Arvon ja normin käsite

  • Arvo voidaan määritellä sisäistetyksi, pysyväisluonteiseksi valintataipumukseksi.
  • Arvo on jotakin, jonka ihminen kokee arvokkaaksi ja jota hän tavoittelee.
  • Asiasta tulee arvo, kun se tyydyttää jonkin tarpeemme.

Itseisarvo ja välinearvo

Asialla on itseisarvo, kun sitä pidetään arvokkaana sellaisenaan. Itseisarvot ovat usein ominaisuuksia, kuten oikeudenmukaisuus, ystävällisyys ja rehellisyys, mutta myös konkreettisia asioita, kuten luonto, ihmissuhteet ja terveys, jotka nähdään itsessään arvokkaina.

Asialla on välinearvoa, kun sillä pyritään jonkin toisen päämäärän tavoittamiseen. Esimerkkinä mainittakoon raha. Kuitenkin jokin asia, jolla on useimmille välinearvoa, saattaa olla toiselle itseisarvo. Auto on useille esine, jolla pääsee paikasta A paikkaan B, mutta jollekulle autolla saattaa olla paljon suurempi merkitys. Roope Ankalle rahalla on itseisarvo, kun taas useimmille se edustaa välinearvoa.

Normi

Normi on eräänlainen ohje tai toimintasääntö, joka perustuu arvoihin. Normin rikkomisesta seuraa sanktio, paheksuntaa tai esimerkiksi rangaistus.

Käyttäytymisnormeilla pyritään ohjaamaan oikeaan toimintaan eri tilanteissa. Ne voivat olla myös kuvauksia siitä, miten joissakin tilanteissa yleensä toimitaan.

Moraaliset normit ovat yleismaailmallisina pidettyjä käyttäytymissääntöjä.

Esimerkkinä voidaan mainita niin sanottu kultainen sääntö: ”Tehkää muille sitä, mitä haluatte itsellenne tehtävän”. Siitä, voivatko moraaliset normit olla yleispäteviä ja objektiivisia, ei ole olemassa yksimielisyyttä.

Kauneutta ja erilaisissa tehtävissä onnistumista säätelevät ohjeet ovat esteettisiä normeja.

Ehdotuksia aiheen käsittelyyn

1. Järjestetään tutkimuspaja, jossa sanoma- ja aikakauslehtiä lukemalla ja niiden juttuja analysoimalla pyritään selvittämään, minkälaisia arvoja jutun kirjoittajalla on.

2. Mietitään omia ja oman perheen arvoja. Mitkä asiat ovat meillä tärkeitä? Miten minua on kasvatettu esimerkiksi ottamaan huomioon muut ihmiset?

3. Oman koulun opetussuunnitelma. Mitä siinä sanotaan arvoista? Mikä on minun kouluni arvoperusta ja toiminta-ajatus?

4. Tutkitaan erilaisten järjestöjen sääntöjä ja julkilausuttuja arvoja. Noudattavatko nuo yhteisöt omia arvojaan?