Kulttuuri, tavat, perinteet

Roolit ja normit liittyvät aina kulttuuriin, jonka elämää ohjaavaa luonnetta voidaan sivuta tätä osiota käsiteltäessä. Kun kulttuuri ymmärretään laajemmin kuin pelkkinä kulttuurin tuotteina (kuten ”korkeakulttuuri” tai ”popkulttuuri”) eli koko inhimillisen toiminnan kenttänä, nähdään, miten paljon kulttuuri ohjaakaan elämäämme. Kulttuuri on ihmisen luomaa, symbolisia merkityksiä, arvostelmia, tapoja, uskomuksia, perinteitä ja käsityksiä maailmasta. Ne vaikuttavat siihen, mitä kussakin kulttuurissa kunakin aikana pidetään hyvänä ja suotavana, moraalisena ja epämoraalisena, toivottavana ja ei-toivottavana. Näistä käsityksistä tulee yleensä sosialisaation myötä osa yksilön tapaa hahmottaa maailma ja oma paikka siinä. Uskonnot ja niiden määrittelemät normit voidaan nähdä myös osana kulttuuria. Kulttuurin käsitykset välittyvät ihmisen elämän ohjaamisen näkökulmasta myös juuri edellä käsiteltyjen normien ja roolien kautta. Kulttuuri on jatkuvassa muutoksessa, Muutos on ollut erityisen nopeaa teollistumisen ajasta alkaen. Sitä ennen perinteisissä yhteiskunnissa kulttuuri ei muuttunut juurikaan yhden ihmiselämän aikana, ja perinteiset tavat kertoivat tarkasti, miten elämän on määrä kulkea. Opettaja voi halutessaan tutustua yhteiskuntatieteiden klassiseen teoriaan siitä, miten eri tavoin yksilö orientoituu elämäänsä ja yhteisöön ja miten niihin kiinnittyy yhtäältä perinteisessä yhteiskunnassa ja toisaalta teollisessa, työnjaoltaan monimutkaisessa yhteiskunnassa. Aiheesta käytyä keskustelua voi etsiä hakusanalla ”Gemeinschaft–Gesellschaft” tai teoreetikko Ferdinand Tönniesin nimellä.