Tunnin kulku

Toteutusvaihtoehto 1

1. Kertaa oppilaille, mitä harjoitus Seksiin kuuluu (7. tunti) piti sisällään. (Liitteenä kertaustunti 7:n harjoitus SEKSIIN KUULUU). Korosta, että ihmiset suhtautuvat seksuaalisuuteen hyvin monin eri tavoin. Tuo myös esiin, että usein seksuaalikäyttäytymisestä puhuttaessa ajatellaan helposti, että on olemassa vain kaksi vaihtoehtoa: joko harrastaa seksiä eli olla yhdynnässä tai sitten kieltäytyä kokonaan seksistä. Tosiasiassa näiden kahden vaihtoehdon välimaastossa on olemassa lukemattomia muita mahdollisuuksia toteuttaa seksuaalikäyttäytymistä. Tämän tunnin tarkoituksena onkin pohtia, mitä nämä muut mahdollisuudet voisivat olla. Oppilaita voi myös muistuttaa siitä, että on ihmisiä, jotka eivät ole koskaan yhdynnässä ja joilla siitä huolimatta voi olla hyvin aktiivinen ja tyydyttävä seksuaalielämä.

2. Piirrä taululle tai paperille pitkä jana ja kirjoita janan toiseen päähän EI SEKSIÄ ja toiseen SEKSIÄ. Pyydä oppilaita miettimään, mitä asioita ja toimintoja näiden ääripäiden välille voisi laittaa. Alkuasetelmana voit pyytää oppilaita miettimään esimerkkejä siitä, mitä kaksi toisilleen läheistä ihmistä voivat tehdä yhdessä näiden janojen ääripäiden välillä (kävely, hyväily, suukottelu jne.).                      
(5 min)

3. Kun oppilaat ovat maininneet muutaman esimerkin, jaa heidät pieniin sekaryhmiin ja anna ryhmille tusseja sekä paperia tai kortteja (vähintään 10 kpl). Pyydä oppilaita sitten keksimään lisää esimerkkejä siitä, mitä kaksi nuorta voisivat tehdä keskenään ollessaan kahdestaan. Jo mainittujakin asioita voi käyttää. Oppilaiden tuottamat ehdotukset voivat olla seksuaalisia, mutta niiden ei välttämättä tarvitse olla. Työskentelyn alkuun pääseminen voi vaatia lisäohjausta, joten valmistaudu pohjustamaan tehtävää lisäkysymyksin tai esimerkein. Voit käyttää apuna alla olevaa listaa:

 • Asioita, mistä pidät tai et pidä (elokuvat, bileet jne.).
 • Mukavia ja turvallisia asioita.
 • Asioita, joista olet kuullut, lukenut tai nähnyt elokuvissa, videolla tai TV:ssä.
 • Asioita, jotka ovat herättäneet pohdintaa tai ihmettelyä.

Kun ryhmät ovat saaneet riittävästi aikaa tehtävään (5–10 esimerkkiä per ryhmä riittää), pyydä ryhmiä jakamaan tuotoksensa neljään eri pinoon. Ensimmäinen pino on ”suuri riski”, toinen ”pieni riski” ja kolmas pino ”ei riskiä”. Neljäs pino on tarkoitettu niille korteille, joita ei osattu sijoittaa mihinkään kolmesta edellisestä pinosta ja niille korteille, joiden sijoittamisesta ryhmäläiset eivät päässeet yksimielisyyteen. Liiku luokassa ja kuuntele aktiivisesti koko tehtävän ajan, mitä ryhmät keskustelevat, ja auta heitä tarvittaessa löytämään ratkaisuja. Oppilaat saattavat kysyä, mitä riskillä tarkoitetaan. ÄLÄ kuitenkaan kerro vastausta, vaan rohkaise heitä ryhmänä miettimään asiaa. Mainitse, että tunnilla tullaan myöhemmin vielä palaamaan RISKI-kysymykseen.                  
(10 min)

