Opetussuunnitelman perusteet ja kouluterveydenhuollon laatusuositukset

Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta on huoltajilla. Koulun tehtävänä on tukea kotien kasvatustehtävää ja vastata oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Yhteisvastuullinen kasvatus on kodin ja koulun vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaan terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa edellytetäänkin koulujen tekevän yhteistyötä huoltajien kanssa niin, edistetään lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.

Erilaisia kodin ja koulun yhteistyömuotoja tulee kehittää koko perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai muissa siirtymävaiheissa. Yhteistyö tulee järjestää siten, että oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla tuetaan oppilaan koulunkäyntiä ja hyvinvointia.

Koulujen tulee antaa kodeille tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, oppilashuollosta ja mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tämä edellyttää opettajien aktiivista aloitetta yhteistyössä sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajien, opettajan ja oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista.

Kouluterveydenhuollon laatusuositukset painottavat lasten hyvinvoinnin edistämisessä hyvää ja toimivaa yhteyttä vanhempiin ja vanhempien kasvatustyön tukemista.
Kouluterveydenhuolto on myös osa kouluyhteisöä, jossa lapsi ja nuori on suuren osan päivästään. Laatusuosituksissa korostuu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, moniammatillista yhteistyö, varhaisen puuttumisen periaate perheiden sekä kotien kanssa tehtävän yhteistyön ohella.

Kouluikäisen polku tukee opetussuunnitelman perusteiden ja kouluterveydenhuollon laatusuosituksia mm. seuraavissa asioissa:

Opetussuunnitelman perusteet Kouluterveydenhuollon laatusuositukset
  • Yhteisvastuullinen kasvatus
  • Kodin ja koulun yhteistyön tekeminen
  • Kodin ja koulun yhteistyömuotojen kehittäminen
  • Tiedottaminen opetuksesta ja sen järjestämisestä
  • Palveluiden suunnitelmallisuus (suositus 1)
  • Palveluista tiedottaminen (suositus 3)
  • Hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen (suositus 7)
  • Koululaisen terveystiedon vahvistaminen (suositus 8)