Elämänkatsomus

Aihekokonaisuudet

Elämänkatsomusteemaan liittyy keskeisesti Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuus, jonka päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä.

Elämänkatsomusteema tukee myös kulttuuri-identiteettiä ja kansainvälisyyttä antamalla välineitä erilaisten katsomusten ja kulttuurien tarkasteluun, ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen.

Aihekokonaisuudesta viestintä ja mediataito nousevat tässä jaksossa käsittelyyn tietoon ja sitä kautta lähdekritiikkiin liittyvät kysymykset. Ajattelun vapaus liittyy myös läheisesti tähän aihekokonaisuuteen.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuus ei ole suoran tarkastelun kohteena tässä jaksossa, mutta siihen liittyvien tavoitteitten tulisi toteutua oppilaita osallistavan oppimisympäristön muodossa.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta liittyy kaikkeen elämänkatsomustiedon opetukseen. Tässä jaksossa sitä sivutaan erilaisten elämänkatsomusten tarkastelussa, mutta varsinaisesti aihekokonaisuus toteutuu erillisessä ympäristöä käsittelevässä jaksossa.

Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuudesta tähän jaksoon liittyy turvallisuuden ja väkivallattomuuden pohtiminen erilaisten elämänkatsomusten tarkastelun yhteydessä.

Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuutta sivutaan tietoa ja tiedon mahdollisuutta pohdittaessa.

Aiheeseen virittäytyminen ja yhteissuunnittelu

Elämänkatsomusjakson tarkoituksena on antaa oppilaille välineitä oman maailmankuvan ja elämänkatsomuksen rakentamiseen. Jaksolla tuetaan johdonmukaisen ja perusteltavissa olevan maailmankuvan ja elämänkatsomuksen omaksumista. Huomiota kiinnitetään erilaisten väitteiden perusteluihin ja uskottavuuteen. Keskeistä on ymmärtää tieteellisen tiedon itseään korjaava luonne vastakohtana auktoriteettiin perustuvien uskomusten toisenlaiselle olemukselle. Maailman selittämistä pohdittaessa yksi keskeinen lähtökohta on Occamin partaveitsenä tunnettu periaate siitä, että parhain selitys on se, joka tarvitsee vähiten erilaisia lisäoletuksia tuekseen, ja kahdesta saman ilmiön selittävästä teoriasta on hyväksyttävä yksinkertaisempi.

Jakson kysymykset saattavat kiinnostaa oppilaita jo pelkkinä otsikoina. Yksi aiheeseen virittäytymisen tapa voisi olla tekstin 2.1 (Uskomus, luulo, tieto, ymmärrys) tehtävän 3 pohtiminen.

Miksi maapallo kiertää aurinkoa siten kuin se kiertää?

Vaihtoehto A: Voimme laskea maapallon liikeradan käyttämällä avuksemme painovoimalakia ja yleistä suhteellisuusteoriaa. Maapallon kiertorata siis asettuu luonnonlakien määrittämiin uomiin.

Vaihtoehto B: Maapalloa ympäröi näkymättömien pikkukerubien armeija, jotka kannattelevat sitä avaruudessa. Noudattaen tarkasti arkkikerubin heille määräämää reittiä pikkukerubit kuljettavat maapalloa auringon ympäri juuri sillä tavoin kuin havaitsemme sen kulkevan.

Kumpi selitys on parempi ja miksi?

Jakson opiskeltaviin asioihin sisältyy melko paljon elämänkatsomustiedon jatko-opintojen kannalta tärkeitä käsitteitä sekä ajatuskulkuja. Ne kaikki voidaan opiskella yhteisesti tutkien ja keskustellen, mutta opettajan on syytä olla tarkkana käsitteiden käytössä. Jakson teemat ovat myös osittain teoreettisia filosofian perusasioita. Mikäli opettajan oma filosofinen osaaminen ei ole kovin laajaa, on ehkä hyödyllistä perehtyä jakson aiheisiin etukäteen esimerkiksi lukion elämänkatsomustiedon kirjan avulla. Tarkoituksena ei ole pitää oppilaille teoreettista filosofian johdantokurssia, vaan lähestyä asioita lapsen ajattelun ja mielenkiinnon kautta.

Jakson asioihin liittyy monia ajattelun historian merkkihenkilöitä. Myös heihin voidaan tutustua, mutta jaksosta ei ole tarkoitus tehdä pelkkää historiallista katsausta. Henkilöt ovat kiitollisia pikkuesitelmien tai ryhmätöiden aiheita.

Jakson monet kysymykset, kuten sananvapaus tai katsomusvapaus tai aatteelliset ääriliikkeet, ovat myös erittäin ajankohtaisia. Useita teemoja voidaan lähestyä ajankohtaisen uutisten ja dokumenttien kautta. Kysymykset ovat maailmankatsomuksellisesti ja elämänkatsomuksellisesti keskeisiä. On hyvä kannustaa oppilaita keskustelemaan niistä myös vanhempiensa kanssa esimerkiksi tekemällä kotiväen haastatteluja tai muita pieniä katsomustutkimuksia.

Jakson aikana nousee esiin merkittäviä aitoja maailmankatsomuksellisia eroja. Oppilaita ohjataan oman katsomuksen perustelemiseen, kriittiseen tiedonkäsitykseen ja näkemysten uskottavuuden pohtimiseen. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa suvaitsemattomiin asenteisiin tai omasta näkökulmasta outojen tai epätosien näkemysten pilkkaamiseen. Rakentavaa kriittistä keskustelua tulee harjoitella erityisesti.

Aihepiiri on loputtoman laaja. Oppikirjan tekstit kattavat opetussuunnitelman mukaiset perusasiat. Niiden painotus ja muut käsiteltävät asiat voidaan valita oppilaitten mielenkiinnon mukaan.