Linkkejä ja lähteitä

Linkkejä

Opettajalle

Kuluttajan vastuullinen arki

adWise
Energia-aiheiset opetusmateriaalit (Motiva)
Fiksu vähentää jätettä (HSY)
Eko-ostaja (Kuluttajavirasto)
Kulutus.fi  
Kestävä kehitys (Nuorten Akatemia)
Opintokerhojen materiaaleja (SLL)
Suomen ympäristökasvatuksen seura ry

Luonnonvarojen merkitys ja käyttö

Ekotehokkuus (SLL)
Elinkaariajattelusta kilpailuetua yrityksille (Ymparisto.fi)
Euroopan ekologinen jalanjälki (WWF)
European Social Reality (pdf, Euroopan komissio)
Findikaattorit
FINLCA eli hanke elinkaariarvioinnin kehittämiseksi yrityksille (Ymparisto.fi)
Globaali ekosysteemiarvio
Global.finland.fi
Global Footprint Network
Global Risks 2009 (pdf)
Global Risk Reports (WEF - World Economic Forum)
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (Ymparisto.fi)
Kansallinen kestävän kehityksen strategia: Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi (Ymparisto.fi)
Kestävän kehityksen kokonaisarviointi 2009 (Ymparisto.fi)
Living Planet 2008 –raportti, tiivistelmä suomeksi (pdf, WWF)
Luodin-taustaraportti: Luonnonvarojen käyttö, osaaminen ja yhteistyö Suomessa (pdf, Suomen Metsäyhdistys)
Luonnontila.fi
Luonnonvaradialogin kehittämishanke Luodin (Suomen Metsäyhdistys)
Luonnonvarapaneeli (UNEP)
LYNET - Luonnonvara- ja ympäristötutklmuksen yhteenliittymä
Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa (pdf, Eur-Lex)
Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMAT-mallilla (Ymparisto.fi)
Suomella on raskas ekologinen jalanjälki (Tilastokeskus)
YK:n Ympäristöohjelma (UNEP) 
YK:n Ilmastopaneeli IPCC
Wuppertal-instituutti
WWF:n Living Planet Report 2008 (pdf)
Älykkäästi luonnon voimin (Sitra, pdf)

Suomen luonnonvarat

Ekosysteemi

Biodiversity  (Green Facts)
Biodiversity – we are all in this together (Euroopan komissio)
Ecosystem Management (UNEP)
Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut (pdf, Euroopan komissio)
International Year of Biodiversity 2010
LUMONET (Ymparisto.fi) 
Millenium Ecosystem Assessment - Tiivistelmä  
Kuukauden hyvä uutinen (Metsa.fi)
Pohjoismaiden ministerineuvosto: Pohjoismaiden luonto – kohti vuotta 2010 (Ymparisto.fi)
What are Ecosystem Services (FAO) 
World Resources Institute, WRI

Vesi

Alueellista ja kuntakohtaista tietoa pohjavesistä (Ymparisto.fi)
Ideoita, tietoa ja kuvia vedestä opetuskäyttöön (UNESCO) 
Kotitalouksien vedenkulutus (Motiva)
Vesijalanjälki.fi
Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 (Ymparisto.fi)
Vesivarat ja veden laatu (Maa- ja metsätalousministeriö)
Vesivoima (Motiva)
Vesivoiman määrä ja lisärakentamismahdollisuudet Suomessa (pdf, Motiva)
Virtuaali Vuoksi
Water (WHO)
Water for Life Dedecade 2005 – 2015. Factsheet on water and sanitation (YK)
Water Wiki (YouTube) 

Metsä

EFI- European Forest Institute
Euroforest Portal 
Forest.fi
Forest Europe
Forests for quality of life. Forest policy and climate change in Europe, Varsova 2007 (pdf, Center for International Forestry Research CIFOR)
International Union of Forest Research Organizations, IUFRO
Metinfo, metsien käyttö (Metla)
Metla - Metsäntutkimuslaitos
Metsien monimuotoisuus ja kunto (pdf, Metla)
METSO - Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma
Metsähallitus 
Opetusmateriaalia metsistä (Suomen Metsäyhdistys)
Suomi huolehtii metsiensä monimuotoisuudesta (pdf, Metla) 

Turve

Suomen turvevarat 2000 (pdf, GTK)
Suo- ja turvemaat Suomessa 2009, 15 eri alan asiantuntijan esitys (Maa- ja metsätalousministeriö)
Suot, turvevarat ja soiden käytön tilanne Suomessa (pdf, Maa- ja metsätalousministeriö)
TURVEpaikka (GTK)
Turveruukki Oy
Turveteollisuusliitto
Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö (pdf, Turveteollisuusliitto)
Turvetutkimusraportteja Suomen eri kunnista (GTK)
Virtuaalisuo

Ravinto- ja energiakasvit

Finnbio.fi 
Koottua tietoa luonnonvarojen kestävästä käytöstä (MTT)
Luonnonvarapuntari (MTT)
Luomu.fi
Peltobiomassat globaalina energianlähteenä (pdf, MTT)
Peltoenergia (VAPO)  
Ruokohelpin tie pellolta polttoon (Turveteollisuusliitto)
World Agriculture: Towards 2015/2030. Summary Report (FAO) 

Biokaasu

Jätteet ja biokaasu (pdf, VTT)
Liikennebiokaasu
Suomen biokaasulaitokset mm. paikkakunnittain (pdf)
Suomen Biokaasuyhdistys 

Jätteet

Autokierrätys
Biohajoavista energiaa (pdf, Ymparisto.fi)
BIR, Bureau of International Recycling 
Fossiilisesta uusiutuvaan (MTT)
Jätteiden hyödyntäminen (EK)
Kaasun hyötykäyttö (HSY, Ämmässuo)
Kierrätys.info 
Kierrätysmetallit (Suomen kierrätysmetalli Oy) 
Kotka Energian hyötyvoimalaitos
Lahti Energian tuleva kaasutusvoimalaitos
Muovin kierrätys
Pakkausjäte, PYR
Rengaskierrätys
Romu oikeaan osoitteeseen (Ymparisto.fi)
Stena Recycling Oy 
Tuottajavastuu jätehuollossa - paljon jätteiden hyödyntämislinkkejä (Ymparisto.fi)
Videoita ym. teollisuuden kierrätyksestä (PYR) 
Ympäristöyritysten liitto

Fossiiliset polttoaineet

Hiilitieto.fi 
Maakaasuyhdistys  
Öljy- ja kaasualan Keskusliitto

Malmit, teollisuusmineraalit ja kiviainekset

Geo.fi –verkkopalvelu
GeoFoorumi.fi 
Geologia.fi   
Geologiset luonnonvarat (GTK)
Kaivoslinkkejä (Ymparisto.fi)
Kaivostoiminta ja malminetsintä (TEM)
Kaivostoiminta: kaivosrekisteri ja tilastoja
Kuusakoski Oy
Maan ytimestä avaruuteen. Suomen mineraalivarannot (pdf, GTK)
Maaperän tilan uusi tietojärjestelmä, alueellista tietoa (Ymparisto.fi)
Maaperänsuojelu (Ymparisto.fi)
Malmit (GTK)
Metallin kierrätys on RAUTAA (Teknologiateollisuus ry)
Missä on uraanivaltauksia ja - varauksia (TEM)
Soranoton ja suojelun tila harjujensuojelualueilla – aluekohtainen tarkastelu (Ymparisto.fi)
Suomen kaivostoiminnan ainevirrat ja sivuvirtojen hallinta (pdf, Thule-instituutti)
Suomen kiviainesvarat (GTK)
Suomen mineraalistrategia
Suomen Ympäristökeskuksen YVA-hankelista (Ymparisto.fi)
Uraanikaivokset – säteilyä ympäristöön? (STUK)

Ilma, aurinko ja tuuli

Aurinkoenergiaa avaruudesta (pdf, EIS)
Aurinkosähkö (RES Compass)
CO₂ Now.org 
Ilmanlaatu (Ilmatieteenlaitos)
Ilmanlaatu, kuntakohtaista tietoa (Ilmanlaatu.fi)
Ilmatieteenlaitos
Ilmasto.org
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (Ymparisto.fi)
Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa (pdf, Eur-Lex)
Tuuliatlas.fi

Maankäyttö

Alueidenkäyttötavoitteet (Ymparisto.fi)
Paikkatietoaineisto: CORINE Land Cover 2000 (Ymparisto.fi)
Suomen maankäyttö maakunnittain (pdf, Tilastokeskus)

Luonnonvarojen käyttäjät

EK, Elinkeinoelämän keskusliitto
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Energiateknologian vienti uuteen ennätykseen (ETLA)
Kansallinen innovaatiostrategia (TEM)
Kunnat.net 
Suomen teollisuusopas (Teknologiateollisuus)

Energiantuotanto

Aurinkoenergia.fi
Aurinkoteknillinen yhdistys
Bioenergian uudet haasteet Suomessa ja niiden ympäristönäkökohdat (Ymparisto.fi)
Energia (Tilastokeskus)
Energia-direktiivit (Motiva) 
Energiateollisuus
Energy Visions 2050 (pdf, VTT)
Hiilidioksidin talteenotto CCS (Ilmasto.org)
Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia 2008 (TEM)
Katsauksia 2009/2. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2007 (pdf, Tilastokeskus)
Kioton pöytäkirja (Ymparisto.fi)
Leväbiomassan tuotanto energiatarkoituksiin: teknologian, haasteet ja mahdollisuudet Suomen olosuhteissa (Doria)
LTY:n kehittämä mikrovoimalaitos koekäytössä (LTY)
Mikroturbiini tekee saasteestakin sähköä (Tiede)  
Motiva 
Siankasvattajien ympäristöteko (Käytännön maamies)
Suomen energiavisio 2030, suomenkielinen tiivistelmä (pdf, VTT)
Suomi on bioenergian suurvalta (Tilastokeskus)
Sustainable Energy (UNDP)
Sähköverkot älykkäämmiksi vaiheittain (Tekes)
Tuuli- ja aurinkoenergian mahdollisuudet (pdf, Biomas)
Tuulivoimayhdistys ry
Ydinoiman ja hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (Ilmasto.org)
Yritysten energiaopas (EK) 

Rakentaminen

Asumisen uudistaminen (pdf, ARA)
Energiatehokas koti 
Eko-Viikki (Motiva)
Energiaviisas uudistalo
Luukku House  
Passiivirakentaminen (pdf)
Rakennusjätteet
Rakentamalla hyvinvointia (Rakennusteollisuus)
Rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymä (Ympäristöyritysten liitto)
Rakentamisen ympäristövaikutus (Forest.fi)
Rakennusteollisuus 
Rym Oy
UUMA-kehityshanke kiviaineksen kierrätykseen (Ymparisto.fi)

 

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus ry
Forest.fi
Puuinfo
PUU-ohjelma 2009-2013 (Metla)
Puuproffa
Tapio
Uusiutuva metsäteollisuus (OSKE)
Metsävastaa.net
Metsäalan strateginen ohjelma (TEM)
Metsäklusteri Oy
Biodiesel-hanke
Miksi puusta pitäisi rakentaa? Viljakainen, Mikko. Metsäteollisuus ry, 2009 (pdf, Suomen Metsäyhdistys)

Teknologiateollisuus

Elekroniikka ja sähköteollisuus (Teknologiateollisuus)
Kone- ja metalliteollisuus (Teknologiateollisuus)
Metallien jalostus (Teknologiateollisuus)
Oppimateriaalia metalleista  (Teknologiateollisuus ry)
SER-tuottajayhteisö Serty ry
Teknologiateollisuus
Tietotekniikka-ala (Teknologiateollisuus)
Ympäristö ja metallin jalostus  (Teknologiateollisuus ry)
Ympäristöriskiarvioinnin osaamiskeskus ERAC 

Kemianteollisuus

Ajankohtaista kemiasta alan lehdistä (Kemira)
Suomen Bioteollisuus FIB
Kansallisen tutkimuksen huippuyksiköt (Suomen Akatemia)
REACH- EU:n uusi kemikaaliasetus (Ymparisto.fi)
Bioteknologia Info
Biotekniikka ja Vihreä kemia (Suomen Akatemia)
Kemianteollisuus
BioFinland.fi
Bioteknologia 2020 - Hyvinvointia suomalaisille (pdf, TEM)