden toteuttamisen muoto. Yhdyntä ei väistämättä kuulu nuorten seurustelusuhteisiin. Ihmiset ovat seksuaalisia ja voivat ilmaista seksuaalisuuttaan myös muilla tavoin, ilman yhdyntää. Kaikki nuoret ovat seksuaalisia olentoja riippumatta siitä, seurustelevatko he vai eivät ja millaisia seksuaalisia kokemuksia heillä on kumppanin kanssa. Nuoren varmin keino välttää sukupuolitautitartuntoja ja ei-toivottuja raskauksia on se, että ei ole yhdynnässä. Jos kuitenkin on yhdynnässä, turvallisinta on käyttää aina kondomia oikein.

Seksuaaliterveyden käsite on laaja. Seksuaaliterveyteen ja sen edistämiseen kuuluu seksuaalikäyttäytymiseen, yleensä yhdyntään, liittyvien ei-toivottujen seurausten ehkäisemisen lisäksi myös muita tärkeitä ulottuvuuksia. Maailman terveysjärjestö (WHO) on vuonna 2000 määritellyt seksuaaliterveyden seuraavasti: 

 

Seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Siinä ei ole kyse vain sairauden tai toimintahäiriön puuttumisesta. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin sekä mahdollisuutta nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, syrjintää ja väkivaltaa. Hyvän seksuaaliterveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää kaikkien ihmisten seksuaalisten oikeuksien kunnioittamista, suojelemista ja toteuttamista.

Seksuaaliterveyttä tukevan käyttäytymisen lisäksi tässä materiaalissa pyritään selkiyttämään ja opettamaan käyttäytymiseen liittyviä arvoja. Yksittäisen oppilaan kohdalla se parantaa oppilaan itsetuntemusta ja rohkaisee häntä pohtimaan omia toiveitaan ihmissuhteissaan. Nuorten vuorovaikutussuhteissa toisen kunnioittaminen edellyttää kykyä kommunikaatioon, etenkin kykyä ilmaista omia ja kuunnella toisen mielipiteitä ja toiveita.

 

Arvot ovat opetuksessa ja kasvatuksessa aina läsnä. Seksuaalikasvatuskaan ei voi olla arvoista vapaata. Opettajan omat arvot voivat vaikuttaa siihen, kuinka hän käsittelee asioita tai vastaa oppilaiden kysymyksiin. On tärkeää, että opettaja ei luo ennakkokäsityksiä oppilaista ja heidän taustoistaan tai kokemuksistaan ja että hänen käyttämänsä kieli (sanat ja käsitteet) eivät rajaa osaa nuorista oppimistilanteen ulkopuolelle. Esimerkiksi jos seurustelusta keskusteltaessa puhutaan tyttö- ja poikakavereista, saattaa samaan sukupuoleen kiinnostusta tunteva tai mahdollisesti samaa sukupuolta olevan kanssa seurusteleva nuori tuntea itsensä ulkopuoliseksi.

Seksuaalikasvatukselle on tässä materiaalissa määritelty arvoperusta (vrt. Dixon ym. 2003). Näitä periaatteita on hyvä käsitellä oppitunnilla oppilaiden kanssa. Materiaalin toinen tunti on varattu arvojen käsittelylle, ja tunnilla arvot on ilmaistu ihmisten oikeuksina ja velvollisuuksina. Seksuaalikasvatuksen arvoja ovat muun muassa seuraavat:

  • Seksuaalisuus on luonnollinen ja terveellinen osa meitä ja elämäämme.

  • Jokainen meistä kokee oman seksuaalisuutensa eri tavalla, ja me myös ilmaisemme seksuaalisuuttamme eri tavalla.

  • Meidän tulee kohdella toisia kuten haluaisimme itseämme kohdeltavan.

  • Meidän ei koskaan tulisi joutua tekemään mitään sellaista seksuaalisuuteen liittyvää, mitä emme halua tehdä.

  • Jos olemme seksuaalisuhteessa jonkun toisen kanssa, meidän tulee suojella itseämme ja kumppaniamme ei-toivotulta raskaudelta ja sukupuolitaudeilta.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä