Kirjallisuutta

Kirjallisuutta

Aigner, G. ja Centerwall, E. 1999. Lapset ja seksuaalisuus. Tammer-Paino.

Bildjuschkin, K. ja Malber, A. 2000. Kerro meille seksistä. Tammi.

Duodecim. 2005; 121 (17).Teema: Lapsi- ja nuorisogynekologia.

Elomaa, K. 1997. Ehkäisy. Gummerus.

Haavio-Mannila, E. & Kontula, O. 2001. Seksin trendit meillä ja muualla. WSOY.

Heimonen, A., Launis, T. & Liinamo, A. 1996. Ehkäistä vai edistää? Nuori perhesuunnittelun asiakkaana. Aiheita 18. Stakes.

Heusala, K. 2003. Naisen seksuaalisuus. Like.

Heusala, K. 2003. Miehen seksuaalisuus. Like.

Heusala, K. 2005. Rakkautta ja kihelmöintiä. Kaikki mitä olet halunnut tietää seksistä. Like.

Hiltunen-Back, E. & Aho, K. 2005. Terveellistä seksiä. Duodecim.

Hjelm, T. 2003. Passio. Rakkauden, seksin ja seurustelun filosofiaa nuorille. Tammi.

Honkatukia, P, Niemi-Kiesiläinen, J. ja Näre, S. 2000. Lähentelystä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Nuorisotutkimusseura. Tutkimuksia 13.

Hovatta, O., Ojanlatva, A. ym. (toim.) 1995. Seksuaalisuus. Duodecim.

Kinnunen, S. 2001. Tytöt, pojat ja seksi. Kuinka tuen lapsen seksuaalista kasvua. Kirjapaja.

Koivisto, N. (toim.). 2005. Lupa kuulua – lupa näkyä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt liikunnassa ja urheilussa. SLU-julkaisusarja 6/05. Suomen liikunta ja urheilu ry.

Kontula, O. 1997. Yläasteiden sukupuolikasvatus lukuvuonna 1995-1996.  Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 3.

Kontula, O., Cacciatore, R. ym. 2001. Koululaisten tiedot seksuaaliterveydestä. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E 11.

Kontula, O. ja Lottes, I. (toim.) 2000. Seksuaaliterveys Suomessa. Tammi.

Kosunen, E. ja Ritamo, M. (toim.) 2004. Näkökulmia nuorten seksuaaliterveyteen. Stakes. Raportteja 282.

Laajasalo, T. 2001. Seksuaalisuus lukion oppikirjoissa. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 231. Helsinki: Yliopistopaino.

Lehtonen, J. 2003. Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 31. Helsinki: Yliopistopaino.

Liinamo, A. 2005. Suomalaisnuorten seksuaalikasvatus ja seksuaaliterveystiedot oppilaan ja koulun näkökulmasta. Arviointia terveyden edistämisen viitekehyksessä. Jyväskylä studies in sport, physical education and health 106. Jyväskylän yliopisto.

Tiihonen, A. ja Koivisto, N. (toim.) 2002. Lupa välittää – lupa puuttua. Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä liikunnassa ja urheilussa. Opas urheilussa toimiville aikuisille. SLU-julkaisusarja 8/02. Suomen liikunta ja urheilu ry.

Nummelin, R. 1997. Seksuaalikasvatusmateriaalit – Millaista seksuaalisuutta nuorille? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Raportteja 206.

Nummelin, R. 2000. Seksuaalikasvatusmateriaalit – pääkaupunkilaisten nuorten näkemyksiä ja kokemuksia. Acta Universitatis Tamperensis 778. Tampereen yliopisto.

Nykänen, M. 1996. Näkemyksiä ala-asteen seksuaaliopetuksesta. Jyväskylän yliopisto. Terveystieteen laitoksen julkaisusarja 4.

Palo, J. ja Palo, L-M. 1999. Rakkaudesta seksiin. WSOY.

Papp, K., Kontula, O. ja Kosonen, K. 2000. Nuorten aikuisten seksuaalikäyttäytyminen ja seksuaaliset riskinotot. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 36.

Pötsönen, R. ja Välimaa, R. 1995. Seurustelua ja pelkkää asiaa. Jyväskylän yliopisto. Terveystieteen laitoksen julkaisusarja 1.

Pötsönen, R. 1998. Naiseksi, mieheksi, tietoiseksi. Koululaisten seksuaalinen kokeneisuus, HIV/AIDS -tiedot, -asenteet ja tiedonlähteet. Studies in sport, physical education and health 59. Jyväskylän yliopisto.

Rap - Raiskatun akuuttiapu. 2002. Seksuaalista väkivaltaa kokeneen tutkimus ja hoito terveydenhuollon toimipisteissä. Kansion sisältö on vapaasti tulostettavissa internetistä Väestöliitonja Tukinaisen -verkkosivuilta.

Ryynänen, J., Korteniemi-Poikela, E., Koiso-Kanttila, S., Cacciatore, R. ja Ryynänen, A. 2004. Korkkari: jokamiehen jännityslukemisto. Tammi.

Salomäki, H. 2004. Tosi rakkaus odottaa. Seksuaalieettinen nuorisoliike Suomessa. Yliopistopaino.

Seksuaaliterveys. Teemanumero/Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 4/2000.

Sihvo, S. ja Koponen, P. (toim.). 1998. Perhesuunnittelusta lisääntymisterveyteen. Palvelujen käyttö ja kehittämistarpeet. Stakes. Raportteja 220.

Virtanen, J. 2002. Kliininen seksologia. WSOY.

Ylikorkala, O. ja Kauppila, A. 2004. Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim. Otava.


Kirjallisuutta nuorille:

Brandt, P., Korteniemi-Poikela, E., Cacciatore, R. ja Huovinen, M. 2004. Hei beibi, mä oon tulta. Nuoren seksikirja. WSOY.

Cacciatore, R., Korteniemi-Poikela, E., Ryynänen, A. ja Apter, D. 2001. Legopalikoista leopardikalsareihin. Pojan matka mieheksi. Tammi.

Liikka, I. 2003.  Sexpack tosi pojan ylä- ja alapäälle. Otava.

Sarlin, N. 2004. Seksin ABC. Tohtori Zukovskin salaiset kansiot. Otava.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä