Kirjallisuutta

Adler, Nancy 1986. International Dimensions of Organizational Behavior. 
Kent Publishing Company. Calif. USA.

Argyle, Michael 1975. Bodily Communication. 
International Universities Press Inc,USA.

Allahwerdi, Helena ja Hallenberg, Helena 1992. Islamin porteilla. 
Kirjayhtymä, Rauma.

Alitolppa-Niitamo,Anne 1993. Kun kulttuurit kohtaavat – matkaopas maahanmuuttajan kohtaamiseen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. 
Otava, Keuruu.

Crapo, Richley H. 1990. Cultural Antropology. Understanding Ourselves & Others. 
The Dushkin Publishing Group, Inc. Connecticut, USA.

Gudykunst; W. B. ja Ting-Toomey, S. 1988. Culture and Interpersonal Communication. 
Sage Publications Inc. Newbury Park.

Hall, Edward T. and Mildred Reed Hall 1990. Understanding Cultural Differencies. 
Intercultural Press; Inc. Maine, USA.

Hall, Stuart 2002. Identiteetti. 4. painos. 
Vastapaino, Tampere.

Hofstede, Geert. Cultural differencies in teaching and learning. 
International Journal of Intercultural Relations 10.

Hofstede, Geert. 1980. Cultures`s consequences: International differencies in work-related values. 
Sage. Bewerly Hills.

Hofstede, Geert 1993. Kulttuurit ja organisaatiot – mielen ohjelmointi. 
WSOY, Juva.

Hämeen-Anttila, Jaakko 2004. Islamin käsikirja. 
Otava.

Launiala, Annika 1998. Muu maa mustikka – suomalaisena kulttuureja kohtaamassa. 
Ulkoasiainministeriö, Helsinki.

Lehtonen, Jaakko (toim.) 1993. Kulttuurien kohtaaminen. Näkökulmia kulttuurienväliseen kanssakäymiseen. 
Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos.

Liebkind, Karmela (toim.) 2000. Monikulttuurinen Suomi. 
Gaudeamus, Helsinki.

Salminen, Kerstin – Poutanen, Päivi 1996. Kulttuurikompassi. 
Edita, Helsinki.

Salo-Lee, Liisa – Hallinoja, Raimo – Malmberg, Raija 1996. Me ja muut – Kulttuurienvälinen viestintä. 
Yle, Gummerus.

Räty, Minttu 2002. Maahanmuuttaja asiakkaana. 
Tammi.