Opetussuunnitelma

Elämänkatsomustiedon sisällöt jakaantuvat vuosiluokilla 1–6 neljään kokonaisuuteen: Kasvaminen hyvään elämään, Erilaisia elämäntapoja, Yhteiselämän perusteita sekä Luonto ja kestävä tulevaisuus. Perusopetuksen perusteissa mainitut sisällöt on sisällytettävä paikalliseen opetussuunnitelmaan. Niiden lisäksi voi olla muitakin oppiaineen tavoitteitten mukaisia sisältöjä. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatukset otetaan huomioon sisältöjä valittaessa ja asioiden käsittelyssä.

Luokilla 1–6 on tarkoitus kunta- tai koulukohtaisesti koota opetusryhmille sopivat, vuosittain vaihtuvat oppikokonaisuudet tai vuorokurssit, joissa on aineksia jokaisesta aihealueesta. Luokilla 7–9 oppiaines on järjestetty kolmeksi kurssiksi, jotka jo valmiiksi sisältävät kaikkien neljän aihealueen aineksia.
Aihealueista kaksi ensimmäistä painottuu oman kasvun tukemiseen ja identiteetin rakentamiseen, kahdessa viimeisessä näkökulma on enemmän yhteisöllinen ja globaali.

Täsmälliset sisällöt löytyvät Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -tekstistä, alla on luonnehdittu ja selvennetty keskeisiä kohtia.

Kasvaminen hyvään elämään

Aihealueen pääpaino on yksilöetiikassa ja eettisen ajattelun taitojen kehittämisessä.
Tyypillisintä sisältöainesta ovat moraalidilemmat ja hyvän elämän kysymykset sekä omakohtainen oikean ja väärän pohtiminen.
Tarkoituksena on edistää oppilaitten filosofista pohdintaa esimerkiksi Filosofiaa Lapsille -ohjelman tapaisesti.

Alkuopetuksessa harjoitellaan keskustelun ja yhdessä pohtimisen taitoja. Mietitään oikeaa, väärää ja hyvää sekä ystävyyttä.
Alkuopetuksen tavoitteissa painottuvat elämäkatsomustiedon opiskelutaidot: eettisen ajattelun taidot, tutkiva pohtiminen, keskustelu ja ryhmän jäsenenä toimiminen. Keskeistä on tukea terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan rakentumista kuulemalla ja arvostamalla oppilasta.

Erilaisia elämäntapoja

Aihealue rakentaa oppilaan juuria suomalaisena, eurooppalaisena ja maailman kansalaisena. Yhtenä osana aihepiiriin kuuluu kulttuuri- ja maailmanperintöopetus.

Alkuopetuksessa pohditaan kysymystä kuka minä olen sekä tutkitaan erilaisia elämäntapoja erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan liittyen. ET-oppilaan on hyvä tietää että uskonnottomia ihmisiä on maailmassa paljon. Uskonnottomat ovat maailman neljänneksi suurin katsomusryhmä, heitä on lähes saman verran kuin hinduja ja hiukan enemmän kuin buddhalaisia. On hyvä muistaa, että uskonnottomuus ei ole yhtenäinen katsomus, oppilaitten kodit voivat edustaa hyvinkin erilaisia elämänkatsomuksellisia näkemyksiä. ET-ryhmässä voi olla myös jonkin uskonnon edustajia, mikäli kyseistä uskontoa ei opeteta ja huoltajat ovat halunneet valita Et-opetuksen. Tässä yhteydessä selvitetään miksi toiset käyvät ET-tunnilla ja toiset uskontotunnilla.
Tavoitteissa mainittu lähiympäristön tapakulttuurien tunteminen tarkoittaa alkuopetuksessa niitä tapakulttuurin ilmentymiä joita oppilas kohtaa koulussa ja koulumatkoilla ja joita hän kenties ihmettelee. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi: Miksi toiset menevät joulukirkkoon? miksi kirkon katolla on risti? Miksi joku ei syö lihaa? Miksi joku pitää aina huivia päässä? Tarkoitus ei ole systemaattisesti opiskella kulttuureja tai katsomuksia vaan auttaa oppilaita ymmärtämään omaa ympäristöään ja ikätovereitaan. Pohdintaa kaipaavia ilmiöitä saattaa oppilaitten elämään tulla myös median kautta.

Yhteiselämän perusteita

Alkuopetuksessa tutkitaan sääntöjen, luottamuksen, reiluuden ja rehellisyyden merkitystä. Pohdittavia tilanteita löytyy oppilaitten päivittäisestä arjesta. Tutustutaan alustavasti lasten oikeuksiin. Autetaan oppilaita ymmärtämään syy-seuraussuhteita ja päättelemään virheettömästi. Keskeistä sisältöä on ihmisoikeuskasvatus.
Ihmisoikeuskasvatusta esitellään mm. Suomen Unesco-koulujen verkkosivulla.

Luonto ja kestävä tulevaisuus

Aihepiirin keskeistä sisältöä on ihmisen suhde ympäristöön sekä kestävän kehityksen ja tulevaisuuden kysymykset. Elämän synty ja ihmisen kehitys, elämä ja kuolema sekä aika kuuluvat alueeseen. Maailmanperintöopetus luontokohteiden osalta tarjoaa aineksia, samoin estetiikan kysymykset soveltuvat tähän osioon.

Alkuopetuksessa tutkitaan ja pohditaan elämää sekä elämän rajallisuutta ja elämänmuotoja maapallolla. Tutustutaan kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan lähiympäristöä ja omien valintojen vaikutusta siihen.

tai tutustu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 (OPH.fi)