Tunnin kulku

1. Aloita kertaamalla aiemmat tunnit. Kysele oppilailta, mitä he muistavat kyseisistä tunneista (muistamista auttaa, jos pystyt esittämään konkreettisia esimerkkejä tunneista ja niiden tapahtumista.) Jatka esittelemällä ohjelman seuraavat tunnit (tunnit 7–14 tai koulusi terveystiedon opetussuunnitelman mukaiset tunnit).

Ohjaa keskustelua seuraavin kysymyksin:

  • Mikä nousee eniten esiin viime vuodesta ja miksi?
  • Mistä piditte eniten?
  • Mistä piditte vähiten?
  • Mikä oli erityisen tarpeellista tai hyödyllistä?

Huomioi myös seuraavat asiat:

  • Uudelle ryhmälle täytyy muodostaa ryhmän toimintasäännöt, mikäli niitä ei ole aiemmin muodostettu (ks. ensimmäinen tunti).
  • Muistuta oppilaita siitä, mistä he saavat tarvittaessa neuvoa ja apua koulussa ja koulun ulkopuolella seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.
  • Voit käyttää Lämmittely-harjoituksia ryhmätoiminnan tukena (ks. liitemateriaali). LINKKI

(5–10 min)

2. Kertauksen jälkeen jatketaan käsitteiden pohtimisella. Tarkoituksena on avata käsitettä seksi – mitä kaikkea se voi merkitä.

Jaa luokka 4–5 ryhmään, joissa on sekä tyttöjä että poikia. Jaa tämän jälkeen kukin pienryhmä vielä kahtia sukupuolen mukaan. Anna jokaiselle tyttö- ja poikaryhmälle kopio harjoituksesta 7.1. Pyydä sitten oppilaita pohtimaan, mitkä kolme asiaa kuvaavat parhaiten sitä, mitä seksi heidän mielestään on. Ryhmän jäsenet voivat myös lisätä listaan ajatuksiaan siitä, mitä muuta seksi voi olla. Uudet ajatukset voi kirjata harjoitusmonisteen alareunaan.          
(5–10 min)

3. Pyydä oppilaita palaamaan jälleen omiin pienryhmiinsä ja valitsemaan ryhmästään henkilön, joka kirjaa ylös ryhmän ajatukset ja kertoo niistä muille ryhmille myöhemmin.
 
4. Pyydä oppilaita keskustelemaan valinnoistaan sekä pohtimaan muun muassa sitä, oliko tyttöjen ja poikien käsityksissä eroja?

Pyri rohkaisemaan oppilaita kyseenalaistamaan miesten ja naisten stereotypioita. (Kerro konkreettisella esimerkillä, mitä stereotypialla tarkoitetaan, elleivät oppilaat sitä tiedä.) Rohkaise myös hiljaisempia oppilaita osallistumaan ryhmäkeskusteluun.
(5–10 min)

5. Kokoa luokka yhteen ja anna ryhmien puheenjohtajien kertoa kirjatut muistiinpanot keskusteluiden sisällöistä ja tulkinnoista. Keskustelkaa tämän jälkeen vielä seuraavista asioista:

- Tarkoittaako seksi pelkästään yhdyntää?
- Onko suuteleminen, kosketteleminen ja läheisyys seksiä?
- Onko välittäminen, puhuminen ja itsensä tärkeäksi kokeminen seksiä?

VAI

- Onko seksi kaikkea tätä edellä kuvattua?


Käsittele oppilaiden kanssa seuraavaksi käsitettä seksuaalisuus ja sitä, miten se eroaa käsitteestä seksi. Seksuaalisuus on osa ihmisen inhimillistä ulottuvuutta, ja ihminen on seksuaalinen olento koko elämänsä ajan – riippumatta siitä, millaisia seksuaalikokemuksia hänellä on, ja riippumatta siitä, onko hän esimerkiksi kokenut yhdynnän vai ei. Seksi-sanaa käytetään yleensä kuvaamaan kumppanin kanssa tapahtuvaa seksuaalikäyttäytymistä. Sana ’seksi’ on siten käsitteenä huomattavasti suppeampi kuin ’seksuaalisuus’.

Tunnin lopetus

Anna oppilaille tehtäväksi seurata seksin ja seksuaalisuuden esiintymistä eri medioissa.
( 5–10 min)

Tunnin suunnittelussa on hyödynnetty lähteitä 3 ja 4.

 Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä