Tunnin kulku

Vaihtoehto 1

1. Kerro oppilaille tunnin tavoitteet ja tarkoitus sekä toimintasisältö. Jaa oppilaat heti tyttö- ja poikaryhmiin. Mikäli mahdollista, laita tytöt ja pojat eri huoneisiin opettajan valvonnan alle. Parhaimmassa tapauksessa miesopettaja valvoo poikia ja naisopettaja tyttöjä. Mikäli opetusryhmä on suuri, voit jakaa oppilaat 4 ryhmään (2 tyttö- ja 2 poikaryhmää).     
(5 min)

2. Anna jokaiselle ryhmälle kopiot viime viikkojen aikana esitetyistä kysymyksistä sillä tavoin, että pojat saavat tyttöjä koskevat kysymykset ja päinvastoin. Pyydä oppilaita valitsemaan ryhmässään 3 kysymystä, jotka he haluaisivat kysyä vastakkaiselta sukupuolelta (jos ryhmiä on useampia, kysymysten määrää voi tarvittaessa rajoittaa). Kysymysten tulee koskea seksuaalisuuteen liittyviä tunteita, ajatuksia, käyttäytymistä tai arvoja. Pyydä oppilaita kirjoittamaan kysymyksensä selvästi paperille ja varmista vielä, että kysymykset on esitetty yleisellä tasolla; että ne koskevat nuoria naisia ja miehiä yleensä. Pyydä oppilaita päättämään, kuka kysymykset esittää.   
(10 min)

3. Kokoa luokka yhteen. Pyydä tyttöjä ja poikia vuorotellen vastaamaan vastakkaisen sukupuolen esittämiin kysymyksiin. Ryhmästä kuka tai ketkä tahansa saavat vastata. Luokkaa on varmasti hyvä muistuttaa aktiivisesta kuuntelemisesta sekä toisten mielipiteiden kunnioittamisesta.

Mikäli tunnelma ryhmässä on varautunut tai pidättyväinen, voi tunnin onnistumisen kannalta olla helpompaa, jos oppilaat saavat nähdä vastakkaisen sukupuolen valitsemat kysymykset ja keskustella hieman etukäteen reaktioistaan ja siitä, kuinka aikovat vastata kysymyksiin myöhemmin. Usein ryhmässä saattaa olla myös oppilaita, jotka aktiivisuudellaan jättävät varjoonsa hiljaisempien mielipiteet. Näin ollen opettajan voi olla hyvä laittaa pienryhmät miettimään vastauksia, joista sitten muodostetaan mahdollisesti ryhmän yhteinen kanta. Opettajan on myös hyvä korostaa sitä, että kuka tai ketkä vastaavatkin kysymyksiin, vastaukset kuvastavat ryhmän yhteistä mielipidettä.    
(25 min)


Vaihtoehto 2

Harjoituksessa 2 voit järjestää tuolit myös niin sanottuun kalamalja-muodostelmaan, jossa tuoleista muodostetaan kaksi sisäkkäin olevaa ympyrää ja sisemmän ympyrän tuolit ovat vastapäätä ulomman ympyrän tuoleja. Laita molempiin ympyröihin yhtä monta tuolia. Kokoa ryhmä yhteen ja pyydä joko tyttöjä tai poikia menemään istumaan kalamaljaan = sisempään ympyrään. Vastakkaisen sukupuolen edustajat istuvat sitten ulompaan ympyrään. Ulommassa ympyrässä istuvia pyydetään sitten kysymään ensimmäinen kysymys. Anna kalamaljassa oleville oppilaille riittävästi aikaa vastata, jotta kaikki halukkaat ehtivät sanoa asiansa. Siirry sitten toiseen ja kolmanteen kysymykseen. Kun kaikki kysymykset on käyty läpi, pyydä ryhmiä vaihtamaan paikkaa ja tehtäviä. On tärkeää, että kalamaljassa istuvat vastaavat asiallisesti kysymyksiin ja etteivät vastaukset edelleenkään ole kohdistettavissa kehenkään henkilökohtaisesti. Huolehdi myös siitä, että sekä tytöt että pojat saavat yhtä paljon aikaa kalamaljassa istuessaan. Oppilaita on hyvä muistuttaa aktiivisesta kuuntelemisesta ja yhteisymmärrykseen pyrkivästä keskusteluilmapiiristä. 
(25 min)

Tunnin lopetus

Pyydä oppilaita järjestäytymään yhteen isoon piiriin (tuolit mukaan) ja tee kierros aiheesta ”Yksi asia, joka minua hämmästytti tai joka oli mielenkiintoista tällä tunnilla oli…”. Mikäli opetusryhmä on suuri ja aikaa vähän käytettävissä, saman kierroksen voi toteuttaa pienemmissä ryhmissä. Pyydä silloin oppilaita muodostamaan sekaryhmiä.      
(5 min)

Tunnin suunnittelussa on hyödynnetty lähteitä 3 ja 4.

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä