Johdannoksi opettajalle

Tämän tunnin tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat seksuaalikasvatusohjelman arvoperustaan sekä omiin arvoihinsa. Tähän pyritään niin sanotun arvoharjoituksen avulla, jossa oppilaat pohtivat oman elämänsä arvoja, niiden merkitystä ja tärkeyttä. Harjoituksen toisena tavoitteena on tutustuttaa ryhmän jäseniä syvemmin toisiinsa ja luoda keskusteluvälejä eri oppilaiden kesken. On hyvä muistuttaa oppilaita edellisellä tunnilla luoduista säännöistä ja siitä, että heidän tulee arvoharjoituksessa pyrkiä vaihtamaan ajatuksia mahdollisimman monen eri henkilön kanssa.  

Ryhmässä saattaa olla oppilaita, joiden arvot poikkeavat odotetusta. Opettajan pitääkin sanoa ennen harjoitusta, että jokaisella oppilaalla on omat arvonsa ja ettei kenelläkään ole oikeutta arvostella toisten oppilaiden arvovalintoja.

Ohjaajan tulee olla tietoinen siitä, että seksuaalikasvatuksen arvoperustaa käsiteltäessä saattaa tulla ilmi asioita, joihin on hyvä varautua etukäteen. Esimerkiksi 1) jos jotakuta on fyysisesti, henkisesti tai seksuaalisesti hyväksikäytetty, hänestä saattaa olla vaikeaa puhua toisille ihmissuhteista ja seksuaalisuudesta, 2) jos oppilaan oikeuksia tai intimiteettiä ei ole kunnioitettu, hänen on vaikea kunnioittaa tai arvostaa muiden ihmisten (oppilaiden) oikeuksia tai 3) jos oppilaan itsetunto/itsearvostus on huono, hänen on ehkä vaikea ymmärtää yksilön omiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin perustuvaa seksuaalikasvatusta. Lisäksi joukossa saattaa olla nuoria, joilla on hyvin vähän tietoa tai kokemusta seksuaaliasioista, joten on tärkeää valmistautua tukemaan oppilasta, joka tuntee olonsa epämukavaksi tai vaivautuneeksi. Siinä tapauksessa, että omat kyvyt eivät riitä käsittelemään oppilaiden esiintuomia asioita, ole valmis ohjaamaan oppilas paikkaan, mistä tarvittava apu tai tieto löytyy.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä