Taustaa

Terveyden polun rakentaminen Joensuussa

Vuonna 2004 Tessu-hankkeen edustajat keskustelivat yhden oppilaaksiottoalueen koulujen kanssa lasten ja nuorten terveyden edistämiseen liittyvästä kodin ja koulun yhteistyöstä. Keskustelussa pohdittiin muun muassa, miten koulu välittää kodeille tietoa omasta terveyden edistämiseen liittyvästä toiminnastaan esimerkiksi terveystiedon opetuksesta ja kouluterveydenhuollon sisällöstä. Koulujen edustajat olivat yksimielisiä siitä, että keskustelua vanhempien kanssa terveyteen liittyvistä asioista pitää tehostaa. Vanhempien informointia terveystiedon sisällöistä luokka-asteittain pidettiin tärkeänä. Vuoropuhelun tarvetta todettiin olevan myös rooleista ja vastuista. Yhteistyötä esiopetuksen kanssa pidettiin myös tärkeänä, koska se on yksi selkeä nivelvaihe koululaisen elämässä. Syntyi ajatus ”tietopaketista” vanhemmille.

”Tietopaketin” tarkoituksena oli välittää tietoa vanhemmille koulun roolista ja osuudesta lasten ja nuorten terveyden edistämisessä sekä omalta osaltaan tukea vanhempia heidän omassa kasvatustyössään ja toisaalta saada vanhemmilta tukea koulun terveyttä edistävään työhön.

”Tietopaketista” alkoi muodostua kirjanen ja myöhemmin Kouluikäisen terveyden polku -kansio. Kansion ideana oli saada samojen kansien sisään asioita, jotka liittyvät koulun terveyden edistämiseen ja jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Erilliset liput ja laput, joita koulusta lähetetään kotiin, kun tahtovat hukkua eikä niitä tule säilytettyä.

Sovittiin, että alueen koulut ja Tessu-hanke lähtevät yhdessä tuottamaan oppilaiden vanhemmille tarkoitettua aineistoa, jossa kuvataan terveystiedon sisällöt luokka-asteittain esiopetuksesta yläkoulun loppuun asti. Sovittiin myös, että aineistoon kootaan tutkimuksiin perustuvaa, lasten ja nuorten terveyteen liittyvää tietoa, joka on käyttökelpoista kaikkien luokka-asteiden oppilaille ja heidän perheilleen esiopetuksesta yläkouluun asti esimerkiksi ravitsemus.

Aineistoa kokoamaan perustettiin työryhmä, johon kutsuttiin ala- ja yläkouluilta terveystiedon opettajia, kouluterveydenhoitajat, nuorisotoimen edustaja ja Tessu-hankkeen toimijat. Työryhmä kokoontui lähes kuukausittain vuoden 2005 ajan. Koulujen, terveydenhuollon ja nuorisotoimen edustajat kokosivat materiaalia koulun toiminnasta ja Tessu-hankkeen edustajat vastasivat asiantuntija-artikkelien kokoamisesta ja materiaalin toimittamisesta.

Kouluikäisen terveyden polku -aineiston tuottaminen kesti kaksi vuotta. Aineistoa tuotti moniammatillinen työryhmä, jossa oli edustajia koulutuspalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista ja nuorisotoimesta. Jotkut työryhmän jäsenet tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa, vaikka olivat toimineet vuosia samalla koululla. Työryhmän kokoukset olivat jo sinänsä tärkeitä yhteistyön foorumeita. Ne toimivat tiedonvälitys- ja keskustelutilaisuuksina eri toimialojen toimijoille. Samalla työstettiin yhteistä työvälinettä tulevaisuutta varten.

Ensimmäistä versiota Kouluikäisen terveyden polku -kansiosta koekäytettiin kehittämistyössä mukana olleiden koulujen kanssa. Kansiota jaettiin kunkin luokka-asteen yhden  luokan oppilaiden perheille, yhteensä 198:aan kotiin. Koekäyttö antoi rohkaisevaa palautetta työn jatkamiseen. Kansio ja sen sisältämä aineisto koettiin tarpeelliseksi, se oli ymmärrettävää ja sisälsi uutta tietoa. Palautteen perusteella kansion tietopakettiosuutta täydennettiin sosiaalista ja henkistä hyvinvointia, seksuaaliterveyttä sekä lapset ja media -suhdetta käsittelevillä artikkeleilla. Tätä ennen kansiossa oli mukana vain ravitsemus-, liikunta- sekä uni- ja lepo-osiot.

Myös koulujen oppilaat osallistuivat kansion tekemiseen. Esiopetusluokka piirsi aiheeseen liittyviä piirustuksia ja eri luokka-asteiden oppilaat pohtivat Mitä hyvinvointi tarkoittaa. Yläkoulun oppilaat puolestaan kirjoittivat aineita aiheesta Miten hoidan terveyttäni ja miksi. Näitä aineistoja on käytetty Kouluikäisen terveyden polun kuvituksissa ja esimerkeissä.
 
Kasvatustieteen opiskelija Joensuun yliopistosta tekee pro gradu -työnsä kodin ja koulun yhteistyöstä. Opinnäytetyössä pohditaan muun muassa Kouluikäisen terveyden polku -kansion merkitystä yhteistyön välineenä, hankitaan tietoa miten Kouluikäisen terveyden polkua on hyödynnetty perheen arjessa ja miten käyttökelpoinen aineisto on ollut pidemmän ajan kuluessa. Aineisto kerättiin haastattelemalla muutamia kansion saaneita perheitä.

Joensuussa Kouluikäisen terveyden polku -kansio jaetaan vuonna 2007 1.- ja 7.-luokkalaisten perheisiin. Sen lisäksi aineisto on sähköisessä muodossa pdf-tiedostona Joensuun kaupungin koulutuspalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja nuorisotoimen internet-sivuilla sekä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen sivuilla.