4. Kokoa luokka takaisin yhteen. Sijoita EI RISKIÄ -lappu janan siihen päähän missä lukee EI SEKSIÄ. Janan toiseen päähän, missä lukee SEKSIÄ, sijoita SUURI RISKI -lappu. Janan alkupäähän (1/3), lähelle EI SEKSIÄ, voit sijoittaa PIENI RISKI -lapun. Pyydä sitten ensimmäistä ryhmää asettamaan omat esimerkkinsä janalle. Pyydä muita ryhmiä kyseenalaistamaan ja kommentoimaan ryhmän valintoja. Toista sama muiden ryhmien kanssa. Keskustelkaa mahdollisista epäselvyyksistä ja pyrkikää löytämään niihin sopuratkaisu.                                                 
(15 min)

5. Keskustelkaa sitten seuraavista asioista:

 • Olivatko oppilaiden tuottamat toimintaesimerkit valtaosaltaan turvallisia vai riskialttiita?
 • Mitkä esimerkeistä ovat sellaisia, joita kaikki voivat toteuttaa seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta? (Mikäli oppilaat mieltävät mm. anaaliseksin ainoastaan homoseksuaalisesti suuntautuneiden ihmisten tavaksi olla yhdynnässä, kyseenalaista väite. Kerro oppilaille, että anaaliseksi saattaa kuulua myös heteroparien seksuaalielämään ja etteivät kaikki homomiehet suinkaan harrasta anaaliseksiä.)
 • Mitä kriteereitä ja perusteluita oppilaat käyttivät luokitellessaan turvallisia ja riskialttiita toimintoja?
  • henkinen vai fyysinen turvallisuus?
  • raskaus ja sukupuolitaudit?
  • lain vaikutus?
 • Miksi ihmiset tekevät riskialttiita valintoja, joista saattaa seurata henkisiä tai fyysisiä ongelmia? Miksi taas tehdään niin sanottuja turvallisia valintoja?
 • Mitkä tekijät voivat vaikuttaa siihen, millaisia valintoja ihminen tekee? (Esimerkiksi kaverit ja ikätoverit yleensä, kumppani, aikuiset, vanhemmat, uskonto, kulttuuri, laki, mediayhteiskunnan luomat mallit.)
 • Onko nuoren helppo kieltäytyä yhdynnästä ja päättää toteuttaa kumppaninsa kanssa seksiä, johon ei kuulu yhdyntää? Voiko asiasta keskustella kumppanin kanssa?
 • Ovatko nuoret naiset ja miehet samassa asemassa tässä asiassa?

Mikäli luokka ei nosta esille kondomin merkitystä yhdynnästä puhuttaessa, ota asia puheeksi! Tehkää kolme uutta korttia ja kirjoittakaa niihin ”vaginaalinen yhdyntä kondomin kanssa” (selitä oppilaille ilmaisu tarvittaessa), ”anaaliyhdyntä kondomin kanssa” sekä ”oraalinen eli suuseksi kondomin kanssa”. Pyydä luokkaa sijoittamaan kortit janalle. Keskustelkaa lopuksi, vaikuttiko kondomin mainitseminen kyseisten toimintojen paikkaan janalla. Vaihtoehtoisesti voitte vain keskustella asiasta, mikäli tuntuu, ettei uusien korttien tekemiseen ole aikaa. Muistuta oppilaita lopuksi, että kondomin käytöllä voidaan huomattavasti vähentää yhdyntään liittyviä riskitekijöitä, kuten ei-toivottu raskaus tai sukupuolitaudit. Edellytyksenä on luonnollisesti kondomin huolellinen käyttö!
(10 min)

Anaaliyhdyntä eli yhdyntä peräaukkoon saattaa hyvinkin nousta esiin oppilaiden puheissa, joten varaudu keskustelemaan siitä ja antamaan asiallista tietoa. Pyydä oppilaita aluksi pohtimaan, kuinka ”anaaliyhdyntä ilman kondomia” sekä ”anaaliyhdyntä kondomin kanssa” sijoittuisivat janalle. Kerro sitten, että jotta anaaliyhdyntä voisi toteutua, on MOLEMPIEN osapuolten oltava halukkaita ja suostuvaisia siihen. Peräaukko ei myöskään kostu samaan tapaan kuin emätin, joten liukasteen käyttö on yleensä välttämätöntä, jotta anaaliyhdyntä voisi ylipäätään tapahtua. Lisäksi on tärkeää korostaa suojautumisen merkitystä. Anaaliyhdyntään saattaa liittyä suurempi sukupuolitautitartuntariski kuin vaginaaliseen yhdyntään, koska yhdynnän aikana limakalvot joutuvat kovalle koetukselle ja saattavat hankautua rikki. Tästä johtuen on erityisen tärkeää huolehtia suojautumisesta ja käyttää yhdynnässä VAHVAA kondomia (sekä liukastetta). Mikäli yhdyntä jatkuu emättimeen, on kondomi vaihdettava. Lisäksi oppilaille on hyvä mainita, että peräaukossa on rengasmainen sulkijalihas, joka voi joissakin tapauksissa vahingoittua anaaliyhdynnässä. Anaaliyhdyntä saattaa olla osa niin hetero- kuin homoparien seksuaalielämää. Osalle ihmisistä anaaliyhdyntä on kuitenkin kivulias. Onkin tärkeää keskustella kumppanin kanssa omista rajoistaan sekä toiveistaan ja haluistaan seksuaalisuhteessa.

6. Lopeta tunti keskustelemalla oppilaiden kanssa aiheesta seksuaalinen käyttäytyminen ja laki. Käytä joko piirtoheitintä tai jaa jokaiselle oppilaalle kopio laista. Selitä, että on tärkeää tietää, mitä laki sallii ja mitä ei. Aikuistumisprosessiin kuuluu yhä enemmän oikeuksia, mutta samalla kun oikeudet lisääntyvät, vastuu kasvaa.

KOROSTA vielä, että jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan, päättää, miten pitkälle haluaa mennä seksuaalisesti. Jokaisella on oikeus kieltäytyä seksuaalisesta toiminnasta, jota ei halua tehdä. 

HUOM!
Kun käsittelet lakia, muista, että luokassa saattaa olla oppilaita, jotka ovat kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä. Informoi oppilaita paikallisista palveluista, joista voi saada apua seksuaalista hyväksikäyttöä koskevissa tilanteissa. Internet on erinomainen tietolähde. Jaa tekemäsi moniste! Lisäksi kerro oppilaille, että jos lain käsittely herättää halua keskustella jonkun kanssa, koulussa asiasta voi puhua terveydenhoitajan/kuraattorin/psykologin ja mahdollisesti opettajan itsensä kanssa. (Informoi terveydenhoitajaa/kuraattoria/psykologia etukäteen tunnin 17 aiheesta, jotta he osaavat varautua mahdollisiin oppilaskäynteihin.)
(5 min)

Toteutusvaihtoehto 2

1. Aloita tunti samaan tapaan kuin edellä. Toteuta kohdat 1–3 seuraavin poikkeuksin:

 • Pyydä oppilaita kirjoittamaan keksimänsä esimerkit (mitä kaksi toisilleen läheistä ihmistä voivat tehdä keskenään ollessaan kahdestaan) kahteen kertaan erillisille papereille (toiset laput/kopiot sijoitetaan myöhemmin toiselle janalle).
 • Pyydä oppilaita sijoittamaan tuottamansa esimerkit janalle EI SEKSIÄ – SEKSIÄ.
 • Tarkastelkaa esimerkkejä yhdessä ja keskustelkaa niistä. Pyri kyseenalaistamaan yhdyntäkeskeistä seksiä.

2. Jatka tuntia sitten vaihtoehdon 1 mukaisesti niin, että oppilaat lajittelevat samat esimerkit (joista heillä siis toisetkin kappeleet) kohdan 3 mukaisesti neljään eri pinoon: ”suuri riski”, ”pieni riski”, ”ei riskiä” ja neljänteen pinoon tulivat ne esimerkit, joita ei voitu sijoittaa mihinkään edellisistä kategorioista. MUISTA PIIRTÄÄ UUSI JANA! Jatka sitten tuntia kuten vaihtoehdossa 1 sijoittamalla tälle toiselle janalle laput EI RISKIÄ, PIENI RISKI ja SUURI RISKI. Tunti etenee loppuun asti vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Muistuta oppilaita tuntia 21 varten tehtävistä kysymyksistä! 

Tunnin suunnittelussa on hyödynnetty lähteitä 3 ja 4.

 

Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä